Zapoznaj się z naszymi regulaminami i polityką prywatności.

Nota prawna -

Zachęcamy do lektury naszych regulaminów i polityk.

25.V.2018 r. weszło w życie tzw. RODO (GDPR) - Unijne rozporządzenie kompleksowo regulujące materię ochrony danych osobowych. Zachęcam do zapoznania się z naszą polityką prywatności, spełniającą wymogi powyższej regulacji.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny
porady prawne online

Nasze zasady i polityki:

POLITYKA COOKIES

 

 1. Strona korzysta z tzw. plików cookies, tj. plików z danymi przechowywanych na komputerze/tablecie/telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności w celach:
  1. usprawnienia i polepszenia funkcjonowania Strony,
  2. dostosowania Strony do preferencji Użytkownika,
  3. rozpoznawania Użytkownika i spersonalizowania Strony,
  4. tworzenia statystyk,
  5. utrzymania stanu zalogowania, tj. utrzymania tzw. sesji,
  6. reklamowych, a w szczególności dostosowania ich treści do preferencji Użytkownika,
  7. analitycznym, a w szczególności analizy ruchu na stronie internetowej Administratora,
 3. Użytkownik w każdym czasie może nie wyrazić zgody na obsługę plików cookies, odpowiednio konfigurując swą przeglądarkę internetową.
 4. Ponadto, w związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), firma Google udostępniła dodatkowe narzędzie umożliwiające zablokowanie plików cookies. Narzędzie to dostępne jest pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

ORAZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • 1

REGULAMIN, WYDAWCA

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej jako Regulamin określa:
  1. zasady korzystania ze strony internetowej krmp.pl, zwanej dalej jako Strona, prowadzonej przez Kancelarię Radcowską Michał Podolec, ul. Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, NIP: 6772255447, tel. 606897739, kancelaria@krmp.pl zwanego dalej jako Wydawca,
  2. szczegółową politykę prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora danych,
  3. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawcę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204),
  4. politykę cookies.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • 2

UŻYTKOWNIK

 1. Osoby korzystające ze Strony, zwane będą dalej jako Użytkownik.
 2. Wydawca w ramach Strony, może świadczyć usługi drogą elektroniczną na rzecz każdego podmiotu będącego osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zwróci się do Wydawcy z zamówieniem na świadczenie usługi drogą elektroniczną, lub korzystając ze Strony zawrze umowę na korzystanie z takiej usługi.
 3. Wydawca nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych mu przez Użytkownika, chyba że jest to konieczne do wykonania lub zawarcia danej umowy.
 • 3

STRONA

 1. Wszelkie informacje zawarte na Stronie, podlegają ochronie prawa autorskiego. Wydawca nie wyraża zgody na rozpowszechnianie informacji zawartej na Stronie, bez podania jej źródła, poprzez umieszczenie stosownego linku prowadzącego bezpośrednio do tej treści na Stronie, z tym zastrzeżeniem, że link winien być pozbawiony atrybutu no follow lub równoznacznego. Wykorzystanie treści dla celów komercyjnych wymaga każdorazowej odrębnej zgody Wydawcy. Umieszczenie przez Wydawcę treści na Stronie, nie stanowi przeniesienia praw do tych treści, lub zrzeczenia się tych praw.
 2. Zawarte na Stronie grafiki, układ strony (tzw. layout), moduły, komponenty, kody źródłowe, loga, nazwy handlowe i towarowe, stanowią własność ich autorów oraz licencjodawców i innych uprawnionych podmiotów, zaś ich umieszczenie na stronie nastąpiło na podstawie stosownych licencji, uprawniających Wydawcę do ich komercyjnego wykorzystania, w większości przypadków bez konieczności przypisania danych o autorze. Zasady korzystania z tych utworów, określa każdorazowa licencja do konkretnego dzieła. Przez odwiedzenie Strony, osoby trzecie nie nabywają żadnych praw do tych utworów, a w szczególności żadnych licencji, ani żadnych autorskich praw majątkowych, ni związanych z korzystaniem w imieniu autora z osobistych praw autorskich.
 3. Wydawca dokłada starań, by treści prezentowane na Stronie były przedstawiane w sposób rzetelny, rzeczowy i zgodny ze stanem faktycznym. Jednakże informacje zawarte na Stronie, nie stanowią źródła oficjalnych informacji, w szczególności o aktualnie obowiązującym prawie, nie stanowią także porady, opinii, sugestii lub podpowiedzi określonego działania. Korzystanie z tych informacji, w szczególności w celach komercyjnych lub inwestycyjnych, przez osobę odwiedzającą Stronę, następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność osoby, która z treści zawartych na Stronie zamierza skorzystać. Zastrzega się, że treści wskazane na Stronie, mogą być nieaktualne w kontekście obowiązującego w danym momencie stanu prawnego, lub niewłaściwe lub niewystarczające przy analizie konkretnego stanu faktycznego lub rozwiązania danego problemu. Użytkownicy przyjmują także do wiadomości, że artykuły i treści zawarte na stronie nie mogą skutecznie zastąpić indywidualnej porady.
 4. Treści zawarte na Stronie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W razie wątpliwości wyjaśnia się, że stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert.

 

 • 4

PRZEDMIOT USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wydawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  1. serwis informacyjny/blog,
  2. Konto,
  3. newsletter,
  4. wyznaczanie trasy,
  5. rezerwacja spotkań online.
 2. Dostęp do Strony i w/w usług jest darmowy, chyba że z wyraźnego opisu danej funkcjonalności wynika co innego. W przypadku odpłatności danej usługi lub towaru oferowanych na Stronie, Wydawca każdorazowo umieszcza widoczną informację o cenie lub sposobie jej ustalenia wraz z informacją o kosztach dostawy (jeżeli dotyczy), a złożenie przez Użytkownika zamówienia, polega w szczególności na złożeniu wyraźnego i niebudzącego wątpliwości oświadczenia o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3. Dostęp do niektórych z w/w usług może wymagać złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu, polityki prywatności lub zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej usługi.
 4. Wydawca może na Stronie oferować inne darmowe lub odpłatne usługi.
 5. Realizując obowiązek ustawowy, wydawca informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną, może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika przez osoby niepowołane. Stać się tak może w szczególności gdy urządzenie Użytkownika nie posiada stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany, lub Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców, lub otwiera podejrzane wiadomości email, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób instalować programy typu trojan horse.
 6. Wydawca świadczy usługi elektronicznie przez 7 dni w tygodniu 24 dni na dobę. Wydawca zastrzega wstrzymanie świadczenia usług bez powiadomienia, w szczególności na wypadek koniecznych czynności konserwacyjnych, aktualizacji itd.
 • 5

SERWIS INFORMACYJNY / BLOG

 1. Wydawca umieszcza i udostępnia Użytkownikom na Stronie informacje, treści i utwory o tematyce zgodnej z linią programową Wydawcy, tworzące serwis, zwany dalej jako Serwis informacyjny.
 2. Zawartość Serwisu Informacyjnego, jak i cała zawartość Strony, są przedmiotem ochrony prawa autorskiego.
 3. Opublikowanie treści w Serwisie Informacyjnym przez Wydawcę nie stanowi oświadczenia o zrzeczeniu się jakichkolwiek praw do treści.
 4. Dostęp do niektórych treści może być odpłatny, co Wydawca każdorazowo wyraźnie oznaczy.
 5. Wydawca może umożliwić Użytkownikom możliwość komentowania treści zawartych w Serwisie informacyjnym. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych komentarzy.
 6. Niezależnie od funkcjonalności opisanej wyżej, Wydawca może udostępnić Użytkownikom narzędzia lub funkcjonalności umożliwiające Użytkownikowi przechowywanie, lub udostępnianie na Stronie danych (treści), w szczególności pod postacią słowną lub graficzną. Inicjatorem takiego przekazu danych jest Użytkownik. Wydawca nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych. Póki przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowić będą inaczej, Wydawca nie jest zobowiązany ani co do zasady nie dokonuje wyboru informacji zawartych w przekazie inicjowanym przez Użytkownika, ani nie modyfikuje informacji zawartych w tym przekazie. Wydawca nie jest zobowiązany ani co do zasady nie bada zgodności przesyłanych przez Użytkownika danych z obowiązującymi przepisami prawa i prawami osób trzecich. Korzystający ze Strony przyjmują zatem do wiadomości, że Strona co do zasady ma charakter niemoderowany w odniesieniu do treści publikowanych przez Użytkowników. Niemniej Wydawca uprawniony jest podejmować w odniesieniu do w/w treści i opisanych w ust 5 komentarzy wszelkie czynności związane z ich moderowaniem, a w szczególności usuwać te treści, w szczególności jeżeli naruszają one prawo, prawa majątkowe lub dobra osobiste osób trzecich, lub usuwać z ich treści linki o charakterze reklamowym.
 7. Publikując dany utwór (transmitując / publikując dane na stronie), Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada doń całość stosownych praw, a w szczególności że posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do danego dzieła. Przez publikację danego Utworu na Serwisie, Użytkownik udziela Wydawcy niewyłącznej, nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do: utrwalania danego dzieła jakąkolwiek techniką, wprowadzenia go do pamięci komputera, zwielokrotniania egzemplarzy dzieła jakąkolwiek techniką, m.in. drukarską, fotograficzną i cyfrową, wprowadzenia dzieła do obrotu w Polsce i za granicą, udostępnienia dzieła za pośrednictwem sieci informatycznych (w tym Internetu), odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania dzieła, wystawiania, wyświetlania, udostępniania we wszelkich materiałach promocyjnych Wydawcy oraz w mediach, nadania w całości i we fragmentach za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity, modyfikowania dzieła, lub czynienia go elementem składowym innego utworu lub opracowania. Ponadto Użytkownik upoważnia Wydawcę do wykonywania autorskich praw osobistych do danego dzieła. Prawa o których mowa wyżej nie są ograniczone terytorialnie, ani co do liczby eksploatacji. Wydawca uprawniony jest nadto w granicach uzyskanej licencji, do udzielania wszelkich sublicencji na korzystanie z danego utworu na dowolnym polu eksploatacji. Z tytułu korzystania przez Wydawcę lub upoważniony przez niego podmiot z danego utworu, Użytkownikowi nie służy żadne wynagrodzenie.
 • 6

