opłata za użytkowanie wieczyste

Ograniczenia w aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste

Posiadając użytkowanie wieczyste, jesteśmy skazani na dokonywanie opłat na rzecz właściciela gruntu. Ustalanie wysokości tych opłat nie jest na szczęście pozostawione uznaniu urzędnika. Przepisy określają także zasady podwyższania tych opłat.


Zagadnienie to, uregulowane jest przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Podstawowym warunkiem dopuszczającym aktualizację opłaty za użytkowanie wieczyste, jest zmiana wartości nieruchomości, lub trwała zmiana sposobu jej użytkowania.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, co do zasady podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.Jednakże jak stanowi art. 77 ust 2 tej ustawy, “jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się. W przypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe przepis stosuje się w okresie 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.”. By ograniczyć konsekwencje drastycznych podwyżek, ustawodawca postanowił nadto, że “w przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.” Kto może zainicjować zmianę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego? Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej. Jak ustala się wartość nieruchomości? Wartość nieruchomości ustala się na podstawie opinii biegłego rzeczoznawcy. Jak można obniżyć opłatę z tytułu użytkowania wieczystego? Zgodnie z art. 77 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, “przy aktualizacji opłaty, o której mowa w art. 77 ust. 1, na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a opłatą zaktualizowaną zalicza się wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji.”. Co istotne, zaliczenie wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej następuje również w przypadku, gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonywanych aktualizacjach. Powyższe zasady dot. rozliczania nakładów, stosuje się odpowiednio do nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno-użytkowe gruntu, poniesionych przez użytkownika wieczystego, o ile w ich następstwie wzrosła wartość nieruchomości gruntowej.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email