Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw sądowych, cywilnych, gospodarczych i rodzinnych.
Zapewniamy reprezentację przed sądami administracyjnymi.
Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach.
Poprzedni
Następny

Prowadzenie spraw sądowych, stanowi główny przedmiot specjalizacji Kancelarii.

Reprezentujemy prawa i interesy Klientów przed sądami cywilnymi, organami administracji, sądami administracyjnymi i sądami arbitrażowymi.

Reprezentacja przed sądem, to nie tylko sprawdzian z wiedzy z zakresu prawa materialnego i proceduralnego, ale i test innych umiejętności: erudycji, sztuki argumentacji, taktyki i zdolności szybkiego reagowania na dynamizm sytuacji na sali rozpraw.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny
kancelaria kraków

Zakres usług

Prawo rodzinne

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw o rozwód, o władzę rodzicielską, alimenty, kontaktyy, ubezwłasnowolnienie, podział majątku i o rozdzielność majątkową.

Spory gospodarcze

Zajmujemy się sporami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, a także sporami korporacyjnymi.

Nieruchomości

Zajmujemy się wszelkimi sprawami dotyczącymi nieruchomości, a w szczególności: o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, o eksmisję, naruszenie posiadania, ustanowienie służebności.

Odszkodowania

Prowadzimy sprawy o zapłatę odszkodowania, zarówno z tytułu wypadków i zdarzeń losowych, jak i których źródłem jest czyn niedozwolony, wypadek przy pracy, błąd medyczny lub niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Windykacja

Dochodzimy należności cywilnoprawnych, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, a także z tytułu tzw. czynów niedozwolonych.

Spadki

Zapewniamy wsparcie prawne w sporach spadkowych: o stwierdzenie nabycia spadku, o uzyskanie zgody sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, o wydziedziczenie, z tytułu zachowku, o dział spadku.

Prawo pracy

Reprezentujemy pracowników i pracodawców w sprawach dotyczących roszczeń ze stosunku pracy.

Prawo karne

Zajmujemy się obroną w sprawach karnych. Reprezentujemy także osoby poszkodowane i oskarżycieli posiłkowych.

Dobra osobiste

Zajmujemy się sprawami o ochronę dóbr osobistych.

radca prawny kraków

Stawki