KONTO

 1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność założenia konta, zwanego dalej jako Konto.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne. Konto może jednak umożliwiać lub warunkować dostęp do dodatkowych treści lub funkcji, w szczególności takich jak:
  1. wypowiadanie się w komentarzach,
  2. wypełnianie ankiet,
  3. subskrybowanie newslettera,
 3. Konto tworzone jest za pomocą systemu / portalu / rozwiązań technologicznych oferowanych przez Wydawcę, lub przez podmioty zewnętrzne (np.: system Disqus), co może wymagać udzielenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na korzystanie z tej funkcji na rzecz operatora tego systemu. Regulamin i warunki korzystania z w/w usługi dostępne są pod adresem:

        https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles

 1. Konto ma charakter darmowy. W celu jego utworzenia i w związku z jego korzystaniem, Użytkownik nie ponosi kosztów innych niż te, które ponosi standardowo korzystając z dostępu do Internetu.
 • 7

NEWSLETTER

 1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność otrzymywania newslettera, zwanego dalej jako Newsletter.
 2. Korzystanie z funkcji Newslettera jest dobrowolne i darmowe, wymaga jednak akceptacji niniejszego Regulaminu, polityki prywatności i złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. W/w zgodzie, może towarzyszyć udzielenie dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych lub reklamowych od osób trzecich.
 4. Zapisanie się do newslettera nie rodzi roszczeń o otrzymanie jakichkolwiek treści, jego otrzymanie nie wiąże się także z uzyskaniem praw majątkowych autorskich do treści tam zawartych.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Informacja o możliwości i sposobie rezygnacji z newslettera będzie zawarta w każdej wiadomości przesyłanej Użytkownikowi z użyciem tej funkcjonalności.
 • 8

TRASA DOJAZDU

 1. Wydawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność ustalenia trasy dojazdu do swojej siedziby, co może wiązać się z przetwarzeniem podanych przez Użytkownika w sposób ręczny lub automatyczny (w zależności od ustawień urządzenia) współrzędnych GPS lub innych danych geolokalizacyjnych.
 2. Wydawca zastrzega, że nie jest gwarantem prawidłowości tak wyznaczonej trasy, jej dostępności czy aktualności. Tak realizowana usługa ma charakter darmowy i jest realizowana z użyciem usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne (Google maps). Skorzystanie z tej usługi może wymagać akceptacji regulaminów osób trzecich, których treść jest niezależna od Wydawcy.

 

 • 9

REZERWACJA SPOTKANIA

 1. Wydawca może na Stronie oferować możliwość rezerwacji terminu spotkania / usługi, zwanej dalej jako Rezerwacja. Poprzez dokonanie rezerwacji Użytkownik nie nabywa w stosunku do Wydawcy żadnych roszczeń, chyba że dokonał z góry płatności za w/w spotkanie / usługę.
 2. Korzystanie z funkcji Rezerwacji jest dobrowolne, wymaga jednak akceptacji niniejszego Regulaminu, polityki prywatności i złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, może nadto wymagać akceptacji regulaminów lub polityk prywatności dostawcy w/w usług.
 3. Rezerwacja co do zasady jest darmowa – chyba że na stronie wyraźnie odnotowano odmiennie.
 4. Korzystanie z w/w funkcji może wiązać się z wysyłką na wskazany przez Użytkownika adres email lub numer telefonu wiadomości z przypomnieniem o terminie spotkania.
 5. Wydawca zastrzega możliwość odwołania zarezerwowanego terminu spotkania / usługi bez podania przyczyny – w szczególności gdy zrealizowanie danego spotkania / usługi w danym terminie okaże się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wydawcy. W przypadku tym Wydawca w pierwszym możliwym terminie powiadomi Użytkownika o potrzebie odwołania rezerwacji.
 • 10

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. Użytkownik winien korzystać ze Strony, Konta oraz z innych usług na Stronie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo m.in. zablokowania Konta lub innych usług, niedopuszczania do komentowania na stronie, usuwania komentarzy lub innych treści lub danych gdy:
  1. Użytkownik wykorzystuje Stronę lub Konto z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu,
  2. nazwa Konta (lub komentarz) narusza prawo lub dobra osobiste osób trzecich lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe, wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propaguje przemoc, lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Wydawcę co może wprowadzać użytkowników w błąd,
  3. zachowanie Użytkownika jest źródłem szkody,
  4. Użytkownik podejmuje czynności o znamionach hackerskich, a w szczególności usiłuje przełamać zabezpieczenia Strony lub domeny/serwera na którym jest umieszczona,
  5. Użytkownik umieszcza w komentarzach treści reklamowe, lub o charakterze spamu,
  6. Użytkownik narusza prawa autorskie lub inne prawa pokrewne lub prawa własności przemysłowej Wydawcy lub osób trzecich,
  7. treść komentarzy stanowi naruszenie tzw. Netykiety opisanej w załączniku do Regulaminu.
 3. Użytkownik ponosi samodzielną, wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw i interesów osób trzecich, a w szczególności za naruszenie ich praw autorskich lub dóbr osobistych poprzez umieszczenie na Stronie treści naruszających te prawa.
 4. W przypadku jeżeli osoba trzecia wystąpi do Wydawcy z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw przez jakikolwiek utwór autorstwa danego Użytkownika (a w szczególności utwór graficzny, mem, komentarz), Użytkownik ów zobowiązuje się zwolnić Wydawcę z takiego długu, zobowiązując się także pokryć wszelkie poniesione z tego tytułu przez Wydawcę koszty.

 

 • 11

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także składanie Zamówień z użyciem komunikacji elektronicznej, jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, mającego zainstalowaną jedną z poniżej wymienionych przeglądarek www: Firefox 3.5 lub wersja wyższa, IE 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa,
  2. dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): nie niższe niż System Windows Vista lub Windows 7 z przeglądarką Internet Explorer 9.0,
  3. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenie końcowe typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2; urządzenie końcowe typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2 lub urządzenie końcowe typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2,
  4. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 2.0,
  5. posiadanie dostępu do sieci Internet.

 

 • 12

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa na korzystanie z Konta oraz świadczenie innych usług określonych w Regulaminie, a mających z uwagi na swą specyfikę charakter usług powtarzalnych (np.: newsletter), zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Każda ze Stron uprawniona jest rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Powyższe nie stanowi źródła jakiegokolwiek roszczenia.
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu może być złożone w dowolnej formie. Wystarczającym jest w szczególności wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Wydawcy.
 4. Zaprzestanie lub rozwiązanie umów dotyczących korzystania z funkcjonalności oferowanych przez podmioty trzecie (w szczególności Disqus) następuje w sposób i na zasadach określonych przez dostawcę takiej usługi. W odniesieniu do usługi Disqus zasady te opisane są na stronie:

https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles

 

 

 

 

 • 13

DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:
  1. składania zamówienia,
  2. wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,
  3. rejestracji,
  4. zakładania Konta,
  5. korespondowania z Administratorem,
  6. subskrybowania usług mailingowych (newsletter),

lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną, jest: Kancelaria Radcowska Michał Podolec, ul. Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków oraz Kancelaria Adwokacka Magdalena Rubiś, ul. Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków

 1. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora (np. wysyłania wiadomości, wpisania komentarza), uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności. Wydawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, które są niezbędne do realizacji tych celów.
 3. Podmioty, które przekazały Administratorowi swe dane, zwane będą dalej jako Przekazujący.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Przekazującym w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. nazwisko i imiona Przekazującego,
  2. adres zameldowania na pobyt stały,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit b,
  4. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Przekazującego,
  5. adresy elektroniczne Przekazującego,
  6. numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub nr VATUE.
 5. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Przekazującym, Wydawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, w tym w szczególności: dane dotyczące karty kredytowej, karty debetowej lub rachunku bankowego – wyłącznie gdy jest to konieczne do dokonania płatności za towar lub usługi świadczone przez Wydawcę, ustalenia geolokalizacji, w przypadku korzystania z funkcjonalności ustalania trasy dojazdu itd. W tym wypadku Wydawca każdorazowo oznacza i wyróżnia te dane, które są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 6. Wydawca może przetwarzać, za zgodą Przekazującego i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, inne dane dotyczące Przekazującego, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 7. Administrator przetwarza nadto dane eksploatacyjne, a to:
  1. oznaczenia identyfikujące Przekazującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 wyżej,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Przekazujący,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Administrator nie przetwarza tzw. danych wrażliwych Przekazującego – chyba że ich przetworzenie jest konieczne dla należytego wykonania danej Usługi, a dane te dobrowolnie zostaną przekazane przez Uzytkownika.
 9. Począwszy od 25.V.2018 r. Przekazujący ma prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, sprzeciwu i wycofania zgody na ich przetwarzanie, „bycia zapomnianym“, przenoszenia danych oraz wnoszenia skargi do organu nadzorczego. Do tego czasu, Przekazujący ma prawo dostępu do treści przekazanych Administratorowi danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych, Przekazującemu służy także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 10. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Przekazującego w celu świadczenia usług droga elektroniczną, a w szczególności w celu:
  1. umożliwienia logowania przez Użytkownika do Konta lub innych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,
  2. realizacji łączącej Strony umowy, a w szczególności: weryfikowania tożsamości Użytkownika, obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem w przypadku oferowania odpłatnych usług, obsługi procesu płatności, w tym w ramach tzw. przelewów bezpośrednich, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora w związku z wykonaniem umowy, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą, świadczenia ewentualnej obsługi posprzedażowej, rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy, realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.
  3. korespondowania z Przekazującymi, którzy dokonali subskrypcji newslettera lub skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem komponentu wbudowanego w stronę,
  4. realizowania funkcji planowania trasy dojazdu do siedziby Administratora przy użyciu funkcji i mechaniki Google Maps,
  5. korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
  6. ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika, w tym gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora, analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,
  7. zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych.
 11. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Wydawca, na zasadach określonych w ust. 3-5 art. 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Wydawcę, za zgodą Przekazującego;
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 w/w ustawy,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 12. Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe także w celach marketingowych, a to przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego, w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika, w także po zakończeniu świadczenia usługi drogą elektroniczną, jedynie pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę, przy czym zgoda ta ma każdorazowo charakter dobrowolny, a oświadczenie o jej ewentualnym udzieleniu będzie wyraźnie wyodrębnione na Stronie.
 13. W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal itd), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:
  1. usługa PayU – PayU, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 274399,
  2. usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, KRS: 347935,
  3. usługa DotPay – Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS: 296790,
  4. PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
 14. Serwis internetowy Administratora korzysta z systemu Google Analytics, który m.in. w celach statystycznych monitoruje i analizuje zachowanie użytkowników na Stronie, w szczególności poprzez:
  1. monitorowanie ruchu na Stronie i jej podstronach (odnotowywanie faktu odwiedzenia strony, czasu spędzonego na Stronie lub podstronach, daty odwiedzin itd.),
  2. ustalanie rodzaju urządzenia z którego doszło do odwiedzenia strony (smartfon, tablet, komputer itd.),
  3. ustalenie w jaki sposób osoba trafiła na Stronę (bezpośrednie wpisanie adresu, linki, media społecznościowe, hasło wpisane w wyszukiwarkę itd.)
  4. ustalenie kraju, z którego osoba odwiedza Stronę.
 15. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności stosowanej przez osoby trzecie, a w szczególności Google czy operatora usługi Disqus zawarte są m.in. pod linkami:
  1. https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/
  2. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
  3. https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles
 16. Korzystanie przez Użytkownika na portalu internetowym Administratora z funkcjonalności i usług oferowanych przez inne podmioty, takich jak: przelewy bezpośrednie (PayU, przelewy24.pl itd.), komentowanie i ocenianie treści zawartych na stronie (Disquss), polubienie, śledzenie, udostępnienie zawartości (Facebook, Google+, Twitter itd.), może wiązać się z koniecznością akceptacji regulaminów i polityk prywatności osób trzecich, za których treść Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Administrator informuje, że hipotetycznie może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, co potencjalnie może mieć miejsce w przypadku korzystania przez Przekazującego (Użtykownika) z usług typu VPN z użyciem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, a także gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie danych do państwa trzeciego z inicjatywy Wydawcy nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W bieżącej działalności Administratora, przekazane mu dane mogą nadto być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach transferu plików z użyciem oprogramowania Dropbox, prowadzonego przez (Dropbox International Unlimited Company lub Dropbox Inc., 333 Brannan Street, San Francisco CA 94107). Dane te mogą być przechowywane na serwerach w/w spółek. Dropbox stosuje odpowiednie zabezpieczenia gromadzonych danych, zgodny jest z programami Tarcza Prywatności EU-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria – USA, w ramach których przewidziana jest m.in. procedura dochodzenia roszczeń (JAMS) https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim . Dropbox posiada nadto certyfikat zgodności z normą ISO 27018, uznanym na całym świecie standardem praktyk dotyczących prywatności w chmurze obliczeniowej i ochrony danych. Użytkownik może zwrócić się do Administratora o uzyskanie kopii danych.
 18. Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty obsługujące płatności.
 19. Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, a także pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązującego prawa.
 20. Publikując wpisy na stronie internetowej/portalu społecznościowym Administratora, w szczególności w formie opinii/komentarza, Przekazujący wpisy te, jak i udostępniane przez siebie dane czyni publicznymi. Z tego tytułu Przekazującemu nie służą żadne roszczenia o wypłatę wynagrodzenia lub o odszkodowanie.
 21. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 22. Administrator chroni i zabezpiecza przekazane mu dane osobowe, zapewniając do nich dostęp wyłącznie upoważnionym osobom. Administrator stosuje nadto niezbędne środki techniczne, informatyczne, fizyczne i organizacyjne gwarantujące należyte zabezpieczenie i ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator korzysta w szczególności z zabezpieczeń takich jak: szyfrowanie SSL, zapory (firewall), programy antywirusowe, szyfrowanie danych. Administrator informuje, że nigdy nie prosi Użytkowników o podanie hasła, które ewentualnie zostało utworzone przez Użytkownika w celu dostępu do usług lub serwisów Administratora.
 • 14

POLITYKA COOKIES

 1. Strona i Wydawca korzysta z tzw. plików cookies, tj. plików z danymi przechowywanych na komputerze/tablecie/telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności w celach:
  1. usprawnienia i polepszenia funkcjonowania Strony,
  2. dostosowania Strony do preferencji Użytkownika,
  3. rozpoznawania Użytkownika i spersonalizowania Strony,
  4. tworzenia statystyk,
  5. utrzymania stanu zalogowania, tj. utrzymania tzw. sesji,
  6. reklamowych, a w szczególności dostosowania ich treści do preferencji Użytkownika,
  7. analitycznym, a w szczególności analizy ruchu na stronie internetowej Administratora,
 3. Użytkownik w każdym czasie może nie wyrazić zgody na obsługę plików cookies, odpowiednio konfigurując swą przeglądarkę internetową.
 • 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin w aktualnej treści obowiązuje od: 9.V.2018 r.
 3. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Wydawca powiadomi o zmianie regulaminu zarejestrowanych Użytkowników. Zmienioną treść Regulaminu stosuje się do umów i zdarzeń zawartych lub zaistniałych po dokonaniu zmiany.
 4. Uprzednio obowiązujące regulaminy, Wydawca udostępnia pod adresem internetowym krmp.pl w zakładce nota prawna.
 5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Wydawcę przed zawarciem każdorazowej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Realizując obowiązek ustawowy Wydawca informuje o możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na ten temat dostępne są w szczególności pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy – zgodny z załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………………………………………………

dane sprzedającego

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) : 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) :       

– Adres konsumenta(-ów) :

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Kto przetwarza moje dane?

