od czego zależą alimenty

Alimenty – podstawowe informacje

W myśl art. 133. § 1 k.r.o. „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.”. Co to konkretnie oznacza?


Idąc po kolei:

1) obowiązek alimentacyjny względem dziecka, obciąża co do zasady obojga rodziców,

2) uprawnionym do alimentów od rodziców, jest dziecko, w teorii bez względu na swój wiek,

3) obowiązek alimentacyjny istnieje, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie; żaden przepis nie określa, kiedy dziecko jest w stanie się utrzymać samodzielnie. Decydują zatem o tym konkretne okoliczności danej sprawy. Orzecznictwo stoi jednak na stanowisku, że osoba pełnoletnia co do zasady jest w stanie się utrzymać samodzielnie. Jeżeli jednak nadal się uczy – przyjmuje się, że obowiązek alimentacyjny trwa do osiągnięcia 26 roku życia. Każdy przypadek należy jednak rozpoznawać indywidualnie.

4) jeżeli dziecko osiąga wystarczające dochody ze swego majątku (uzyskanego np. w darowiźnie lub w drodze spadku) – obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci może wygasnąć.

Wysokość alimentów zależy zawsze z jednej strony od możliwości zarobkowych i finansowych zobowiązanego, i usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Ponadto stosuje się także tzw. zasadę równej stopy życiowej. Oznacza ona, że jeżeli np. rodziców nie stać na wakacje na Dominikanie, to trudno by dziecko oczekiwało alimentów na sfinansowanie tego rodzaju wycieczki.

Sprawa o alimenty, może zostać zainicjowana zarówno w ramach sprawy o rozwód, jak i jako sprawa oddzielna.

W imieniu małoletniego, sprawę o alimenty inicjuje rodzic/opiekun. Dziecko pełnoletnie, winno samodzielnie wystąpić do sądu z tego rodzaju roszczeniem.

Nadto ta kategoria spraw, mimo wydania określonego rozstrzygnięcia w sprawie, nie cechuje się stałością orzeczenia. Zawsze bowiem w przypadku zmiany okoliczności, można domagać się zmiany orzeczonego obowiązku alimentacyjnego, tj. domagać się podwyższenia, obniżenia lub wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Jeżeli zobowiązany z tytułu alimentów uchyla się od ich dobrowolnej zapłaty, w ramach sprawy o alimenty staramy się jak najszybciej uzyskać dla uprawnionego tymczasowe rozstrzygnięcie, w postaci postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia alimentów. Dzięki tej procedurze, możliwym jest uzyskanie tytułu obligującego do zapłaty alimentów, jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem danej sprawy.

Reprezentując osobę zobowiązaną z tytułu alimentów, staramy się ustalić je na optymalnym i realnym poziomie.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.