Stosujemy elastyczne formy rozliczeń. Nie posiadamy sztywnego cennika za usługi prawne. Wysokość stawki zawsze ustalamy w drodze negocjacji.
Kancelaria stosuje przejrzyste zasady współpracy i rozliczeń.
Poprzedni
Następny

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat zasad współpracy i oferowanych przez nas stawek za usługi prawne.

Przejrzyste zasady współpracy i rozliczeń, to reguły wdrożone w Kancelarii od początku jej istnienia.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny
adwokat kraków

Zasady współpracy

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w nowoczesny i efektywny sposób, gwarantując poufność i terminowość realizacji zleceń. Warunki współpracy zawsze potwierdzone są pisemną lub elektroniczną umową na obsługę prawną. Przyjmujemy płatności gotówką, przelewem, kartą, a także przelewami bezpośrednimi (Przelewy24, PayPal, Dotpay). Rozliczamy się wyłącznie w oparciu o paragony i faktury.

radca prawny kraków

Stawki

Porady prawne

udzielana w trakcie spotkania z radcą prawnym lub adwokatem
250 PLN
 • Porada prawna w Kancelarii, przez telefon i online
 • Spotkanie / teleporada trwa ~1 godzinę
 • Płatność kartą lub gotówką; teleporady płatne przez Przelewy24

Usługi online

udzielana w trakcie spotkania z radcą prawnym lub adwokatem
od 200 PLN
 • Usługi online - dostępne dla każdego
 • Większość zleceń wykonujemy do 4 dni roboczych
 • Płatność przelewem, Przelewy24 lub PayPal

Reprezentacja

udzielana w trakcie spotkania z radcą prawnym lub adwokatem
darmowa wycena
 • Prowadzimy sprawy w całej Polsce
 • Wycenę przedstawimy na pierwszym spotkaniu, po wstępnym przeanalizowaniu sprawy
 • Płatność kartą, gotówką lub przelewem

Stała obsługa prawna

W ramach stałej obsługi prawnej oferujemy korzystniejsze warunki współpracy i rozliczeń.

Umowy na obsługę prawną

Zaufanie naszych Klientów zdobywamy m.in. poprzez transparentność umów, w oparciu o które świadczymy usługi.

Konsumenci

porady prawne online

Nasze zasady i polityki:

POLITYKA COOKIES

 

 1. Strona korzysta z tzw. plików cookies, tj. plików z danymi przechowywanych na komputerze/tablecie/telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności w celach:
  1. usprawnienia i polepszenia funkcjonowania Strony,
  2. dostosowania Strony do preferencji Użytkownika,
  3. rozpoznawania Użytkownika i spersonalizowania Strony,
  4. tworzenia statystyk,
  5. utrzymania stanu zalogowania, tj. utrzymania tzw. sesji,
  6. reklamowych, a w szczególności dostosowania ich treści do preferencji Użytkownika,
  7. analitycznym, a w szczególności analizy ruchu na stronie internetowej Administratora,
 3. Użytkownik w każdym czasie może nie wyrazić zgody na obsługę plików cookies, odpowiednio konfigurując swą przeglądarkę internetową.
 4. Ponadto, w związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), firma Google udostępniła dodatkowe narzędzie umożliwiające zablokowanie plików cookies. Narzędzie to dostępne jest pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

ORAZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 • 1

REGULAMIN, WYDAWCA

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej jako Regulamin określa:
  1. zasady korzystania ze strony internetowej krmp.pl, zwanej dalej jako Strona, prowadzonej przez Kancelarię Radcowską Michał Podolec, ul. Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, NIP: 6772255447, tel. 606897739, kancelaria@krmp.pl zwanego dalej jako Wydawca,
  2. szczegółową politykę prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora danych,
  3. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawcę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204),
  4. politykę cookies.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 • 2

UŻYTKOWNIK

 1. Osoby korzystające ze Strony, zwane będą dalej jako Użytkownik.
 2. Wydawca w ramach Strony, może świadczyć usługi drogą elektroniczną na rzecz każdego podmiotu będącego osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zwróci się do Wydawcy z zamówieniem na świadczenie usługi drogą elektroniczną, lub korzystając ze Strony zawrze umowę na korzystanie z takiej usługi.
 3. Wydawca nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych mu przez Użytkownika, chyba że jest to konieczne do wykonania lub zawarcia danej umowy.

 

 • 3

STRONA

 1. Wszelkie informacje zawarte na Stronie, podlegają ochronie prawa autorskiego. Wydawca nie wyraża zgody na rozpowszechnianie informacji zawartej na Stronie, bez podania jej źródła, poprzez umieszczenie stosownego linku prowadzącego bezpośrednio do tej treści na Stronie, z tym zastrzeżeniem, że link winien być pozbawiony atrybutu no follow lub równoznacznego. Wykorzystanie treści dla celów komercyjnych wymaga każdorazowej odrębnej zgody Wydawcy. Umieszczenie przez Wydawcę treści na Stronie, nie stanowi przeniesienia praw do tych treści, lub zrzeczenia się tych praw.
 2. Zawarte na Stronie grafiki, układ strony (tzw. layout), moduły, komponenty, kody źródłowe, loga, nazwy handlowe i towarowe, stanowią własność ich autorów oraz licencjodawców i innych uprawnionych podmiotów, zaś ich umieszczenie na stronie nastąpiło na podstawie stosownych licencji, uprawniających Wydawcę do ich komercyjnego wykorzystania, w większości przypadków bez konieczności przypisania danych o autorze. Zasady korzystania z tych utworów, określa każdorazowa licencja do konkretnego dzieła. Przez odwiedzenie Strony, osoby trzecie nie nabywają żadnych praw do tych utworów, a w szczególności żadnych licencji, ani żadnych autorskich praw majątkowych, ni związanych z korzystaniem w imieniu autora z osobistych praw autorskich.
 3. Wydawca dokłada starań, by treści prezentowane na Stronie były przedstawiane w sposób rzetelny, rzeczowy i zgodny ze stanem faktycznym. Jednakże informacje zawarte na Stronie, nie stanowią źródła oficjalnych informacji, w szczególności o aktualnie obowiązującym prawie, nie stanowią także porady, opinii, sugestii lub podpowiedzi określonego działania. Korzystanie z tych informacji, w szczególności w celach komercyjnych lub inwestycyjnych, przez osobę odwiedzającą Stronę, następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność osoby, która z treści zawartych na Stronie zamierza skorzystać. Zastrzega się, że treści wskazane na Stronie, mogą być nieaktualne w kontekście obowiązującego w danym momencie stanu prawnego, lub niewłaściwe lub niewystarczające przy analizie konkretnego stanu faktycznego lub rozwiązania danego problemu. Użytkownicy przyjmują także do wiadomości, że artykuły i treści zawarte na stronie nie mogą skutecznie zastąpić indywidualnej porady.
 4. Treści zawarte na Stronie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W razie wątpliwości wyjaśnia się, że stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert.

 

 • 4

PRZEDMIOT USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wydawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  1. serwis informacyjny/blog,
  2. Konto,
  3. newsletter,
  4. wyznaczanie trasy,
  5. rezerwacja spotkań online.
 2. Dostęp do Strony i w/w usług jest darmowy, chyba że z wyraźnego opisu danej funkcjonalności wynika co innego. W przypadku odpłatności danej usługi lub towaru oferowanych na Stronie, Wydawca każdorazowo umieszcza widoczną informację o cenie lub sposobie jej ustalenia wraz z informacją o kosztach dostawy (jeżeli dotyczy), a złożenie przez Użytkownika zamówienia, polega w szczególności na złożeniu wyraźnego i niebudzącego wątpliwości oświadczenia o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3. Dostęp do niektórych z w/w usług może wymagać złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu, polityki prywatności lub zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej usługi.
 4. Wydawca może na Stronie oferować inne darmowe lub odpłatne usługi.
 5. Realizując obowiązek ustawowy, wydawca informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną, może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika przez osoby niepowołane. Stać się tak może w szczególności gdy urządzenie Użytkownika nie posiada stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany, lub Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców, lub otwiera podejrzane wiadomości email, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób instalować programy typu trojan horse.
 6. Wydawca świadczy usługi elektronicznie przez 7 dni w tygodniu 24 dni na dobę. Wydawca zastrzega wstrzymanie świadczenia usług bez powiadomienia, w szczególności na wypadek koniecznych czynności konserwacyjnych, aktualizacji itd.

 

 • 5

SERWIS INFORMACYJNY / BLOG

 1. Wydawca umieszcza i udostępnia Użytkownikom na Stronie informacje, treści i utwory o tematyce zgodnej z linią programową Wydawcy, tworzące serwis, zwany dalej jako Serwis informacyjny.
 2. Zawartość Serwisu Informacyjnego, jak i cała zawartość Strony, są przedmiotem ochrony prawa autorskiego.
 3. Opublikowanie treści w Serwisie Informacyjnym przez Wydawcę nie stanowi oświadczenia o zrzeczeniu się jakichkolwiek praw do treści.
 4. Dostęp do niektórych treści może być odpłatny, co Wydawca każdorazowo wyraźnie oznaczy.
 5. Wydawca może umożliwić Użytkownikom możliwość komentowania treści zawartych w Serwisie informacyjnym. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych komentarzy.
 6. Niezależnie od funkcjonalności opisanej wyżej, Wydawca może udostępnić Użytkownikom narzędzia lub funkcjonalności umożliwiające Użytkownikowi przechowywanie, lub udostępnianie na Stronie danych (treści), w szczególności pod postacią słowną lub graficzną. Inicjatorem takiego przekazu danych jest Użytkownik. Wydawca nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych. Póki przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowić będą inaczej, Wydawca nie jest zobowiązany ani co do zasady nie dokonuje wyboru informacji zawartych w przekazie inicjowanym przez Użytkownika, ani nie modyfikuje informacji zawartych w tym przekazie. Wydawca nie jest zobowiązany ani co do zasady nie bada zgodności przesyłanych przez Użytkownika danych z obowiązującymi przepisami prawa i prawami osób trzecich. Korzystający ze Strony przyjmują zatem do wiadomości, że Strona co do zasady ma charakter niemoderowany w odniesieniu do treści publikowanych przez Użytkowników. Niemniej Wydawca uprawniony jest podejmować w odniesieniu do w/w treści i opisanych w ust 5 komentarzy wszelkie czynności związane z ich moderowaniem, a w szczególności usuwać te treści, w szczególności jeżeli naruszają one prawo, prawa majątkowe lub dobra osobiste osób trzecich, lub usuwać z ich treści linki o charakterze reklamowym.
 7. Publikując dany utwór (transmitując / publikując dane na stronie), Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada doń całość stosownych praw, a w szczególności że posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do danego dzieła. Przez publikację danego Utworu na Serwisie, Użytkownik udziela Wydawcy niewyłącznej, nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do: utrwalania danego dzieła jakąkolwiek techniką, wprowadzenia go do pamięci komputera, zwielokrotniania egzemplarzy dzieła jakąkolwiek techniką, m.in. drukarską, fotograficzną i cyfrową, wprowadzenia dzieła do obrotu w Polsce i za granicą, udostępnienia dzieła za pośrednictwem sieci informatycznych (w tym Internetu), odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania dzieła, wystawiania, wyświetlania, udostępniania we wszelkich materiałach promocyjnych Wydawcy oraz w mediach, nadania w całości i we fragmentach za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity, modyfikowania dzieła, lub czynienia go elementem składowym innego utworu lub opracowania. Ponadto Użytkownik upoważnia Wydawcę do wykonywania autorskich praw osobistych do danego dzieła. Prawa o których mowa wyżej nie są ograniczone terytorialnie, ani co do liczby eksploatacji. Wydawca uprawniony jest nadto w granicach uzyskanej licencji, do udzielania wszelkich sublicencji na korzystanie z danego utworu na dowolnym polu eksploatacji. Z tytułu korzystania przez Wydawcę lub upoważniony przez niego podmiot z danego utworu, Użytkownikowi nie służy żadne wynagrodzenie.
 • 6

KONTO

 1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność założenia konta, zwanego dalej jako Konto.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne. Konto może jednak umożliwiać lub warunkować dostęp do dodatkowych treści lub funkcji, w szczególności takich jak:
  1. wypowiadanie się w komentarzach,
  2. wypełnianie ankiet,
  3. subskrybowanie newslettera,
 3. Konto tworzone jest za pomocą systemu / portalu / rozwiązań technologicznych oferowanych przez Wydawcę, lub przez podmioty zewnętrzne (np.: system Disqus), co może wymagać udzielenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na korzystanie z tej funkcji na rzecz operatora tego systemu. Regulamin i warunki korzystania z w/w usługi dostępne są pod adresem:

        https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles

 1. Konto ma charakter darmowy. W celu jego utworzenia i w związku z jego korzystaniem, Użytkownik nie ponosi kosztów innych niż te, które ponosi standardowo korzystając z dostępu do Internetu.
 • 7

