W jaki sposób można podzielić spadek? | krmp.pl

Dział spadku

Po uzyskaniu przez spadkobierców stwierdzenia nabycia spadku lub sporządzeniu przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, zainteresowane Strony mogą dokonać działu spadku. Do czasu tej czynności, każda rzecz wchodząca do spadku, objęta jest współwłasnością spadkobierców – zgodnie z posiadanym udziałem w spadku.

Dział spadku można przeprowadzić w dwojakim trybie: albo u notariusza, albo w sądzie. W pierwszym przypadku konieczna jest jednak zgoda wszystkich spadkobierców co do podziału majątku spadkowego. Postepowanie sądowe z kolei może ciągnąc się latami, przy czym dla uzyskania efektu w postaci działu spadku, nie ma konieczności osiągnięcia przez wszystkie strony konsensusu.

Niezależnie od wyboru trybu działu spadku, sposoby dokonania podziału masy spadkowej obejmują:

a)      Podział fizyczny. Dotyczy sytuacji i tych przedmiotów majątkowych, które fizycznie da się podzielić (np. poprzez wydzielenie lokali w budynku, lub podział działki). Ewentualne nierówności w wartości przyznanych składników spadku w stosunku do udziałów, mogą być wyrównywane przez dopłaty przysługujące osobom nabywającym przedmioty o niższej wartości od spadkobierców, którzy uzyskali majątek przewyższający ich udział. Jeżeli do spadku wchodzi nieruchomość gruntowa, która może być podzielona, lecz np. nie ma dostępu do drogi publicznej, sąd jest władny obciążyć nowo powstałe nieruchomości odpowiednimi służebnościami przejazdu lub drogi koniecznej;

b)      Przyznanie danej rzeczy wchodzącej w skład spadku jednemu lub kilku spadkobiercom, z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców,

c)       Podział cywilny, czyli sprzedaż danej rzeczy zgodnie z przepisami o sprzedaży komorniczej. Ten najbardziej radykalny sposób podziału spadku sąd może zarządzić w sytuacji, gdy niemożliwy jest podział fizyczny, a żaden ze spadkobierców nie chce albo nie może nabyć całości lub części danej rzeczy. Z reguły ceny uzyskane ze sprzedaży komorniczej są niższe niż wynikałoby to z rzeczywistej wartości składników spadku. Spadkobiercy zmuszeni są również ponieść koszt przeprowadzenia sprzedaży komorniczej.

W trybie umownym spadkobiercy mogą dowolnie łączyć poszczególne sposoby podziału spadku. Sąd może skorzystać z jednego z powyższych trybów.

Sprawa wygląda nieco inaczej, gdy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne. Jego podział fizyczny jest możliwy tylko wtedy, gdy nie jest sprzeczny z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Taką zgodność w postępowaniu sądowym o dział spadku stwierdza biegły w formie opinii. Jeśli podział fizyczny gospodarstwa rolnego okaże się niemożliwy, sąd powinien przyznać je temu spadkobiercy, którego wskażą pozostali, i jednocześnie który spełnia wymagania z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (jest rolnikiem indywidualnym). Jeżeli spadkobiercy nie wskażą zgodnie takiej osoby, sąd może przyznać gospodarstwo spadkobiercy, który stale w nim pracuje lub je prowadzi; jeśli jest kilka takich osób, gospodarstwo powinien otrzymać ten, który daje najlepszą gwarancję jego prowadzenia. Oczywiście przyznanie gospodarstwa jednej osobie następuje z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych, chociaż mogą być one obniżone przez sąd w stosunku do ich rzeczywistej wysokości. Możliwa jest również sprzedaż komornicza gospodarstwa- w przypadku gdy zażyczą sobie tego wszyscy spadkobiercy lub żaden nie chce lub nie może otrzymać gospodarstwa rolnego.

Drukuj E-mail

Zniesienie współwłasności przez sprzedaż komorniczą | krmp.pl

Stan istnienia współwłasności w częściach ułamkowych nie jest zwykle pożądany ani przez współwłaścicieli, ani przez ustawodawcę. Warto więc współwłasność znieść. Niekiedy nie jest jednak możliwy prosty podział fizyczny rzeczy wspólnej, zgodnie z wielkością udziałów współwłaścicieli. Podobnie nie zawsze możliwym jest podział, poprzez przyznanie przedmiotu współwłasności na własność jednemu z nich z obowiązkiem spłaty pozostałych.

W takim przypadku z pomocą przychodzi art. 212 Kodeksu Cywilnego. Pozwala on na sprzedaż przedmiotu współwłasności i podział uzyskanej z tego tytułu sumy między współwłaścicieli stosowanie do wielkości ich udziałów w prawie. Sprzedaż w myśl powyższego przepisu następuje w trybie licytacji komorniczej, zarówno dla ruchomości i nieruchomości (odpowiednio art. 864 – 879 oraz 1066 – 1071 Kodeksu Postępowania Cywilnego), z jednym wyjątkiem dla ruchomości, która w niektórych przypadkach może być sprzedana również z wolnej ręki. Przepisy o sprzedaży komorniczej dotyczące nieruchomości, którymi będziemy się dalej zajmować, stosuje się odpowiednio również do sądowego działu spadku oraz podziału majątku wspólnego małżonków.