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:

 1. składania zamówienia,
 2. wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,
 3. rejestracji,
 4. zakładania konta na portalu,
 5. korespondowania z Administratorem,
 6. subskrybowania usług mailingowych (newsletter),

lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną,

jest: Michał Podolec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcowska Michał Podolec, ul. Szymonowica 25a/1, 30-396 Kraków, biuro: Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, tel. 606897739, kancelaria@krmp.pl, rodo@krmp.pl

Przedstawicielami Administratora są:

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

 1. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Administrator przetwarza dane w celu:

 1. Złożenia oferty w odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 2. realizacji łączącej Strony umowy,
 3. świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną,
 4. korespondowania z Użytkownikami, którzy dokonali subskrypcji newslettera lub skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora,
 5. prowadzenia ankiet,
 6. weryfikowania tożsamości Użytkownika,
 7. korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
 8. obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem,
 9. świadczenia obsługi posprzedażowej,
 10. ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika,
 11. zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych,
 12. umożliwienia logowania przez Użytkownika do serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,
 13. rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy,
 14. wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą,
 15. gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora,
 16. przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego (o ile Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę), w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika,
 17. statystycznych,
 18. analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,
 19. analityki zachowań Użytkownika na platformach sieci społecznościowych,
 20. realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.
 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych?

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, lub
 • żądanie osoby, której dane dotyczą, podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy (np. zapytanie o ofertę upoważnia Administratora do wykorzystania danych osobowych celem wysłania oferty),
 • realizacji zawartej umowy, jeżeli wymaga ona przetwarzania danych,
 • obowiązek prawny ciążący na Administratorze,

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:

 • jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, lub
 • jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub
 • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

Prawnie uzasadnionych interesem, jest m.in.:

 • ochrona systemów informatycznych Administratora,
 • utrwalenie danych użytkowników, dokonujących przekazu/przesyłu informacji (wpisy na blogu/komentarzach) celem identyfikacji autora danej treści w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tego tytułu,
 • cele marketingu bezpośredniego.
 1. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty obsługujące płatności (PayPal, przelewy24.pl, PayU, DotPay itd.), podmioty świadczące usługi hostingu (home.pl).

W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal itd), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:

 1. usługa PayU – PayU, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 274399,
 2. usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, KRS: 347935,
 3. usługa DotPay – Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS: 296790,
 4. PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, a także pracownikom, pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi.

Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

 1. Czy dane zostaną przesłane do państwa trzeciego?

Administrator informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy.

Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, m.in. gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

W bieżącej działalności Administratora, przekazane mu dane mogą nadto być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach transferu plików z użyciem oprogramowania Dropbox, prowadzonego przez (Dropbox International Unlimited Company lub Dropbox Inc., 333 Brannan Street, San Francisco CA 94107). Dane te mogą być przechowywane na serwerach w/w spółek. Dropbox stosuje odpowiednie zabezpieczenia gromadzonych danych, zgodny jest z programami Tarcza Prywatności EU-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria – USA, w ramach których przewidziana jest m.in. procedura dochodzenia roszczeń (JAMS) https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim . Dropbox posiada nadto certyfikat zgodności z normą ISO 27018, uznanym na całym świecie standardem praktyk dotyczących prywatności w chmurze obliczeniowej i ochrony danych. Użytkownik może zwrócić się do Administratora o uzyskanie kopii danych.

 1. Jak długo moje dane będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki:

 • użytkownik korzystać będzie z usług oferowanych przez Administratora, tj. w szczególności do czasu gdy użytkownik będzie posiadał konto założone na stronie internetowej Administratora,
 • Strony łączyć będzie umowa, dla której wykonania niezbędnym jest przetwarzanie danych osobowych,
 • jest to koniecznym dla wykazania należytego wykonania umowy przez Administratora,
 • jest to koniecznym dla zabezpieczenia prawnych interesów Administratora, takich jak ochrona systemów informatycznych Administratora, dochodzenie roszczeń.
 1. Czy Administrator profiluje moje dane i jakie są tego konsekwencje?

Administrator dokonuje profilowania użytkowników pod względem adresu miejsca zamieszkania lub adresu głównej siedziby, geolokalizacji i statusu przedsiębiorca / konsument, jedynie w celu obliczenia właściwej stawki podatku VAT w przypadku oferowanych usług lub ustalenia dopuszczalności dostawy danego towaru/usługi do danego kraju. Dotyczy to zwłaszcza gdy dochodzi do pozawspólnotowej dostawy towarów lub usług, lub dostawy produktów cyfrowych.

Konsekwencją powyższego profilowania, jest oferowanie przez Administratora produktów z ceną różniącą się wysokością stawki podatku VAT – która uzależniona jest m.in. od miejsca wykonania usługi/dostawy (czy dochodzi do eksportu towarów lub usług) i statusu nabywcy (czy jest on konsumentem czy przedsiębiorcą).

Powyższe dane (geolokacja) mogą nadto być wykorzystywane celem automatycznej zmiany języka wyświetlonych na stronie internetowej treści.

 1. Czy muszę podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora (np. wysyłania wiadomości, wpisania komentarza), uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności.

 1. Jakie przysługują mi prawa?

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane służy szereg uprawnień, w tym prawo:

 • Żądania dostępu do swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawie do przenoszenia danych.

Celem skorzystania z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z Administratorem: rodo@krmp.pl lub skorzystaj z odpowiedniej funkcji dostępnej w ustawieniach konta na stronie internetowej.

 1. Czy mogę uzyskać lub przenieść moje dane osobowe?

Osoba, która dostarczyła Administratorowi swoje dane osobowe, służy prawo ich uzyskania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie.

Osobie tej, służy także prawo domagania się przesyłania ich innemu administratorowi.

Prawa te służą, o ile do czynności przetwarzania dochodzi na podstawie zgody użytkownika lub umowy.

 1. Czy mogę sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych?

Tak. Osobie, której dane są przetwarzane, służy prawo sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych.

W tym celu wyślij do nas email: rodo@krmp.pl

 1. Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Tak. Osobie, której dane są przetwarzane, służy prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Czy mogę sprzeciwić się przetwarzania danych do celów marketingu lub profilowania?

Służy Ci prawo wnieśienia w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

 1. Czy mogę wnieść skargę do organu nadzorczego?

W myśl obowiązujących przepisów, organem nadzorczym w sprawach dot. Danych osobowych najprawdopodobniej będzie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Szczegóły związane z trybem wnoszenia skarg dostępne są pod linkiem: https://giodo.gov.pl/579

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 • 1

REGULAMIN, USŁUGODAWCA

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej jako Regulamin określa:
  1. Zasady świadczenia usług elektronicznych przez Michała Podolca, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcowska Michał Podolec, ul. Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, NIP: 6772255447, tel. 606897739, mail: kancelaria@krmp.pl posiadający prawo wykonywania zawodu radcy prawnego przyznanego na terytorium Polski, przynależącego do samorządu zawodowego radców prawnych (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie) nr wpisu KR-2044, oraz przez Magdalenę Rubiś, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Rubiś, ul. Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, NIP: 9452036840, tel: 698887484, mail: magdalenarubis@krmp.pl, posiadającej prawo wykonywania zawodu adwokata przyznanego na terytorium Polski, przynależącej do samorządu zawodowego adwokatów (Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie) nr wpisu KRA/Adw/2976 zwanych dalej łącznie jako Usługodawca,
  2. szczegółową politykę prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę,
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Szczegółowe dane o Usługodawcy, zawarte są na stronie internetowej: krmp.pl, zwanej dalej jako Strona.
 4. Realizując obowiązek ustawowy, Usługodawcy informują, że wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata wiąże się z koniecznością przestrzegania kodeksu etyki radcy prawnego, dostępnego pod linkiem: https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/ oraz kodeksu etyki adwokackiej dostępnego pod linkiem: http://adwokatura.katowice.pl/download/2314/
 • 2

UŻYTKOWNIK

 Osoby korzystające z usług Usługodawcy świadczonych drogą elektroniczną, zwane będą dalej jako Użytkownik.

 1. Usługodawca może świadczyć usługi drogą elektroniczną na rzecz każdego podmiotu będącego osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zwróci się do Usługodawcy z zamówieniem na świadczenie usługi drogą elektroniczną, lub zawrze z nim umowę na korzystanie z takiej usługi.
 2. Usługodawca nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych mu przez Użytkownika, chyba że jest to konieczne do wykonania lub zawarcia danej umowy.

