KRMP.PL - Kontrakty | Reprezentacja | Mediacja | Porady
Kompleksowa obsługa prawna

Czy można kwestionować skuteczność wypowiedzenia opłaty za użytkowanie wieczyste? | krmp.pl

Czy można kwestionować skuteczność wypowiedzenia opłaty za użytkowanie wieczyste?

Końcówka roku, to zazwyczaj okres, gdy właściciele nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, przypominają sobie o możliwości podwyższenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Czasami jednak, udaje się skutecznie złożyć wniosek o ustalenie, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione.

Zagadnienia związane z wypowiadaniem stawek z tytułu użytkowania wieczystego reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Kwestionując zasadność wypowiedzenia, użytkownik wieczysty może powołać się na szereg okoliczności. W niniejszym wpisie, chcę natomiast skoncentrować się na zarzutach formalnych.

Możliwość ich powoływania potwierdza m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22.I.2015 r., sygn. I Aca 1450/14: „tryb przewidziany w przepisach art. 78-80 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) jest jedyną przewidzianą przez prawo drogą zakwestionowania tak skuteczności, jak i zasadności wypowiedzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, niezależnie od tego, czy chodzi o merytoryczną zasadność podwyższenia opłaty, czy też o prawidłowość formalną dokonania wypowiedzenia.”.

Podobnie orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.II.2011 r., sygn. V CSK 258/10: „sąd jest uprawniony do dokonania oceny skuteczności wypowiedzenia opłaty dotychczasowej”.

Jak stanowi art. 78 Art. 78 par 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, "właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 77 ust 3, oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.".

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11.II.2014 r., sygn. VI Aca 728/13 stwierdził zaś: „Podkreślenia wymaga, że tryb określony w art. 78 i następnych powołanej ustawy stanowi jednolitą całość, uregulowany tryb postępowania administracyjnego i cywilnego. Wszystkie tym samym elementy wymienione w powołanym przepisie powinny zostać umiejscowione w jednym dokumencie.”.

Można zatem postawić tezę, że jeżeli organ wadliwie sformułuje oświadczenie o wypowiedzeniu stawki opłaty za użytkowanie wieczyste, oświadczenie to nie będzie skuteczne, bowiem formalnie nie będzie wypowiedzeniem w rozumieniu art. 78 w/w ustawy.

Jeżeli jednak użytkownik wieczysty nie skorzysta z prawa do zakwestionowania wypowiedzenia, w trybie przewidzianym ustawą o gospodarce nieruchomościami - zgodnie z cytowanym wyżej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22.I.2015 r. utraci on prawo do podważenia skuteczności takiej czynności. 

 

Tags: użytkowanie wieczyste, opłata za użytkowanie wieczyste, wypowiedzenie stawki za użytkowanie wieczyste

Drukuj E-mail

 

Drukuj

kancelaria@krmp.pl | +48 606 89 77 39 | +48 698 88 74 84 | 12 357 15 10 | Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków | oddział: Franciszka Stefczyka 25, 32-070 Czernichów