NEWSLETTER

 1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność otrzymywania newslettera, zwanego dalej jako Newsletter.
 2. Korzystanie z funkcji Newslettera jest dobrowolne i darmowe, wymaga jednak akceptacji niniejszego Regulaminu, polityki prywatności i złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. W/w zgodzie, może towarzyszyć udzielenie dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych lub reklamowych od osób trzecich.
 4. Zapisanie się do newslettera nie rodzi roszczeń o otrzymanie jakichkolwiek treści, jego otrzymanie nie wiąże się także z uzyskaniem praw majątkowych autorskich do treści tam zawartych.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Informacja o możliwości i sposobie rezygnacji z newslettera będzie zawarta w każdej wiadomości przesyłanej Użytkownikowi z użyciem tej funkcjonalności.

 

 • 8

TRASA DOJAZDU

 1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność ustalenia trasy dojazdu do swojej siedziby, co może wiązać się z przetwarzeniem podanych przez Użytkownika w sposób ręczny lub automatyczny (w zależności od ustawień urządzenia) współrzędnych GPS lub innych danych geolokalizacyjnych.
 2. Wydawca zastrzega, że nie jest gwarantem prawidłowości tak wyznaczonej trasy, jej dostępności czy aktualności. Tak realizowana usługa ma charakter darmowy i jest realizowana z użyciem usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne (Google maps). Skorzystanie z tej usługi może wymagać akceptacji regulaminów osób trzecich, których treść jest niezależna od Wydawcy.

 

 • 9

REZERWACJA SPOTKANIA

 1. Wydawca może na Stronie oferować możliwość rezerwacji terminu spotkania / usługi, zwanej dalej jako Rezerwacja. Poprzez dokonanie rezerwacji Użytkownik nie nabywa w stosunku do Wydawcy żadnych roszczeń, chyba że dokonał z góry płatności za w/w spotkanie / usługę.
 2. Korzystanie z funkcji Rezerwacji jest dobrowolne, wymaga jednak akceptacji niniejszego Regulaminu, polityki prywatności i złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, może nadto wymagać akceptacji regulaminów lub polityk prywatności dostawcy w/w usług.
 3. Rezerwacja co do zasady jest darmowa – chyba że na stronie wyraźnie odnotowano odmiennie.
 4. Korzystanie z w/w funkcji może wiązać się z wysyłką na wskazany przez Użytkownika adres email lub numer telefonu wiadomości z przypomnieniem o terminie spotkania.
 5. Wydawca zastrzega możliwość odwołania zarezerwowanego terminu spotkania / usługi bez podania przyczyny – w szczególności gdy zrealizowanie danego spotkania / usługi w danym terminie okaże się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wydawcy. W przypadku tym Wydawca w pierwszym możliwym terminie powiadomi Użytkownika o potrzebie odwołania rezerwacji.

 

 • 10

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. Użytkownik winien korzystać ze Strony, Konta oraz z innych usług na Stronie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo m.in. zablokowania Konta lub innych usług, niedopuszczania do komentowania na stronie, usuwania komentarzy lub innych treści lub danych gdy:
  1. Użytkownik wykorzystuje Stronę lub Konto z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu,
  2. nazwa Konta (lub komentarz) narusza prawo lub dobra osobiste osób trzecich lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe, wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propaguje przemoc, lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Wydawcę co może wprowadzać użytkowników w błąd,
  3. zachowanie Użytkownika jest źródłem szkody,
  4. Użytkownik podejmuje czynności o znamionach hackerskich, a w szczególności usiłuje przełamać zabezpieczenia Strony lub domeny/serwera na którym jest umieszczona,
  5. Użytkownik umieszcza w komentarzach treści reklamowe, lub o charakterze spamu,
  6. Użytkownik narusza prawa autorskie lub inne prawa pokrewne lub prawa własności przemysłowej Wydawcy lub osób trzecich,
  7. treść komentarzy stanowi naruszenie tzw. Netykiety opisanej w załączniku do Regulaminu.
 3. Użytkownik ponosi samodzielną, wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw i interesów osób trzecich, a w szczególności za naruszenie ich praw autorskich lub dóbr osobistych poprzez umieszczenie na Stronie treści naruszających te prawa.
 4. W przypadku jeżeli osoba trzecia wystąpi do Wydawcy z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw przez jakikolwiek utwór autorstwa danego Użytkownika (a w szczególności utwór graficzny, mem, komentarz), Użytkownik ów zobowiązuje się zwolnić Wydawcę z takiego długu, zobowiązując się także pokryć wszelkie poniesione z tego tytułu przez Wydawcę koszty.