                                                                       

 • 3

PRZEDMIOT USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną szereg usług, w tym:
  1. udziela porad prawnych online,
  2. sporządza i opiniuje wzory umów i pism,
  3. udziela porady prawne przez Skype,
  4. oferuje wzory umów za pośrednictwem sklepu internetowego,
  5. udostępnia możliwość rezerwacja spotkań online,
  6. udostępnia możliwość wyznaczenia trasy dojazdu do siedziby Usługodawcy,
  7. prowadzi kanały informacyjne (BLOG) oraz profile na portalach społecznościowych,
  8. prowadzi strony internetowe umożliwiające rejestrację,
  9. udostępnia możliwość zawierania umów online, oraz dokonywania płatności z użyciem tzw. przelewów bezpośrednich.
 2. Dostęp do usług wyszczególnionych w ust 1 lit a – d jest odpłatny. Dostęp do pozostałych usług jest darmowy, chyba że z wyraźnego opisu danej funkcjonalności wynika co innego. W przypadku odpłatności danej usługi lub towaru, Usługodawca każdorazowo umieszcza widoczną informację o cenie lub sposobie jej ustalenia wraz z informacją o kosztach dostawy (jeżeli dotyczy), a złożenie przez Użytkownika zamówienia, polega w szczególności na złożeniu wyraźnego i niebudzącego wątpliwości oświadczenia o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3. Dostęp do niektórych z w/w usług może wymagać złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu, polityki prywatności lub zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej usługi, a także akceptacji regulaminów osób trzecich (w tym podmiotów oferujących płatności w formie przelewów bezpośrednich).
 4. Usługodawca może oferować także i inne niż wyszczególnione wyżej darmowe lub odpłatne usługi.
 5. Realizując obowiązek ustawowy, Usługodawca informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną, może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika przez osoby niepowołane. Stać się tak może w szczególności gdy urządzenie Użytkownika nie posiada stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany, lub Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców, lub otwiera podejrzane wiadomości email, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób instalować programy typu trojan horse.
 6. Usługodawca świadczy usługi elektronicznie co do zasady od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00, przy czym niektóre usługi (BLOG), system rezerwacji spotkań, sklep internetowy dostępne są przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Usługodawca zastrzega wstrzymanie świadczenia usług bez powiadomienia, w szczególności na wypadek koniecznych czynności konserwacyjnych, aktualizacji itd.

 

 • 4

UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ

 

 1. Usługodawca może oferować sprzedaż, najem, dzierżawę towarów lub usług, zwane dalej łącznie jako Sprzedaż poza siedzibą swego przedsiębiorstwa, a w szczególności z użyciem środkó porozumiewania się na odległość, w tym poprzez email, telefon, aplikację Skype, poprzez sklep internetowy lub z użyciem innych dedykowanych systemów informatycznych. Korzystanie z tych funkcjonalności może wiązać się z koniecznością rejestracji lub założenia Konta lub akceptacji dodatkowych regulaminów dedykowanych dla danej strony/systemu.
 2. Warunkiem skorzystania z tych funkcjonalności jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej usługi.
 3. Realizując obowiązek ustawowy, Usługodawca informuje konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu danego towaru lub usługi,
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany, numerze NIP – poprzez podanie tych danych na wstępie Regulaminu, a także w widocznym miejscu na Stronie, lub w zakładce „Kontakt”, „O nas”, „Nota prawna” lub analogicznej,
  3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą – w Regulaminie, a także na Stronie,
  4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit c – reklamacje winny być składane na adres podany w nagłówku niniejszego Regulaminu,
  5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności – informacje te każdorazowo umieszczone są w jasny i zrozumiały sposób w opisie danego towaru lub usługi,
  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się – koszty te są zwykłe za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
  7. sposobie i terminie zapłaty – informacje te każdorazowo podawane są w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesyłanej Użytkownikowi,
  8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji – informacja o sposobie i terminie spełnienia świadczenia przekazywana jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesyłanej Użytkownikowi; procedura rozpatrywania reklamacji opisana jest w Regulaminie,
  9. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim – Usługodawca nie zobowiązał się do stosowania konkretnego kodeksu dobrych praktyk,
  10. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – informacja ta zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego,
  11. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy – informacja ta zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego, na karcie dotyczącym danego towaru lub usługi,
  12. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy – co do zasady Usługodawca nie przewiduje obowiązku udzielenia przez konsumenta kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, chyba że inna informacja zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesłanej Użytkownikowi,
  13. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu tych danych w opisie danej treści cyfrowej,
  14. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu tych interoperacyjności w opisie danej treści cyfrowej,
 4. Najpóźniej na początku składania zamówienia, Usługodawca wskazuje w sposób wyraźny, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 5. Usługodawca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta) w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje:
  1. informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy,
  2. informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 6. Każdą transakcję, także z udziałem konsumentów, dokonaną z użyciem funkcjonalności sklepu internetowego, której przedmiotem jest produkt cyfrowy, dostępny bezpośrednio po dokonaniu zapłaty, Usługodawca dokumentuje stosowną fakturą elektroniczną, która zostanie doręczona Użytkownikowi na adres wskazany w trakcie rejestracji. W treści tej faktury zawarty będzie link do pobrania danego produktu cyfrowego.
 
 • 5

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także składanie zapytań ofertowych z użyciem komunikacji elektronicznej, jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, mającego zainstalowaną jedną z poniżej wymienionych przeglądarek www: Firefox 3.5 lub wersja wyższa, IE 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa,
  2. dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): nie niższe niż System Windows Vista lub Windows 7 z przeglądarką Internet Explorer 9.0,
  3. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenie końcowe typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2; urządzenie końcowe typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2 lub urządzenie końcowe typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2,
  4. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 2.0,
  5. posiadanie dostępu do sieci Internet.

 

 • 6

SPRZEDAŻ TOWARÓW LUB USŁUG

 

 1. Usługodawca zastrzega prawo modyfikacji asortymentu swych towarów i usług w każdym czasie, z zastrzeżeniem obowiązku wykonania umów zawartych przed zmianą asortymentu.
 2. Usługodawca świadczy Sprzedaż na podstawie każdorazowego zamówienia Użytkownika.
 3. Użytkownik może złożyć zamówienie w formie:
  1. funkcjonalności tzw. sklepu internetowego (www.porady.prawne.online),
  2. wiadomości email przesłanej Usługodawcy,
  3. wiadomości przesyłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie,
  4. pisemnej, telefonicznej, lub bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy.
 4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika na Sprzedaż realizowaną w formie opisanej w ust 3 lit a wyżej, następuje z użyciem systemu informatycznego, w oparciu o instrukcje podawane na poszczególnych stronach związanych ze składaniem danego zamówienia. Złożone przez Użytkownika oświadczenie o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, stanowi ofertę Użytkownika zawarcia danej umowy. Po otrzymaniu w/w oferty, Usługodawca w terminie 7 dni doręczy na wskazany adres email Użytkownika oświadczenie o przyjęciu danego zamówienia do realizacji. Z chwilą doręczenia tego oświadczenia Usługodawcy, między Stronami dochodzi do zawarcia danej umowy. Po zawarciu takiej umowy, Usługodawca prześle Użytkownikowi na w/w email potwierdzenie warunków danego zamówienia.
 5. Usługodawca w terminie do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia w formie wskazanej w ust 2 lit b – d może złożyć ofertę, określającą warunki, oraz formę i sposób zawarcia danej umowy.
 6. Usługa dostawy, jest realizowana w sposób, w miejscu i w czasie wskazanym w danej umowie lub informacji zawartej w funkcjonalności sklepu internetowego.
 7. Usługodawca może oferować różne warianty płatności, a w szczególności:
  1. przelewy bezpośrednie,
  2. płatności kartą kredytową,
  3. płatności sms,
  4. płatności za pobraniem,

a także różne warunki dostawy danego towaru.