Zniesienie współwłasności przez sprzedaż komorniczą może nastąpić jedynie w trybie sądowym, gdy niemożliwy jest podział fizyczny i przyznanie przedmiotu na własność jednemu ze współwłaścicieli. Ewentualnie sąd może zarządzić sprzedaż komorniczą gospodarstwa rolnego, gdy wnoszą o to wszyscy współwłaściciele.

Podstawą wszczęcia postepowania egzekucyjnego w celu zniesienia współwłasności nieruchomości jest tytuł wykonawczy, którym jest postanowienie sądu rejonowego zarządzające sprzedaż rzeczy należącej do współwłaścicieli. Jeżeli między współwłaścicielami były obecne jakieś wzajemne roszczenia, sąd może rozstrzygnąć o nich bądź w ww. postanowieniu, bądź pozostawić rozstrzygnięcie do kolejnego postanowienia dotyczącego podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży komorniczej.

Wszczęcie egzekucji następuje na wniosek uprawnionego (każdego współwłaściciela), lub też z urzędu przez sąd rejonowy, który wydał postanowienie o zniesieniu współwłasności przez sprzedaż. Po otrzymaniu wniosku komornik przesyła do właściwego sądu wieczystoksięgowego wniosek o ujawnienie w treści księgi wieczystej zawierający wzmiankę o wszczęciu egzekucji lub jeżeli dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, podobny wniosek do zbioru dokumentów. Równocześnie komornik dokonuje opisu i oszacowania wartości nieruchomości oraz obwieszczenia o organizacji publicznej licytacji z informacją, że jest ona prowadzona w celu zniesienia współwłasności. Licytanci obowiązani są wnieść tytułem rękojmi 1/10 sumy oszacowania wartości przedmiotu sprzedaży. Na pierwszej licytacji nieruchomość wystawiana jest za ¾ sumy oszacowania, jeśli nie wyłoni ona nabywcy nieruchomości przeprowadzana jest druga licytacja z ceną wywoławczą wynoszącą 2/3 sumy oszacowania. Możliwe jest przejęcie nieruchomości na własność przez jednego ze współwłaścicieli w sytuacji braku zainteresowanych licytacją nieruchomości, z jednoczesną zapłatą rękojmi i nie niższą sumą nabycia niż ¾ wartości oszacowania (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z 15.10.1968. r., III CRN 229/68, OSPiKA 1969, Nr 12, poz. 257). Współwłaściciel przejmujący nieruchomości na własność będzie musiał złożyć do depozytu tylko tę część ceny nabycia, która odpowiada udziałowi we współwłasności pozostałych współwłaścicieli, gdyż może zaliczyć na poczet ceny tę część, która odpowiada jego udziałowi we współwłasności (Postępowanie egzekucyjne, Jacek Ignaczewski, 2013 wyd. 2, str. 286). Po zakończeniu przetargu sędzia, pod którego nadzorem odbyła się licytacja, wydaje postanowienie, w którym następuje przybicie na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. W przypadku sprzedaży gospodarstwa rolnego może, na mocy przepisów szczególnych, przysługiwać prawo pierwokupu współwłaścicielowi nieruchomości rolnej, spółdzielni produkcji rolnej lub Agencji Nieruchomości rolnych. Wtedy sąd doręcza uprawnionemu do wykonania prawa pierwokupu postanowienie o przybiciu. W razie wykonania prawa pierwokupu, sąd uchyla postanowienie o przybiciu i udzieli przybicia na rzecz uprawnionego do wykonania prawa pierwokupu.

Po zapłacie ceny do depozytu sądowego oraz uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu sąd wydaje kolejne postanowienie, które przysądza własność, czyli przenosi własność na nabywcę nieruchomości. Postanowienie to stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej nabywcy jako nowego właściciela.

Po zakończeniu postepowania egzekucyjnego sąd dokonuje podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży rzeczy w formie postanowienia. Stronom niezadowolonym z treści postanowienia przysługuje apelacja do sądu II instancji.

W praktyce sumy uzyskiwane przez sprzedaż komorniczą są znacznie niższe niż ceny rynkowe nieruchomości. Współwłaściciele są też obowiązani ponieść koszty postępowania egzekucyjnego. Dlatego w razie braku zainteresowania nabyciem nieruchomości przez każdego ze współwłaścicieli lepszą alternatywą byłoby dla nich porozumienie oraz sprzedaż z pominięciem udziału instytucji sądowych.

