zastrzeżenie do protokołu

Zastrzeżenie do protokołu

Polskie prawo, zawiera szereg absurdalnych uregulowań. W mojej ocenie, jednym z nich, jest art. 162 kodeksu postępowania cywilnego, dotyczący tzw. zastrzeżenia do protokołu.


Zgodnie z tym przepisem: Strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na takie uchybienia w dalszym toku postępowania, chyba że chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu, albo że strona uprawdopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy”.

Oczywistym absurdem jest zdanie drugie tego artykułu.

Innymi słowy, jeżeli Sąd I Instancji popełni błąd proceduralny, strona może na ów błąd powołać się w apelacji jedynie wtedy, jeżeli w trybie art. 162 k.p.c. na taką pomyłkę zwróci sądowi uwagę.

Oznacza to, że strona ma znać lepiej przepisy kodeksu postępowania cywilnego, niż sąd.

Czyż to nie absurd?

Podkreślić przy tym należy, że absurd ów jest tworem ustawodawcy – sądy powszechne (nie mylić z TK) muszą zaś stosować się do obowiązujących ustaw.

Przepis ten, jest często wykorzystywany przez profesjonalnych pełnomocników. Służy on obaleniu zarzutów przeciwnika procesowego zawartych w apelacji od wyroku sądu I Instancji. Strona, która nie jest reprezentowana przez radcę prawnego, z reguły nawet nie wie, że istnieje coś takiego jak zastrzeżenie do protokołu. Nieznajomość prawa nie stanowi jednak żadnego usprawiedliwienia. 

Praktyka potwierdza zaś, że sądy II instancji często oddalają apelacje oparte na zarzutach naruszenia prawa procesowego – właśnie z uwagi na brak zastrzeżenia wniesionego w trybie art. 162 k.p.c.

W aktualnym stanie prawnym, decydując się na uczestnictwo w sporze sądowym, warto zatem rozważyć zlecenie reprezentacji radcy prawnemu. Alternatywą jest przyswojenie we własnym zakresie ponad tysiąca przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Jedynie wówczas, strona będzie miała szansę, by we właściwym trybie i formie wytknąć do protokołu błędne zastosowanie któregoś z nich.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.