 1. Wskazane na Stronie lub w ofercie ceny za usługi odpłatne, są cenami brutto. Ceny nie obejmują kosztów dostawy, która wskazywana jest odrębnie, a także kosztów korzystania z usług tzw. przelewów bezpośrednich, które także wskazywane są odrębnie.
 2. Usługodawca dostarcza oferowane przez siebie towary w obrębie Unii Europejskiej. Dostawa do innych krajów jest możliwa, gdy funkcjonalność sklepu internetowego wyraźnie to dopuszcza. Usługodawca informuje na Stronie o terminie danej dostawy. Dostawa nastąpi na adres wskazany przez Użytkownika, lub na adres wybranego przez niego paczkomatu lub punktu Ruch, zaś w przypadku usług lub towarów oferowanych w wersji cyfrowej – na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Dostawa nastąpi pod warunkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty z góry całej ceny za dany towar wraz z kosztami wysyłki, chyba że w odniesieniu do danego Towaru lub zamówienia, funkcjonalność sklepu internetowego dopuszcza możliwość płatności za pobraniem.
 3. Na żądanie Użytkownika zgłoszone w Zamówieniu, Usługodawca wraz z fakturą za wykonanie Usługi doręczy mu szczegółowy raport, określający zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną: rodzaj, czas trwania, częstotliwość i inne parametry techniczne Usługi.
 4. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na dostarczenie faktury elektronicznej oraz faktur bez podpisu.
 5. W przypadku transakcji, których przedmiotem są produkty cyfrowe (a w szczególności porada prawna, projekt umowy, opinia prawna na temat zapisów w umowie, wzór dokumentu lub innego pisma), zwane dalej jako Produkt Cyfrowy, stosuje się następujące zasady i warunki dostawy:
  1. Dostawa danego Produktu Cyfrowego nastąpi po jego opłaceniu przez Użytkownika, w języku polskim, lub ewentualnie w innym języku wyraźnie podanym w ofercie sprzedaży danego Produktu Cyfrowego, w formacie pliku *.doc, lub *.docx, lub *.rtf, lub *.odt lub *.pdf, lub innym formacie w ofercie podanym, na podany przez Użytkownika adres email, poprzez doręczenie Użytkownikowi w/w Produktu Cyfrowego lub linku do jego pobrania,
  2. W przypadku towarów nabytych poprzez sklep internetowy, zakupiony Produkt Cyfrowy, dostępny będzie nadto do pobrania w wersji elektronicznej także w stosownej zakładce „Moje zamówienia” przez okres czasu wskazany przez Usługodawcę w opisie danego produktu lub szczegółowych warunkach dostawy produktów cyfrowych. Co do zasady, całkowita liczba pobrań danego Produktu Cyfrowego nabytego w sklepie internetowym, może zostać ograniczona przez Wydawcę tak co do liczby jak i czasu. Informacja na ten temat umieszczona będzie w sposób niebudzący wątpliwości w opisie danego Produktu Cyfrowego. Usługodawca uprawniony jest w każdym czasie zmienić swą ofertę, zmodyfikować (zaktualizować) treść Produktów Cyfrowych, dostosować je do zmian prawa, jak i zakończyć możliwość pobierania Produktów Cyfrowych bezpośrednio ze strony, przy czym minimalny okres trwania tej funkcjonalności to 3 miesiące od daty zakupu danego Produktu Cyfrowego – co nie stanowić będzie podstaw jakichkolwiek roszczeń do Usługodawcy, w szczególności na wypadek gdyby Użytkownik utracił uprzednio zapisany przez siebie egzemplarz danego Produktu Cyfrowego. W szczególności zaś wyjaśnia się, że Usługodawca uprawniony jest w każdym czasie zakończyć oferowanie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem obowiązku wykonania zawartych umów,
  3. Produkt Cyfrowy podlega ochronie prawa autorskiego. Wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do Produktów Cyfrowych służą Usługodawcy lub innym uprawnionym podmiotom. Mocą umowy sprzedaży danego Produktu Cyfrowego, Usługodawca nie przenosi na Użytkownika żadnych z w/w praw.
  4. Z chwilą zakupu i opłacenia przez Użytkownika ceny za dany Produkt Cyfrowy, w stosunku do którego prawa autorskie przysługują Usługodawcy, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z danego zakupionego przez Użytkownika Produktu Cyfrowego. Licencja udzielana jest bezterminowo, chyba że co innego wynika z opisu danego Produktu Cyfrowego. Użytkownik uprawniony jest korzystać z takiego Produktu Cyfrowego jedynie na własny użytek, w tym także własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nie jest uprawniony rozpowszechniać Produktu Cyfrowego lub wprowadzać go do obrotu, a w szczególności nieodpłatnie udostępniać Produkt Cyfrowy osobom trzecim, ani oferować Produkt Cyfrowy jako własny utwór lub towar. Użytkownik nie jest uprawniony udzielać dalszych licencji na zakupiony Produkt Cyfrowy ani przenosić nabytej licencji. Użytkownik nie jest uprawniony usuwać zabezpieczeń danego Produktu Cyfrowego (w szczególności systemu DRM lub tzw. znaków wodnych identyfikujących dany egzemplarz Produktu Cyfrowego jako produkt pobrany ze Strony przez danego Użytkownika). Usługodawca uprawniony jest wypowiedzieć niniejszą licencję w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia jej postanowień przez Użytkownika.
  5. Warunki licencyjne do Produktów Cyfrowych w odniesieniu do których prawa autorskie służą osobom trzecim, regulują stosowne postanowienia licencyjne dostępne w opisie danego Produktu Cyfrowego. Poprzez nabycie danego Produktu Cyfrowego, Użytkownik zarazem wyraża zgodę na te warunki.
 • 7

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Umowa na korzystanie z poszczególnych usług określonych w Regulaminie, a mających z uwagi na swą specyfikę charakter usług powtarzalnych (np.: newsletter), zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Każda ze Stron uprawniona jest rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Powyższe nie stanowi źródła jakiegokolwiek roszczenia, z zastrzeżeniem, że Usługodawca zobowiązany jest dotrzymać warunków świadczenia usług, wykupionych przez Użytkownika na czas określony (usługi o charakterze subskrypcji).
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu może być złożone w dowolnej formie. Wystarczającym jest w szczególności wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Usługodawcy.
 4. Zaprzestanie lub rozwiązanie umów dotyczących korzystania z funkcjonalności oferowanych przez podmioty trzecie następuje w sposób i na zasadach określonych przez dostawcę takiej usługi.

 

 • 8

ROZWIĄZYWANIE I ODSTĘPOWANIE OD UMÓW SPRZEDAŻY

 

 1. Użytkownik uprawniony jest rozwiązać Danę umowę Sprzedaży w dowolnej formie, do czasu zapłaty Usługodawcy umówionego wynagrodzenia. Warunki rozwiązania danej umowy po tym fakcie, określać może nadto indywidualnie dana umowa na wykonanie konkretnej usługi/dzieła itd, jeżeli w/w indywidualne warunki zostały przez Strony ustanowione.
 2. W przypadku zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży przez Użytkownika będącego konsumentem, może on w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od chwili doręczenia konsumentowi towaru, a w przypadku zawarcia umów, których przedmiotem jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie i wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu na adres siedziby lub adres email Usługodawcy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Konsument nie musi sporządzić oświadczenia w szczególnej formie, ale może skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Prawo to nie przysługuje także do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 9

RĘKOJMIA, GWARANCJA, PROCEDURA REKLAMACYJNA I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

 1. Usługodawca udziela rękojmi na Sprzedaż w zakresie i na zasadach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży konsumenckiej, Usługodawca jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru pozbawionego wad prawnych i fizycznych.
 2. Usługodawca udziela gwarancji na Sprzedaż, jeżeli informacja w tym przedmiocie jest wyraźnie i jednoznacznie wskazana w opisie danego produktu lub usługi.
 3. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Wydawcę jakichkolwiek usług, mogą być wysyłane w formie papierowej na adres Usługodawcy wskazany na wstępie Regulaminu.
 4. Usługodawca powinien odnieść się do reklamacji w terminie 14 dni.
 5. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o jakich mowa w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

 • 10

DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszym informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:
  1. składania zamówienia,
  2. wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,
  3. rejestracji,
  4. zakładania Konta,
  5. korespondowania z Administratorem,
  6. subskrybowania usług mailingowych (newsletter),

lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną, są Usługodawcy, których dane zawarte są na wstępie niniejszego Regulaminu.

 1. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora (np. wysyłania wiadomości, wpisania komentarza), uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności. Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, które są niezbędne do realizacji tych celów.
 3. Podmioty, które przekazały Administratorowi swe dane, zwane będą dalej jako Przekazujący.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Przekazującym w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. nazwisko i imiona Przekazującego,
  2. adres zameldowania na pobyt stały,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit b,
  4. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Przekazującego,
  5. adresy elektroniczne Przekazującego,
  6. numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub nr VATUE.
 5. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Przekazującym, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, w tym w szczególności: dane dotyczące karty kredytowej, karty debetowej lub rachunku bankowego – wyłącznie gdy jest to konieczne do dokonania płatności za towar lub usługi świadczone przez Usługodawcę, ustalenia geolokalizacji, w przypadku korzystania z funkcjonalności ustalania trasy dojazdu itd. W tym wypadku Usługodawca każdorazowo oznacza i wyróżnia te dane, które są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Przekazującego i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, również inne dane dotyczące Przekazującego, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 7. Administrator przetwarza nadto dane eksploatacyjne, a to:
  1. oznaczenia identyfikujące Przekazującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 wyżej,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Przekazujący,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Administrator nie przetwarza tzw. danych wrażliwych Przekazującego – chyba że jest to konieczne dla wykonania danej umowy.
 9. Przekazujący ma prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, sprzeciwu i wycofania zgody na ich przetwarzanie, „bycia zapomnianym“, przenoszenia danych oraz wnoszenia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Przekazującego w celu świadczenia usług droga elektroniczną, a w szczególności w celu:
  1. umożliwienia logowania przez Użytkownika do Konta lub innych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,
  2. realizacji łączącej Strony umowy, a w szczególności: weryfikowania tożsamości Użytkownika, obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem w przypadku oferowania odpłatnych usług, obsługi procesu płatności, w tym w ramach tzw. przelewów bezpośrednich, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora w związku z wykonaniem umowy, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą, świadczenia ewentualnej obsługi posprzedażowej, rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy, realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.
  3. korespondowania z Przekazującymi, którzy dokonali subskrypcji newslettera lub skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem komponentu wbudowanego w stronę,
  4. realizowania funkcji planowania trasy dojazdu do siedziby Administratora lub innego miejsca opisywanego na stronie (w szczególności przy użyciu funkcji i mechaniki Google Maps),
  5. korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
  6. ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika, w tym gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora, analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,
  7. zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych.
 11. Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe także w celach marketingowych, a to przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego, w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika, w także po zakończeniu świadczenia usługi drogą elektroniczną, jedynie pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę, przy czym zgoda ta ma każdorazowo charakter dobrowolny, a oświadczenie o jej ewentualnym udzieleniu będzie wyraźnie wyodrębnione na Stronie.
 12. W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal itd), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:
  1. usługa PayU – PayU, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 274399, NIP: 7792308495
  2. usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, KRS: 347935,
  3. usługa DotPay – Dotpay S.A., ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków, KRS: 296790,
  4. PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
 13. Serwis internetowy Administratora korzysta z systemu Google Analytics, który m.in. w celach statystycznych monitoruje i analizuje zachowanie użytkowników na Stronie, w szczególności poprzez:
  1. monitorowanie ruchu na Stronie i jej podstronach (odnotowywanie faktu odwiedzenia strony, czasu spędzonego na Stronie lub podstronach, daty odwiedzin itd.),
  2. ustalanie rodzaju urządzenia z którego doszło do odwiedzenia strony (smartfon, tablet, komputer itd.),
  3. ustalenie w jaki sposób osoba trafiła na Stronę (bezpośrednie wpisanie adresu, linki, media społecznościowe, hasło wpisane w wyszukiwarkę itd.)
  4. ustalenie kraju, z którego osoba odwiedza Stronę.
 14. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności stosowanej przez osoby trzecie, a w szczególności Google czy operatora usługi Disqus zawarte są m.in. pod linkami:
  1. https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  2. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
  3. https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles
 15. Korzystanie przez Użytkownika na portalu internetowym Administratora z funkcjonalności i usług oferowanych przez inne podmioty, takich jak: przelewy bezpośrednie (PayU, przelewy24.pl itd.), komentowanie i ocenianie treści zawartych na stronie (Disquss), polubienie, śledzenie, udostępnienie zawartości (Facebook, Google+, Twitter itd.), może wiązać się z koniecznością akceptacji regulaminów i polityk prywatności osób trzecich.
 16. Administrator informuje, że hipotetycznie może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, co potencjalnie może mieć miejsce w przypadku korzystania przez Przekazującego z usług typu VPN z użyciem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, a także gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie danych do państwa trzeciego z inicjatywy Usługodawcy nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W bieżącej działalności Administratora, przekazane mu dane mogą nadto być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach transferu plików z użyciem oprogramowania Dropbox, prowadzonego przez (Dropbox International Unlimited Company lub Dropbox Inc., 333 Brannan Street, San Francisco CA 94107). Dane te mogą być przechowywane na serwerach w/w spółek. Dropbox stosuje odpowiednie zabezpieczenia gromadzonych danych, zgodny jest z programami Tarcza Prywatności EU-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria – USA, w ramach których przewidziana jest m.in. procedura dochodzenia roszczeń (JAMS) https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim . Dropbox posiada nadto certyfikat zgodności z normą ISO 27018, uznanym na całym świecie standardem praktyk dotyczących prywatności w chmurze obliczeniowej i ochrony danych. Użytkownik może zwrócić się do Administratora o uzyskanie kopii danych.
 17. Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty obsługujące płatności.
 18. Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, spedycyjne, transportowe, związane z doręczaniem korespondencji i przesyłek, a także pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązującego prawa.
 19. Publikując wpisy na stronie internetowej/portalu społecznościowym Administratora, w szczególności w formie opinii/komentarza, Przekazujący wpisy te, jak i udostępniane przez siebie dane czyni publicznymi. Z tego tytułu Przekazującemu nie służą żadne roszczenia o wypłatę wynagrodzenia lub o odszkodowanie.
 20. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 21. Administrator chroni i zabezpiecza przekazane mu dane osobowe, zapewniając do nich dostęp wyłącznie upoważnionym osobom. Administrator stosuje nadto niezbędne środki techniczne, informatyczne, fizyczne i organizacyjne gwarantujące należyte zabezpieczenie i ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator korzysta w szczególności z zabezpieczeń takich jak: szyfrowanie SSL, zapory (firewall), programy antywirusowe, szyfrowanie danych. Administrator informuje, że nigdy nie prosi Użytkowników o podanie hasła, które ewentualnie zostało utworzone przez Użytkownika w celu dostępu do usług lub serwisów Administratora.

 

 • 11

POLITYKA COOKIES

 1. Strona i Usługodawca korzysta z tzw. plików cookies, tj. plików z danymi przechowywanych na komputerze/tablecie/telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności w celach:
  1. usprawnienia i polepszenia funkcjonowania Strony,
  2. dostosowania Strony do preferencji Użytkownika,
  3. rozpoznawania Użytkownika i spersonalizowania Strony,
  4. tworzenia statystyk,
  5. utrzymania stanu zalogowania, tj. utrzymania tzw. sesji,
  6. reklamowych, a w szczególności dostosowania ich treści do preferencji Użytkownika,
  7. analitycznym, a w szczególności analizy ruchu na stronie internetowej Administratora,
 3. Użytkownik w każdym czasie może nie wyrazić zgody na obsługę plików cookies, odpowiednio konfigurując swą przeglądarkę internetową.
 
 • 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Usługodawca powiadomi o zmianie regulaminu zarejestrowanych Użytkowników. Zmienioną treść Regulaminu stosuje się do umów i zdarzeń zawartych lub zaistniałych po dokonaniu zmiany.
 3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę przed zawarciem każdorazowej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Realizując obowiązek ustawowy Usługodawca informuje o możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na ten temat dostępne są w szczególności pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy – zgodny z załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

…………………………………………………

dane sprzedającego

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) : 

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) :       

 

– Adres konsumenta(-ów) :

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI „PORADY PRAWNE ONLINE”

 

 • 1

REGULAMIN, USŁUGODAWCA

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej jako Regulamin określa zasady świadczenia usług online (elektronicznych) przez Usługodawcę, zwanych dalej jako Usługi, w tym usługi świadczonej pod nazwą: „Porada Prawna Online”, zwanej dalej jako Porada, przez Michała Podolca, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcowska Michał Podolec, ul. Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, NIP: 6772255447, tel. 606897739, mail: kancelaria@krmp.pl posiadający prawo wykonywania zawodu radcy prawnego przyznanego na terytorium Polski, przynależącego do samorządu zawodowego radców prawnych (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie) nr wpisu KR-2044, oraz przez Magdalenę Rubiś, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Rubiś, ul. Czarnowiejska 8/1, 31-126 Kraków, NIP: 9452036840, tel: 698887484, mail: magdalenarubis@krmp.pl, posiadającej prawo wykonywania zawodu adwokata przyznanego na terytorium Polski, przynależącej do samorządu zawodowego adwokatów (Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie) nr wpisu KRA/Adw/2976 zwanych dalej łącznie jako Usługodawca
 2. Regulamin określa nadto politykę prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę,
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Szczegółowe dane o Usługodawcy, oraz opis poszczególnych Usług, zawarte są na stronie internetowej: www.krmp.pl, zwanej dalej jako
 5. Realizując obowiązek ustawowy, Usługodawcy informują, że wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata wiąże się z koniecznością przestrzegania kodeksu etyki radcy prawnego, dostępnego pod linkiem: https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/ oraz kodeksu etyki adwokackiej dostępnego pod linkiem: http://adwokatura.katowice.pl/download/2314/

 

 • 2

UŻYTKOWNIK

 1. Osoby korzystające z Usług, a w szczególności osoby korzystające z Porad, zwane będą dalej jako Użytkownik.
 2. Usługodawca nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych mu przez Użytkownika, chyba że jest to konieczne do wykonania lub zawarcia danej umowy, wykonania Usługi lub zrealizowania obowiązków wynikających z mocy prawa.

 

 • 3

PRZEDMIOT USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną szereg usług, w tym:
  1. udziela Porady przez Skype,
  2. udziela Porady przez telefon,
  3. inne (np. blog, rezerwacja spotkań przez Internet).
 2. Dostęp do usług wyszczególnionych w ust 1 lit a i b jest odpłatny. Dostęp do pozostałych usług jest darmowy, chyba że z wyraźnego opisu danej Usługi wynika co innego. W przypadku odpłatności danej Usługi lub towaru, Usługodawca każdorazowo umieszcza widoczną informację o cenie lub sposobie jej ustalenia wraz z informacją o kosztach dostawy (jeżeli dotyczy), a złożenie przez Użytkownika zamówienia, polega w szczególności na złożeniu wyraźnego i niebudzącego wątpliwości oświadczenia o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3. Dostęp do niektórych z Usług może wymagać złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu, polityki prywatności lub zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej Usługi, a także akceptacji regulaminów osób trzecich (w tym podmiotów oferujących płatności w formie przelewów bezpośrednich).
 4. Usługodawca może oferować także i inne niż wyszczególnione wyżej darmowe lub odpłatne Usługi.
 5. Realizując obowiązek ustawowy, Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług, może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika przez osoby niepowołane. Stać się tak może w szczególności gdy urządzenie Użytkownika nie posiada stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany, lub Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców, lub otwiera podejrzane wiadomości email, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób instalować programy typu trojan horse.
 6. Usługodawca świadczy usługi elektronicznie co do zasady od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00, przy czym niektóre usługi (BLOG), system rezerwacji spotkań, dostępne są przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Usługodawca zastrzega wstrzymanie świadczenia Usług bez powiadomienia, w szczególności na wypadek koniecznych czynności konserwacyjnych, aktualizacji itd.

