Badamy i regulujemy stan prawny nieruchomości.
Zapewniamy obsługę prawną w przedsięwzięciach deweloperskich.
Poprzedni
Następny

Specjalizujemy się w szeroko pojętym prawie nieruchomości, a w szczególności w wykonywaniu analiz prawnych bezpieczeństwa transakcji ich nabycia.

Zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych, to transakcja podwyższonego ryzyka. Stosowny audyt prawny, pozwala je zminimalizować do akceptowalnego minimum.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny
Audyt wykonujemy w dwóch wariantach: red flag – polega na zbadaniu podstawowych danych; pełny – wiąże się m.in. z analizą ryzyka uznania transakcji za bezskuteczną.
Rozwód Kraków
Magdalena Rubiś
adwokat

Audyt prawny nieruchomości - zakres czynności

Czynność Red flag Pełny audyt
Ustalenie numeru KW i pozyskanie zupełnego odpisu księgi wieczystej
Tak
Tak
Analiza stanu prawnego nieruchomości w oparciu o dane pozyskane z KW
Tak
Tak
Wyszczególnienie ryzyk wynikających z ewentualnych obciążeń nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi
Tak
Tak
Analiza i opisanie istniejących obciążeń hipotecznych
Tak
Tak
Analiza danych z ogólnodostępnych rejestrów i portali planistycznych (Geoportal)
Tak
Tak
Analiza prawna Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni
Tak
Tak
Ustalenie ewentualnego objęcia danej nieruchomości obszarem ochronnym
Tak
Tak
Ustalenie, czy nieruchomość podlega ochronie konserwatorskiej
Tak
Tak
Sporządzanie zalecanej listy dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń o charakterze gwarancyjnym, których złożenie przez Sprzedającego winno warunkować zawarcie umowy przedwstępnej / umowy finalnej
Tak
Tak
Przeglądnięcie i analiza dokumentów źródłowych księgi wieczystej (1)
Tak
Tak
Przeglądnięcie i analiza akt toczącego się postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy lub o pozwolenie na budowę(2)
Tak
Tak
Analiza ryzyka uznania umowy sprzedaży za bezskuteczną – zbadanie wypłacalności podmiotów figurujących w dziale II księgi wieczystej w okresie 5 lat poprzedzających transakcję(3)
Nie
Tak
Uzyskanie wymaganych zaświadczeń warunkujących zawarcie umowy sprzedaży(1)
Nie
Tak
Skrócona analiza stanu prawnego nieruchomości sąsiadujących, m.in. pod kątem analizy praw i obowiązków wynikających z ujawnionych służebności(4)
Nie
Tak
Analiza prawna umów zawartych przez sprzedającego z autorami projektu budowlanego, wykonawczego lub koncepcyjnego(5)
Nie
Tak
Analiza prawna zawartych przez Sprzedającego umów najmu lub dzierżawy(5)
Nie
Tak

[1] pod warunkiem udzielenia przez Sprzedającego stosownego pełnomocnictwa,
[2] pod warunkiem udzielenia przez stronę tego postępowania pełnomocnictwa do wglądu w akta sprawy
[3] pod warunkiem udzielenia przez Sprzedających i ich poprzedników prawnych, będących osobami fizycznymi pełnomocnictw do weryfikacji wypłacalności w BIG,
[4] pod warunkiem, że nieruchomości te posiadają urządzone księgi wieczyste, oraz że ustalenie ich numerów będzie osiągalne z użyciem dostępnych baz danych
[5] pod warunkiem udostępnienia odpisów tych umów przez sprzedającego

kancelaria kraków

Zakres usług

Analiza dokumentów

W ramach audytu prawnego gromadzimy i poddajemy badaniu dokumenty źródłowe tyczące się danej nieruchomości, a także warunkujące sposób jej zagospodarowania.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości

Analizujemy i regulujemy stan prawny nieruchomości.

Bezpieczeństwo transakcji

Analizujemy bezpieczeństwo transakcji m.in. pod kątem zbadania wypłacalności kontrahenta.

radca prawny kraków

Stawki