pozwolenie na użytkowanie

Warunkowe pozwolenie na użytkowanie

Proces budowlany pod kątem prawnym i formalnym normowany w większości przepisami ustawy Prawo budowlane, składa się z kilku etapów, z których każdy zakończony jest wydaniem określonej decyzji administracyjnej, jak na przykład decyzją o udzieleniu pozwolenie na budowę, bądź określającej w określonych przypadkach warunków zabudowy. Końcowym etapem większych procesów inwestycyjnych jest postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie.

Warunkowe pozwolenie na użytkowanie

Niekiedy pozwolenie na użytkowanie budynku zawiera określony warunek, który strona postępowania (inwestor) winna spełnić.  Decyzja może też w swej treści zawierać zobowiązanie strony do wykonania określonych czynności w niej opisanych oraz nakładać termin ich wykonania. Pytanie brzmi zatem, co w sytuacji, gdy strona nie dopełni wskazanego w decyzji warunku, bądź nie wykona określonych czynności?

Sytuacje te regulują przepisy ustaw Prawo budowlane oraz Kodeks postępowania administracyjnego. Możliwość wydania przez właściwy organ nadzoru budowlanego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wskazującej termin wykonania robót budowlanych, które na chwilę uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie nie zostały jeszcze wykonane, normują przepisy art. 59 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane.

Przepis art. 59 ust. 2 ustawy Prawo budowlane stanowi, iż: „organ nadzoru budowlanego może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych”. Kolejno, przepis art. 59 ust. 3 powołanej ustawy, który stanowi iż „Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki, określone w ust. 1, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić termin wykonania tych robót”. Dyspozycja przepisu art. 59 ust. 4a ustawy Prawo budowlane nakłada zaś na inwestora obowiązek zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych prowadzonych po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowanie, a zatem m.in. w sytuacji, gdy pozwolenie na użytkowanie zawiera termin wykonania robót budowlanych związanych z obiektem, które na chwilę uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie zostały jeszcze wykonane.

Co grozi za niezastosowanie się do warunków ujętych w pozwoleniu?

Celem udzielenia odpowiedzi na pytanie o konsekwencje niezastosowania się do określonych warunków lub niewykonania robót bądź czynności, należy sięgnąć do przepisów ogólnych regulujących postępowanie administracyjne. I tak, przepis art. 162 § 1 kodeksu stanowi, iż: „Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja: (…) została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku”. Zatem rezultatem nieziszczenia się warunku określonego w tzw. warunkowym pozwoleniu na użytkowanie jest wygaśnięcie decyzji.

Natomiast przepis art. 162 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, iż właściwy organ administracji publicznej uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie. W tym przypadku mamy zatem do czynienia z kompetencją uchylenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego – ten, który decyzję wydał.

Zajmowanie budynku dla celów mieszkalnych, usługowych, bądź prowadzenia działalności gospodarczej bez legitymowania się ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie (a z taką sytuacją mamy do czynienia w wypadku stwierdzenia jej wygaśnięcia lub uchylenia) jest niezgodne z przepisami i skutkować może m. in. nałożeniem określonych kar finansowych, zobligowaniem do wykonania określonych czynności oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie – w wypadku woli dalszego użytkowania budynku, a także oczywiście zobowiązaniem do opuszczenia budynku zajmowanego bez wymaganych pozwoleń.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.