przemoc w rodzinie

Co grozi za stosowanie przemocy w rodzinie?

Agresywny współmałżonek, stosowanie przemocy psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, a nawet fizycznej. Są to częste przyczyny interwencji Policji czy powody do założenia tzw. Niebieskiej Karty. 

Przemoc w rodzinie to zjawisko polegające na jednorazowym albo powtarzającym się umyślne działaniu lub zaniechaniu naruszającym prawa lub dobra osobiste osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

W takim razie, co może grozić sprawcy takiego zachowania?

Przepisy Kodeksu karnego jasno określają sankcję, którą zagrożone jest takie postępowanie. Na podstawie art. 207 Kodeksu Karnego, zależności od okoliczności, sprawca przemocy w rodzinie może zostać pozbawiony wolności na okres od 3 miesięcy do 12 lat.

Kolejnym przepisem, który może mieć zastosowanie jest art. 190 §1 K.K. sankcjonujący groźbę karalną. W sytuacji jej zaistnienia, sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. W tej sytuacji, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Warto wiedzieć, że sąd może orzec zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego, natomiast prokurator może wydać nakaz eksmisji sprawcy już po interwencji domowej.

Wniosek do prokuratora w sprawie eksmisji może złożyć np. funkcjonariusz Policji. Należy to uczynić przed upływem 24 godzin od zatrzymania sprawcy. Podstawą złożenia tego wniosku jest uzasadniona obawa przed ponownym stosowaniem przemocy. Na wniosek eksmitowanego, należy wskazać mu miejsce pobytu w placówce, która zapewni mu nocleg. Nie może to być miejsce, w którym przebywa pokrzywdzona przez niego osoba.

Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym jest środkiem karnym, który może być stosowany przez okres 3 miesięcy z możliwością jego przedłużenia, gdy zachodzą ku temu podstawy.

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osoba dotknięta przemocą w rodzinie może bezpośrednio od sądu żądać, aby sąd zobowiązał sprawcę przemocy do opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego lokalu. Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Staje się ono wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że ofiara przemocy w rodzinie nie jest bezbronna i pozostawiona sama sobie. Może podjąć samodzielne kroki do polepszenia swojej sytuacji i uwolnienia się od oprawcy.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.