spór kompetencyjny

Spór kompetencyjny

Porzekadło słusznie głosi, że gdzie kucharek sześć – tam nie ma co jeść. Podobnie bywa w relacjach towarzyskich – trzecie koło u wozu bywa zbyteczne. Problemy te, istnieją czasem także na płaszczyźnie prawa administracyjnego.


Zdarza się, że w jednej sprawie, kilka z organów czuje się władne do rozstrzygnięcia danej sprawy. To był oczywiście żart. Z reguły bowiem bywa, że jeden organ nie czuje się właściwy do rozpoznania sprawy i przekazuje ją drugiemu. Ten także nie kwapi się do podjęcia tematu – i powstaje spór kompetencyjny.

Co w tej sytuacji może zrobić petent?

Jeżeli organy pozostają bierne, można złożyć wniosek o rozstrzygnięcie tzw. sporu kompetencyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego w art. 22 par 1 stanowi, że: “Spory o właściwość rozstrzygają:

1) między organami jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2-4 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu – sąd administracyjny;

2) między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty – starosta;

3)między organami administracji zespolonej w jednym województwie niewymienionymi w pkt 2 – wojewoda;

4)między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej – minister właściwy do spraw administracji publicznej;

6)między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach – minister właściwy do spraw administracji publicznej;

7) między wojewodą a organami administracji niezespolonej – minister właściwy do spraw administracji publicznej po porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad organem pozostającym w sporze z wojewodą;

8) między organami administracji publicznej innymi niż wymienione w pkt 1-4, 6 i 7 – wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu – minister właściwy do spraw administracji publicznej;

9) między organami administracji publicznej, gdy jednym z nich jest minister – Prezes Rady Ministrów.

Zgodnie zaś z par. 2 w/w artykułu “Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.”

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email