Drukuj E-mail

Rachunki powiernicze w umowach deweloperskich | krmp.pl

Zawierając z deweloperem umowę o wybudowanie domu lub mieszkania, z obowiązkiem przeniesienia własności po zakończeniu robót budowlanych (umowę deweloperską), nabywca jest zabezpieczony przed utratą środków przeznaczonych na inwestycję poprzez instytucję rachunku powierniczego. Jakie są ich rodzaje i które najlepiej chronią interesy nabywców?

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego z 16 września 2011 r. wyróżnia dwa typy rachunków powierniczych: otwarte i zamknięte. Rachunek powierniczy jest szczególnym rodzajem rachunku bankowego, na którym zdeponowane są środki pochodzące od osoby niezwiązanej bezpośrednio umową z bankiem; to powiernik jest stroną takiej umowy, i jednocześnie dysponentem środków pieniężnych. Powiernikiem w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej jest deweloper. Natomiast rachunek powierniczy prowadzi bank, jako instytucja w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Bankowe.

Najpowszechniejszym rodzajem rachunku powierniczego stosowanego przez deweloperów jest rachunek otwarty. Konrad Osajda w swoim komentarzu do ustawy deweloperskiej podaje, iż w ponad 90% przypadków zawierania umów deweloperskich stosowany jest właśnie rachunek otwarty. Charakteryzuje się on sukcesywnym wypłacaniem środków deweloperowi z rachunku dopiero po ukończeniu poszczególnych etapów realizacji inwestycji, które są wyszczególnione w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego. Bank stwierdza zakończenie etapu poprzez przeprowadzenie kontroli na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczona przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. W razie wykrycia nieprawidłowości wstrzyma wypłatę transz. Zaletą otwartego rachunku jest gwarancja przekazania  środków deweloperowi dopiero po realizacji etapu.

Rachunek otwarty może być ponadto dopełniony dodatkowy środkami ochrony nabywcy w postaci gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Ustawa przewiduje możliwość ich zapewnienia na wypadek ogłoszenia upadłości dewelopera lub odstąpienia nabywcy od umowy deweloperskiej. W praktyce stosowanie przez deweloperów ww. środków ochrony razem z prowadzeniem rachunku otwartego jest marginalne ze względu na dodatkowe koszty, które musi ponieść deweloper, chociaż niewątpliwie posiadanie ich w swojej ofercie może być dodatkowym atutem dewelopera zachęcającym  do skorzystania z jego usług.

W przypadku zamkniętego rachunku powierniczego bank wypłaca deweloperowi środki dopiero po zawarciu przez strony rozporządzającej umowy przeniesienia własności domu, a w przypadku lokalu mieszkalnego także otrzymania wypisu z księgi wieczystej stanowiącej dowód wyodrębnienia takiego lokalu (gdyż powstanie odrębnej własności lokalu następuje po wpisie prawa własności do księgi wieczystej). Rachunek zamknięty stanowi najpełniejszą ochronę nabywcy, gdyż ma on pewność, że deweloper nie otrzyma od banku prowadzącego żadnych środków pieniężnych przed finalizacją inwestycji. Niemożność korzystania ze zdeponowanych środków powoduje, iż deweloper zmuszony jest sfinansować inwestycję z innego źródła. Z tego powodu nie jest to popularny typ rachunku powierniczego, z reguły korzystają z niego firmy posiadające duży kapitał własny.

Niezależnie od rodzaju rachunku powierniczego, wszelkie koszty jego prowadzenia obciążają dewelopera (niestety w praktyce przerzucane są na nabywcę w cenie inwestycji). W obu przypadkach bank ma obowiązek przeprowadzenia okresowych kontroli realizacji etapów przedsięwzięcia deweloperskiego. W razie wypowiedzenia przez bank umowy prowadzenia rachunku powierniczego, deweloper ma obowiązek założenia nowego rachunku w terminie 60 dni od wypowiedzenia. Jeśli deweloper nie wypełni tego obowiązku, bank zwraca środki nabywcy.

Jeżeli nabywca zdecyduje się odstąpić od umowy deweloperskiej, bank zwróci mu pozostałe na rachunku środki niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, bank potrzebuje dodatkowo zgodnych oświadczeń stron o sposobie podziału środków pozostałych na rachunku.

Wprowadzenie obowiązku otwierania w umowach deweloperskich rachunków powierniczych znacząco podniosło bezpieczeństwo konsumentów w porównaniu do ich sytuacji sprzed wejścia w życia ustawy deweloperskiej. Wydaje się, iż nawet faktyczne obciążenie nabywców prowadzeniem rachunku powierniczego, zwiększające koszt inwestycji o 1-2% jest akceptowalną ceną za ochronę przed samowolą lub nierzetelnym wykorzystywaniem środków przez deweloperów.

Drukuj E-mail

Więcej artykułów…

Odwiedź naszego bloga o rozwodach:

Kraków rozwód

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Czernichów 40, 32-070 Czernichów

Strona korzysta z tzw. cookies. 
Odwiedzający, godzą się na ich użycie,
zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Szczegóły w regulaminie.