KRMP.PL - Kontrakty | Reprezentacja | Mediacja | Porady
Kompleksowa obsługa prawna

Prawo cywilne

Szeroko pojęte prawo cywilne jest jednym z głównych obszarów specjalizacji Kancelarii. Wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w sprawach o charakterze cywilnym, umożliwia zaoferowanie naszym Klientom kompetentnych rozwiązań ich problemów prawnych.

Pomagamy m.in. w sprawach:

  • z zakresu prawa zobowiązań:

- opiniujemy i sporządzamy umowy cywilnoprawne,

- pomagamy w dochodzeniu roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
- reprezentujemy Klientów w sprawach, których przedmiotem jest windykacja należności i restrukturyzacja zadłużenia,
- zajmujemy się egzekwowaniem należnego osobom poszkodowanym zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub za naruszenie dóbr osobistych.,
- doradzamy i reprezentujemy Klientów w sprawach o odszkodowanie z tytułu czynów niedozwolonych, wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, szkodzie na osobie,
- zajmujemy się także sprawami o zawarcie umowy, ustalenie nieważności lub bezskuteczności czynności prawnych,
- pomagamy w sprawach w których oświadczenia woli obarczone są wadami oświadczeń woli (błąd, pozorność, podstęp, groźba),
- o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości lub innej rzeczy,
- reprezentujemy Klientów w sprawach o roszczenia z umów, w tym umowy sprzedaży, o dzieło, umowy zlecenia lub umowy o roboty budowlane,
- pomagamy dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
- doradzamy w sprawach o najem lokalu lub dzierżawę rzeczy,
- zajmujemy się sprawami o odwołanie darowizny z powodu niewdzięczności obdarowanego,

  • z zakresu prawa rzeczowego:

- reprezentujemy Klientów w sprawach, których przedmiotem jest droga konieczna,
- pomagamy w ustanowieniu służebności gruntowych i osobistych,
- świadczymy usługi prawne w sprawach o podział nieruchomości (pojedynczych lokali jak i całych kamienic) tj. w sprawach o zniesienie współwłasności,
- posiadamy doświadczenie w sprawach o zasiedzenie,
- udzielamy porad w sprawach o zarząd rzeczą wspólną,
- reprezentujemy współwłaścicieli w sprawach o ustanowienie zarządcy przymusowego,
- pomagamy w sprawach których przedmiotem są nakłady na nieruchomość,
- doradzamy w sprawach o ochronę własności i o ochronę posiadania,
- reprezentujemy Klientów w sprawach o eksmisję,
- świadczymy doradztwo w sprawach tzw. ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka),

  •  z zakresu prawa wekslowego:

- reprezentujemy wierzycieli i dłużników wekslowych w sprawach o zapłatę z weksla,
- udzielamy porad prawnych, których przedmiotem jest deklaracja wekslowa,

  • z zakresu prawa o księgach wieczystych:

- reprezentujemy Klientów w sprawach o wpis w księdze wieczystej,
- pomagamy w sprawach o uregulowanie stanu prawnego z rzeczywistym stanem prawnym,

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów