zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa – nowelizacja kodeksu rodzinnego

Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa nie należą do rzadkości. Wszak jak głosi rzymska paremia, jedynie matka jest pewna (mater semper certa est).

Uprzednio obowiązujące przepisy, z uwagi na krótkie terminy ograniczające możliwość składania pozwów w tych sprawach, nie ułatwiały jednak regulowania tych życiowo skomplikowanych materii. Na szczęście jednak, 30.XI.2019 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zmiany dotyczą przede wszystkim wydłużenia i zmiany sposobu liczenia terminów, w których osoby zainteresowane mogą wytoczyć stosowne powództwa.

Zaprzeczenie macierzyństwa

Zgodnie z nowo brzmiącym art. 61[13] k.r.o., „Matka albo kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu roku od dnia sporządzenia aktu urodzenia dziecka” (§ 1). „Mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka nie jest matką dziecka, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności”. (§ 2).

Uprzednio, obowiązywały sześciomiesięczne terminy na wytoczenie w/w spraw.

Uprawnienia dziecka

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym, dziecko uprawnione było do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa, w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.

Obecnie, termin ten wynosi rok, ale liczony jest od dnia, w którym osoba ta dowiedziała się, że nie pochodzi od kobiety wpisanej w akcie urodzenia jako matka. W analogiczny sposób, dziecko może wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi jego matki. W odniesieniu do roszczenia o uznanie bezskuteczności ojcostwa, z żądaniem tym dziecko wystąpić może po osiągnięciu pełnoletniości w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od mężczyzny, który znał ojcostwo. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletniości, termin na wytoczenie powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletniości.

Zaprzeczenie ojcostwa

Przedłużony został także termin, w trakcie którego mąż matki lub mężczyzna który uznał ojcostwo może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa/o uznanie za bezskuteczne uznania ojcostwa. Uprzednio obowiązywał termin 6 miesięcy licząc od daty powzięcia wiedzy o narodzinach. Obecnie wynosi rok, od dnia, w którym osoba ta dowiedziała się, że dziecko od niego nie pochodzi (lecz nie później niż do dnia osiągnięcia przez to dziecko pełnoletniości). Z tożsamym powództwem, w takim samym terminie, wystąpić może także i matka dziecka.

Korzyści z nowelizacji

Potrzeba nowelizacji była oczywista. Uprzednio obowiązujące krótkie terminy na wszczęcie w/w postępowań, a także sposób ich liczenia powodował, że zainteresowane osoby nie były w stanie samodzielnie inicjować spraw o zaprzeczenie ojcostwa czy macierzyństwa.

W sytuacjach tych koniecznym było zwrócenie się do prokuratora, o wszczęcie tego rodzaju postępowania z urzędu.

Dzięki nowelizacji, stan ów uległ normalizacji.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.