dobry prawnik od rozwodu

Co robić, gdy małżonek twierdzi, że nabył nieruchomość z majątku osobistego?

Zdarza się, że w trakcie sprawy o podział majątku, istnieje między byłymi małżonkami spór, czy dana rzecz była wspólna, czy też nie. Problemy te robią się istotne, zwłaszcza gdy nieporozumienia dotyczą majątku o znacznej wartości.


Zgodnie z art. 31. § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.”.

Równolegle zatem, poza majątkiem wspólnym, w trakcie trwania małżeństwa istnieją także majątki odrębne każdego z małżonków. W ich skład wchodzą m.in. tzw. majątki kawalerskie, darowizny i aktywa nabyte w drodze spadku.

Rzecz nabyta za majątek osobisty danego małżonka, co do zasady wchodzi do jego majątku osobistego. Często jednak, wątpliwym jest, jakie było faktyczne źródło finansowania danej transakcji. W konsekwencji, może okazać się, że dany aktyw, stanowi jednak przedmiot współwłasności byłych małżonków.

Nawet jeżeli małżonek figuruje w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości jako jej jedyny właściciel – nie oznacza to, że dana rzecz nie wchodzi do majątku wspólnego. Potwierdzeniem powyższego jest m.in. postanowienie SN z dnia 3 grudnia 2009 r. sygn. II CSK 273/2009: „według art. 32 § 1 k.r. i op. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 20 stycznia 2005 r., któremu obecnie odpowiada art. 31 § 1 zd. 1 k.r. i op.), do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Dla wejścia do majątku wspólnego ma jedynie znaczenie czas nabycia praw majątkowych. Jeśli środki na nabycie pochodzą z majątku wspólnego, nie ma też znaczenia, czy stroną czynności prawnej, której skutkiem jest nabycie składnika majątku wspólnego są oboje małżonkowie, czy tylko jeden z nich.” 

Tym samym nawet jeżeli jeden z małżonków twierdzi, że nabył nieruchomość za środki pochodzące z majątku osobistego, nie oznacza to, że dana rzecz nie znajdzie się w majątku wspólnym.

Doprowadzenie do skutecznego podziału majątku, odnośnie którego toczy się spór, czyją on w zasadzie stanowi własność – niestety nie jest sprawą prostą. Dlatego warto w takiej sytuacji zwrócić się o poradę do radcy prawnego.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email