dobry prawnik od rozwodu

Co robić, gdy małżonek twierdzi, że nabył nieruchomość z majątku osobistego?

Zdarza się, że w trakcie sprawy o podział majątku, istnieje między byłymi małżonkami spór, czy dana rzecz była wspólna, czy też nie. Problemy te robią się istotne, zwłaszcza gdy nieporozumienia dotyczą majątku o znacznej wartości.


Zgodnie z art. 31. § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.”.

Równolegle zatem, poza majątkiem wspólnym, w trakcie trwania małżeństwa istnieją także majątki odrębne każdego z małżonków. W ich skład wchodzą m.in. tzw. majątki kawalerskie, darowizny i aktywa nabyte w drodze spadku.

Rzecz nabyta za majątek osobisty danego małżonka, co do zasady wchodzi do jego majątku osobistego. Często jednak, wątpliwym jest, jakie było faktyczne źródło finansowania danej transakcji. W konsekwencji, może okazać się, że dany aktyw, stanowi jednak przedmiot współwłasności byłych małżonków.

Nawet jeżeli małżonek figuruje w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości jako jej jedyny właściciel – nie oznacza to, że dana rzecz nie wchodzi do majątku wspólnego. Potwierdzeniem powyższego jest m.in. postanowienie SN z dnia 3 grudnia 2009 r. sygn. II CSK 273/2009: „według art. 32 § 1 k.r. i op. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 20 stycznia 2005 r., któremu obecnie odpowiada art. 31 § 1 zd. 1 k.r. i op.), do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Dla wejścia do majątku wspólnego ma jedynie znaczenie czas nabycia praw majątkowych. Jeśli środki na nabycie pochodzą z majątku wspólnego, nie ma też znaczenia, czy stroną czynności prawnej, której skutkiem jest nabycie składnika majątku wspólnego są oboje małżonkowie, czy tylko jeden z nich.” 

Tym samym nawet jeżeli jeden z małżonków twierdzi, że nabył nieruchomość za środki pochodzące z majątku osobistego, nie oznacza to, że dana rzecz nie znajdzie się w majątku wspólnym.

Doprowadzenie do skutecznego podziału majątku, odnośnie którego toczy się spór, czyją on w zasadzie stanowi własność – niestety nie jest sprawą prostą. Dlatego warto w takiej sytuacji zwrócić się o poradę do radcy prawnego.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.