 

 • 11

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także składanie Zamówień z użyciem komunikacji elektronicznej, jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, mającego zainstalowaną jedną z poniżej wymienionych przeglądarek www: Firefox 3.5 lub wersja wyższa, IE 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa,
  2. dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): nie niższe niż System Windows Vista lub Windows 7 z przeglądarką Internet Explorer 9.0,
  3. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenie końcowe typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2; urządzenie końcowe typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2 lub urządzenie końcowe typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2,
  4. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 2.0,
  5. posiadanie dostępu do sieci Internet.

 

 • 12

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Umowa na korzystanie z Konta oraz świadczenie innych usług określonych w Regulaminie, a mających z uwagi na swą specyfikę charakter usług powtarzalnych (np.: newsletter), zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Każda ze Stron uprawniona jest rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Powyższe nie stanowi źródła jakiegokolwiek roszczenia.
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu może być złożone w dowolnej formie. Wystarczającym jest w szczególności wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Wydawcy.
 4. Zaprzestanie lub rozwiązanie umów dotyczących korzystania z funkcjonalności oferowanych przez podmioty trzecie (w szczególności Disqus) następuje w sposób i na zasadach określonych przez dostawcę takiej usługi. W odniesieniu do usługi Disqus zasady te opisane są na stronie:

https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles

 

 

 

 

 • 13

DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:
  1. składania zamówienia,
  2. wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,
  3. rejestracji,
  4. zakładania Konta,
  5. korespondowania z Administratorem,
  6. subskrybowania usług mailingowych (newsletter),

lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną, jest: Kancelaria Radcowska Michał Podolec, ul. Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków oraz Kancelaria Adwokacka Magdalena Rubiś, ul. Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków

 1. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora (np. wysyłania wiadomości, wpisania komentarza), uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności. Wydawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, które są niezbędne do realizacji tych celów.
 3. Podmioty, które przekazały Administratorowi swe dane, zwane będą dalej jako Przekazujący.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Przekazującym w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. nazwisko i imiona Przekazującego,
  2. adres zameldowania na pobyt stały,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit b,
  4. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Przekazującego,
  5. adresy elektroniczne Przekazującego,
  6. numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub nr VATUE.
 5. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Przekazującym, Wydawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, w tym w szczególności: dane dotyczące karty kredytowej, karty debetowej lub rachunku bankowego – wyłącznie gdy jest to konieczne do dokonania płatności za towar lub usługi świadczone przez Wydawcę, ustalenia geolokalizacji, w przypadku korzystania z funkcjonalności ustalania trasy dojazdu itd. W tym wypadku Wydawca każdorazowo oznacza i wyróżnia te dane, które są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 6. Wydawca może przetwarzać, za zgodą Przekazującego i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, inne dane dotyczące Przekazującego, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 7. Administrator przetwarza nadto dane eksploatacyjne, a to:
  1. oznaczenia identyfikujące Przekazującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 wyżej,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Przekazujący,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Administrator nie przetwarza tzw. danych wrażliwych Przekazującego – chyba że ich przetworzenie jest konieczne dla należytego wykonania danej Usługi, a dane te dobrowolnie zostaną przekazane przez Uzytkownika.
 9. Począwszy od 25.V.2018 r. Przekazujący ma prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, sprzeciwu i wycofania zgody na ich przetwarzanie, „bycia zapomnianym“, przenoszenia danych oraz wnoszenia skargi do organu nadzorczego. Do tego czasu, Przekazujący ma prawo dostępu do treści przekazanych Administratorowi danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych, Przekazującemu służy także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 10. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Przekazującego w celu świadczenia usług droga elektroniczną, a w szczególności w celu:
  1. umożliwienia logowania przez Użytkownika do Konta lub innych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,
  2. realizacji łączącej Strony umowy, a w szczególności: weryfikowania tożsamości Użytkownika, obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem w przypadku oferowania odpłatnych usług, obsługi procesu płatności, w tym w ramach tzw. przelewów bezpośrednich, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora w związku z wykonaniem umowy, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą, świadczenia ewentualnej obsługi posprzedażowej, rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy, realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.
  3. korespondowania z Przekazującymi, którzy dokonali subskrypcji newslettera lub skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem komponentu wbudowanego w stronę,
  4. realizowania funkcji planowania trasy dojazdu do siedziby Administratora przy użyciu funkcji i mechaniki Google Maps,
  5. korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
  6. ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika, w tym gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora, analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,
  7. zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych.
 11. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Wydawca, na zasadach określonych w ust. 3-5 art. 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Wydawcę, za zgodą Przekazującego;
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 w/w ustawy,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 12. Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe także w celach marketingowych, a to przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego, w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika, w także po zakończeniu świadczenia usługi drogą elektroniczną, jedynie pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę, przy czym zgoda ta ma każdorazowo charakter dobrowolny, a oświadczenie o jej ewentualnym udzieleniu będzie wyraźnie wyodrębnione na Stronie.
 13. W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal itd), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:
  1. usługa PayU – PayU, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 274399,
  2. usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, KRS: 347935,
  3. usługa DotPay – Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS: 296790,
  4. PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
 14. Serwis internetowy Administratora korzysta z systemu Google Analytics, który m.in. w celach statystycznych monitoruje i analizuje zachowanie użytkowników na Stronie, w szczególności poprzez:
  1. monitorowanie ruchu na Stronie i jej podstronach (odnotowywanie faktu odwiedzenia strony, czasu spędzonego na Stronie lub podstronach, daty odwiedzin itd.),
  2. ustalanie rodzaju urządzenia z którego doszło do odwiedzenia strony (smartfon, tablet, komputer itd.),
  3. ustalenie w jaki sposób osoba trafiła na Stronę (bezpośrednie wpisanie adresu, linki, media społecznościowe, hasło wpisane w wyszukiwarkę itd.)
  4. ustalenie kraju, z którego osoba odwiedza Stronę.
 15. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności stosowanej przez osoby trzecie, a w szczególności Google czy operatora usługi Disqus zawarte są m.in. pod linkami:
  1. https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/
  2. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
  3. https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles
 16. Korzystanie przez Użytkownika na portalu internetowym Administratora z funkcjonalności i usług oferowanych przez inne podmioty, takich jak: przelewy bezpośrednie (PayU, przelewy24.pl itd.), komentowanie i ocenianie treści zawartych na stronie (Disquss), polubienie, śledzenie, udostępnienie zawartości (Facebook, Google+, Twitter itd.), może wiązać się z koniecznością akceptacji regulaminów i polityk prywatności osób trzecich, za których treść Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Administrator informuje, że hipotetycznie może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, co potencjalnie może mieć miejsce w przypadku korzystania przez Przekazującego (Użtykownika) z usług typu VPN z użyciem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, a także gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie danych do państwa trzeciego z inicjatywy Wydawcy nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W bieżącej działalności Administratora, przekazane mu dane mogą nadto być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach transferu plików z użyciem oprogramowania Dropbox, prowadzonego przez (Dropbox International Unlimited Company lub Dropbox Inc., 333 Brannan Street, San Francisco CA 94107). Dane te mogą być przechowywane na serwerach w/w spółek. Dropbox stosuje odpowiednie zabezpieczenia gromadzonych danych, zgodny jest z programami Tarcza Prywatności EU-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria – USA, w ramach których przewidziana jest m.in. procedura dochodzenia roszczeń (JAMS) https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim . Dropbox posiada nadto certyfikat zgodności z normą ISO 27018, uznanym na całym świecie standardem praktyk dotyczących prywatności w chmurze obliczeniowej i ochrony danych. Użytkownik może zwrócić się do Administratora o uzyskanie kopii danych.
 18. Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty obsługujące płatności.
 19. Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, a także pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązującego prawa.
 20. Publikując wpisy na stronie internetowej/portalu społecznościowym Administratora, w szczególności w formie opinii/komentarza, Przekazujący wpisy te, jak i udostępniane przez siebie dane czyni publicznymi. Z tego tytułu Przekazującemu nie służą żadne roszczenia o wypłatę wynagrodzenia lub o odszkodowanie.
 21. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 22. Administrator chroni i zabezpiecza przekazane mu dane osobowe, zapewniając do nich dostęp wyłącznie upoważnionym osobom. Administrator stosuje nadto niezbędne środki techniczne, informatyczne, fizyczne i organizacyjne gwarantujące należyte zabezpieczenie i ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator korzysta w szczególności z zabezpieczeń takich jak: szyfrowanie SSL, zapory (firewall), programy antywirusowe, szyfrowanie danych. Administrator informuje, że nigdy nie prosi Użytkowników o podanie hasła, które ewentualnie zostało utworzone przez Użytkownika w celu dostępu do usług lub serwisów Administratora.

