spór kompetencyjny

Spór kompetencyjny

Porzekadło słusznie głosi, że gdzie kucharek sześć – tam nie ma co jeść. Podobnie bywa w relacjach towarzyskich – trzecie koło u wozu bywa zbyteczne. Problemy te, istnieją czasem także na płaszczyźnie prawa administracyjnego.


Zdarza się, że w jednej sprawie, kilka z organów czuje się władne do rozstrzygnięcia danej sprawy. To był oczywiście żart. Z reguły bowiem bywa, że jeden organ nie czuje się właściwy do rozpoznania sprawy i przekazuje ją drugiemu. Ten także nie kwapi się do podjęcia tematu – i powstaje spór kompetencyjny.

Co w tej sytuacji może zrobić petent?

Jeżeli organy pozostają bierne, można złożyć wniosek o rozstrzygnięcie tzw. sporu kompetencyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego w art. 22 par 1 stanowi, że: „Spory o właściwość rozstrzygają:

1) między organami jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2-4 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu – sąd administracyjny;

2) między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty – starosta;

3)między organami administracji zespolonej w jednym województwie niewymienionymi w pkt 2 – wojewoda;

4)między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej – minister właściwy do spraw administracji publicznej;

6)między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach – minister właściwy do spraw administracji publicznej;

7) między wojewodą a organami administracji niezespolonej – minister właściwy do spraw administracji publicznej po porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad organem pozostającym w sporze z wojewodą;

8) między organami administracji publicznej innymi niż wymienione w pkt 1-4, 6 i 7 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu – minister właściwy do spraw administracji publicznej;

9) między organami administracji publicznej, gdy jednym z nich jest minister – Prezes Rady Ministrów.

Zgodnie zaś z par. 2 w/w artykułu „Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.”

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.