Ustalenie nieważności czynności prawnej

Co do zasady, czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że wlaściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iz na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

Nieważna jest także czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Powyższe zasady są szczególnie istotne, m.in. w ramach postępowań związanych z tzw. opłatami likwidacyjnymi stosowanymi w umowach na polisolokaty, w umowach dotyczących kredytów frankowych, czy w sporach z nieuczciwymi kontrahentami, stosującymi niedozwolone klauzule umowne.

Często też, nieważność danej klauzuli umownej, wynika z niejasności danego zapisu lub stosowanie zagmatwanego wzorca lub tzw. ogólnych warunków umów.

Nadto w pewnych sytuacjach, mimo ważności danej czynności prawnej, można domagać się ustalenia jej bezskuteczności względem danej osoby. Dotyczy to w szczególności tzw. skargi pauliańskiej.

W sprawach tych Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno na etapie przedsądowym, jak i w ramach postępowania sądowego.

Tags: nieważność czynności prawnej,, nieważność umowy,, wady umowy,

Drukuj