 

 • 14

POLITYKA COOKIES

 1. Strona i Wydawca korzysta z tzw. plików cookies, tj. plików z danymi przechowywanych na komputerze/tablecie/telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności w celach:
  1. usprawnienia i polepszenia funkcjonowania Strony,
  2. dostosowania Strony do preferencji Użytkownika,
  3. rozpoznawania Użytkownika i spersonalizowania Strony,
  4. tworzenia statystyk,
  5. utrzymania stanu zalogowania, tj. utrzymania tzw. sesji,
  6. reklamowych, a w szczególności dostosowania ich treści do preferencji Użytkownika,
  7. analitycznym, a w szczególności analizy ruchu na stronie internetowej Administratora,
 3. Użytkownik w każdym czasie może nie wyrazić zgody na obsługę plików cookies, odpowiednio konfigurując swą przeglądarkę internetową.

 

 • 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin w aktualnej treści obowiązuje od: 9.V.2018 r.
 3. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Wydawca powiadomi o zmianie regulaminu zarejestrowanych Użytkowników. Zmienioną treść Regulaminu stosuje się do umów i zdarzeń zawartych lub zaistniałych po dokonaniu zmiany.
 4. Uprzednio obowiązujące regulaminy, Wydawca udostępnia pod adresem internetowym krmp.pl w zakładce nota prawna.
 5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Wydawcę przed zawarciem każdorazowej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Realizując obowiązek ustawowy Wydawca informuje o możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na ten temat dostępne są w szczególności pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy – zgodny z załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

…………………………………………………

dane sprzedającego

 

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) : 

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) :       

 

– Adres konsumenta(-ów) :

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Kto przetwarza moje dane?

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:

 1. składania zamówienia,
 2. wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,
 3. rejestracji,
 4. zakładania konta na portalu,
 5. korespondowania z Administratorem,
 6. subskrybowania usług mailingowych (newsletter),

lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną,

jest: Michał Podolec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcowska Michał Podolec, ul. Szymonowica 25a/1, 30-396 Kraków, biuro: Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, tel. 606897739, kancelaria@krmp.pl, rodo@krmp.pl

Przedstawicielami Administratora są:

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

 

 1. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Administrator przetwarza dane w celu:

 1. Złożenia oferty w odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 2. realizacji łączącej Strony umowy,
 3. świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną,
 4. korespondowania z Użytkownikami, którzy dokonali subskrypcji newslettera lub skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora,
 5. prowadzenia ankiet,
 6. weryfikowania tożsamości Użytkownika,
 7. korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
 8. obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem,
 9. świadczenia obsługi posprzedażowej,
 10. ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika,
 11. zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych,
 12. umożliwienia logowania przez Użytkownika do serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,
 13. rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy,
 14. wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą,
 15. gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora,
 16. przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego (o ile Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę), w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika,
 17. statystycznych,
 18. analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,
 19. analityki zachowań Użytkownika na platformach sieci społecznościowych,
 20. realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.

 

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych?

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, lub
 • żądanie osoby, której dane dotyczą, podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy (np. zapytanie o ofertę upoważnia Administratora do wykorzystania danych osobowych celem wysłania oferty),
 • realizacji zawartej umowy, jeżeli wymaga ona przetwarzania danych,
 • obowiązek prawny ciążący na Administratorze,

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:

 • jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, lub
 • jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub
 • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

Prawnie uzasadnionych interesem, jest m.in.:

 • ochrona systemów informatycznych Administratora,
 • utrwalenie danych użytkowników, dokonujących przekazu/przesyłu informacji (wpisy na blogu/komentarzach) celem identyfikacji autora danej treści w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tego tytułu,
 • cele marketingu bezpośredniego.

 

 1. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty obsługujące płatności (PayPal, przelewy24.pl, PayU, DotPay itd.), podmioty świadczące usługi hostingu (home.pl).

