zmiany opłaty za użytkowanie wieczyste

Czy można kwestionować skuteczność wypowiedzenia opłaty za użytkowanie wieczyste?

Końcówka roku, to zazwyczaj okres, gdy właściciele nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, przypominają sobie o możliwości podwyższenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Czasami jednak, udaje się skutecznie złożyć wniosek o ustalenie, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione.


Zagadnienia związane z wypowiadaniem stawek z tytułu użytkowania wieczystego reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Kwestionując zasadność wypowiedzenia, użytkownik wieczysty może powołać się na szereg okoliczności. W niniejszym wpisie, chcę natomiast skoncentrować się na zarzutach formalnych.

Możliwość ich powoływania potwierdza m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22.I.2015 r., sygn. I Aca 1450/14: „tryb przewidziany w przepisach art. 78-80 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) jest jedyną przewidzianą przez prawo drogą zakwestionowania tak skuteczności, jak i zasadności wypowiedzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, niezależnie od tego, czy chodzi o merytoryczną zasadność podwyższenia opłaty, czy też o prawidłowość formalną dokonania wypowiedzenia.”.

Podobnie orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.II.2011 r., sygn. V CSK 258/10: „sąd jest uprawniony do dokonania oceny skuteczności wypowiedzenia opłaty dotychczasowej”.

Jak stanowi art. 78 Art. 78 par 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, “właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. W wypowiedzeniu należy wskazać sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczyć użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dołącza się informację o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 77 ust 3, oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym. Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.”.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11.II.2014 r., sygn. VI Aca 728/13 stwierdził zaś: „Podkreślenia wymaga, że tryb określony w art. 78 i następnych powołanej ustawy stanowi jednolitą całość, uregulowany tryb postępowania administracyjnego i cywilnego. Wszystkie tym samym elementy wymienione w powołanym przepisie powinny zostać umiejscowione w jednym dokumencie.”.

Można zatem postawić tezę, że jeżeli organ wadliwie sformułuje oświadczenie o wypowiedzeniu stawki opłaty za użytkowanie wieczyste, oświadczenie to nie będzie skuteczne, bowiem formalnie nie będzie wypowiedzeniem w rozumieniu art. 78 w/w ustawy.

Jeżeli jednak użytkownik wieczysty nie skorzysta z prawa do zakwestionowania wypowiedzenia, w trybie przewidzianym ustawą o gospodarce nieruchomościami – zgodnie z cytowanym wyżej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22.I.2015 r. utraci on prawo do podważenia skuteczności takiej czynności. 

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email