W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal itd), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:

 1. usługa PayU – PayU, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 274399,
 2. usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, KRS: 347935,
 3. usługa DotPay – Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS: 296790,
 4. PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, a także pracownikom, pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi.

Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

 1. Czy dane zostaną przesłane do państwa trzeciego?

Administrator informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy.

Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, m.in. gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

W bieżącej działalności Administratora, przekazane mu dane mogą nadto być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach transferu plików z użyciem oprogramowania Dropbox, prowadzonego przez (Dropbox International Unlimited Company lub Dropbox Inc., 333 Brannan Street, San Francisco CA 94107). Dane te mogą być przechowywane na serwerach w/w spółek. Dropbox stosuje odpowiednie zabezpieczenia gromadzonych danych, zgodny jest z programami Tarcza Prywatności EU-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria – USA, w ramach których przewidziana jest m.in. procedura dochodzenia roszczeń (JAMS) https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim . Dropbox posiada nadto certyfikat zgodności z normą ISO 27018, uznanym na całym świecie standardem praktyk dotyczących prywatności w chmurze obliczeniowej i ochrony danych. Użytkownik może zwrócić się do Administratora o uzyskanie kopii danych.

 1. Jak długo moje dane będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki:

 • użytkownik korzystać będzie z usług oferowanych przez Administratora, tj. w szczególności do czasu gdy użytkownik będzie posiadał konto założone na stronie internetowej Administratora,
 • Strony łączyć będzie umowa, dla której wykonania niezbędnym jest przetwarzanie danych osobowych,
 • jest to koniecznym dla wykazania należytego wykonania umowy przez Administratora,
 • jest to koniecznym dla zabezpieczenia prawnych interesów Administratora, takich jak ochrona systemów informatycznych Administratora, dochodzenie roszczeń.

 

 1. Czy Administrator profiluje moje dane i jakie są tego konsekwencje?

Administrator dokonuje profilowania użytkowników pod względem adresu miejsca zamieszkania lub adresu głównej siedziby, geolokalizacji i statusu przedsiębiorca / konsument, jedynie w celu obliczenia właściwej stawki podatku VAT w przypadku oferowanych usług lub ustalenia dopuszczalności dostawy danego towaru/usługi do danego kraju. Dotyczy to zwłaszcza gdy dochodzi do pozawspólnotowej dostawy towarów lub usług, lub dostawy produktów cyfrowych.

Konsekwencją powyższego profilowania, jest oferowanie przez Administratora produktów z ceną różniącą się wysokością stawki podatku VAT – która uzależniona jest m.in. od miejsca wykonania usługi/dostawy (czy dochodzi do eksportu towarów lub usług) i statusu nabywcy (czy jest on konsumentem czy przedsiębiorcą).

Powyższe dane (geolokacja) mogą nadto być wykorzystywane celem automatycznej zmiany języka wyświetlonych na stronie internetowej treści.

 1. Czy muszę podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora (np. wysyłania wiadomości, wpisania komentarza), uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności.

 1. Jakie przysługują mi prawa?

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane służy szereg uprawnień, w tym prawo:

 • Żądania dostępu do swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawie do przenoszenia danych.

Celem skorzystania z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z Administratorem: rodo@krmp.pl lub skorzystaj z odpowiedniej funkcji dostępnej w ustawieniach konta na stronie internetowej.

 1. Czy mogę uzyskać lub przenieść moje dane osobowe?

Osoba, która dostarczyła Administratorowi swoje dane osobowe, służy prawo ich uzyskania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie.

Osobie tej, służy także prawo domagania się przesyłania ich innemu administratorowi.

Prawa te służą, o ile do czynności przetwarzania dochodzi na podstawie zgody użytkownika lub umowy.

 1. Czy mogę sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych?

Tak. Osobie, której dane są przetwarzane, służy prawo sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych.

W tym celu wyślij do nas email: rodo@krmp.pl

 1. Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Tak. Osobie, której dane są przetwarzane, służy prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Czy mogę sprzeciwić się przetwarzania danych do celów marketingu lub profilowania?

Służy Ci prawo wnieśienia w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

 1. Czy mogę wnieść skargę do organu nadzorczego?

W myśl obowiązujących przepisów, organem nadzorczym w sprawach dot. Danych osobowych najprawdopodobniej będzie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Szczegóły związane z trybem wnoszenia skarg dostępne są pod linkiem: https://giodo.gov.pl/579