 

 • 4

UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ – OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Realizując obowiązek ustawowy, Usługodawca informuje konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu danego towaru lub usługi,
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany, numerze NIP – poprzez podanie tych danych na wstępie Regulaminu, a także w widocznym miejscu na Stronie, lub w zakładce „Kontakt”, „O nas”, „Nota prawna” lub analogicznej,
  3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą – w Regulaminie, a także na Stronie,
  4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit c – reklamacje winny być składane na adres podany w nagłówku niniejszego Regulaminu,
  5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności – informacje te każdorazowo umieszczone są w jasny i zrozumiały sposób w opisie danego towaru lub usługi,
  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się – koszty te są zwykłe za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
  7. sposobie i terminie zapłaty – informacje te każdorazowo podawane są w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesyłanej Użytkownikowi,
  8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji – informacja o sposobie i terminie spełnienia świadczenia przekazywana jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesyłanej Użytkownikowi; procedura rozpatrywania reklamacji opisana jest w Regulaminie,
  9. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim – Usługodawca nie zobowiązał się do stosowania konkretnego kodeksu dobrych praktyk,
  10. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – informacja ta zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego,
  11. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy – informacja ta zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego, na karcie dotyczącym danego towaru lub usługi,
  12. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy – co do zasady Usługodawca nie przewiduje obowiązku udzielenia przez konsumenta kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, chyba że inna informacja zawarta jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesłanej Użytkownikowi,
  13. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu tych danych w opisie danej treści cyfrowej,
  14. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu tych interoperacyjności w opisie danej treści cyfrowej,
 2. Najpóźniej na początku składania zamówienia, Usługodawca wskazuje w sposób wyraźny, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 3. Usługodawca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta) w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje:
  1. informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy,
  2. informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

Obowiązek ten Usługodawca wykonuje poprzez doręczenie Użytkownikowi na podany przez niego adres email niniejszego regulaminu w formacie pdf.

 1. Każdą transakcję, także z udziałem konsumentów, dokonaną z użyciem środków porozumiewania się na odległość, Usługodawca dokumentuje stosowną fakturą elektroniczną, która zostanie doręczona Użytkownikowi na adres wskazany w trakcie rejestracji. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej, oraz faktury bez podpisu.

 

 • 5

PORADA PRAWNA ONLINE

 1. Udzielenie Porady przez Usługodawcę, polega na udzieleniu Użytkownikowi przez Usługodawcę informacji prawnej w oparciu o opisany przez Użytkownika stan faktyczny sprawy – za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem że przedmiotem usługi nie jest sporządzanie lub dyktowanie projektów pism, pism procesowych, umów lub innych dokumentów, ani analiza pism, umów, akt sprawy lub innych dokumentów okazywanych w trakcie połączenia na odległość.
 1. W przypadku gdy rzetelne udzielenie porady prawnej wymaga podjęcia określonych czynności niemożliwych do realizacji w ramach usługi realizowanej przez telefon, a w szczególności dokonania analizy dokumentów, akt sprawy, obszernego orzecznictwa, lub gdy wykonanie tych czynności wykracza poza ramy czasowe przewidziane na wykonanie usługi, Zleceniobiorca uprawniony jest złożyć Zleceniodawcy ofertę na wykonanie danej usługi prawnej, a w szczególności sporządzenie pisemnej/elektronicznej opinii.
 2. Dokonując zamówienia na Porady z użyciem funkcjonalności dostępnej na Stronie, Użytkownik zleca Usługodawcy udzielenie Porady, z zakresu określonej w formularzu zamówienia gałęzi prawa.
 3. Gdy dane zagadnienie budzi kontrowersje (w szczególności w doktrynie lub orzecznictwie), lub gdy z innych względów niemożliwym jest udzielenie konkretnej odpowiedzi na pytanie Zleceniodawcy, opinia może być pozbawiona jednoznacznej konkluzji – z przedstawieniem przyczyn takiego stanu rzeczy. W sprawach podatkowych udzielenie odpowiedzi na pytanie prawne może być także sporządzone z zastrzeżeniem konieczności wystąpienia przez Zleceniodawcę o stosowną interpretację podatkową.
 4. Czas trwania porady wynosić będzie do 60 minut (a w sprawach z zakresu o rozwód – do 120 minut).
 • 6

PORADY Z REZERWACJĄ I BEZ REZERWACJI

 

 1. Usługodawca oferuje możliwość uzyskania Porady bądź za uprzednią rezerwacją dnia i godziny jej udzielenia, zwanej dalej jako Porada z Rezerwacją lub Porady bez takiej rezerwacji, udzielanej w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia, zwanej dalej jako Porada Bez Rezerwacji.
 2. Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (czasu środkowoeuropejskiego).
 3. Warunkiem uzyskania Porady z Rezerwacją jest:
  1. wypełnienie i przesłanie do Usługodawcy stosownego formularza dostępnego na Stronie,
  2. udzielenie wymaganych zgód, w tym dotyczących niniejszego Regulaminu i przetwarzania danych osobowych,
  3. złożenie oświadczenia o wyrażeniu świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego – Porady,
  4. dokonanie zapłaty za Poradę za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub PayPal, przy czym zapłatę tą uważa się za dokonaną z obowiązkiem zapłaty i skutkującą zawarciem przez Strony umowy na udzielenie Porady na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie,
  5. dokonanie rezerwacji terminu Porady,
  6. złożenie oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy – jeżeli termin jej udzielenia przypadać by miał przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.
 4. Warunkiem uzyskania Porady Bez Rezerwacji jest:
  1. wypełnienie i przesłanie do Usługodawcy stosownego formularza dostępnego na Stronie,
  2. udzielenie wymaganych zgód, w tym dotyczących niniejszego Regulaminu i przetwarzania danych osobowych,
  3. złożenie oświadczenia o wyrażeniu świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego – Porady,
  4. dokonanie zapłaty za Poradę za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub PayPal, przy czym zapłatę tą uważa się za dokonaną z obowiązkiem zapłaty i skutkującą zawarciem przez Strony umowy na udzielenie Porady na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie,
  5. złożenie oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy,
 5. Porady (w obydwu wariantach) udzielane są z zastrzeżeniem, że Usługodawca nie gwarantuje możliwości natychmiastowego uzyskania przez Użytkownika Porady lub uzyskania jej w ściśle oczekiwanym przez Użytkownika terminie (nawet mimo rezerwacji) – zwłaszcza w przypadku konieczności przedłużenia poprzednio udzielanej konsultacji. Wyjaśnia się, że szacunkowy termin opóźnienia Porady Z Rezerwacją może wynieść ~15 minut.
 6. Stroną inicjującą połączenie z Usługodawcą celem uzyskania Porady (w obydwu wariantach), oraz stroną ponoszącą standardowe koszty tego połączenia jest Użytkownik. Wysokość tych kosztów, uzależniona jest od stawek operatora telekomunikacyjnego, z którym Użytkownik zawarł stosowną umowę.
 7. Użytkownik uprawniony jest zrezygnować z Porady Z Rezerwacją, aż do dnia rezerwacji. Oświadczenie w tym przedmiocie może doręczyć Usługodawcy w dowolnej formie, w tym elektronicznej. W sytuacji tej, Usługodawca zwróci Użytkownikowi otrzymaną od niego wpłatę, w wysokości nominalnej. Jeżeli jednak mimo rezerwacji terminu Porady, Użytkownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji, a nie zainicjuje połączenia z Usługodawcą w Zarezerwowanym Terminie lub w ciągu kolejnych 15 minut – uiszczone wynagrodzenie za Poradę staje się bezzwrotne i należne za pozostawanie przez Usługodawcę w gotowości do świadczenia usługi. Usługodawca w sytuacji tej nie ma nadto obowiązku udzielić Użytkownikowi Porady w innym terminie, przy czym może mu taką alternatywę zaoferować.
 8. W przypadku gdy w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy na Poradę Bez Rezerwacji Porada nie zostanie udzielona Użytkownikowi, bez względu na przyczynę tej sytuacji, Usługodawca zwróci Użytkownikowi uiszczoną opłatę w kwocie nominalnej, na rachunek bankowy z którego Usługodawca otrzymał wpłatę.
 9. Jeżeli:
  1. w przypadku Porady Z Rezerwacją Użytkownik w zarezerwowanym dniu i godzinie zainicjuje połączenie, lub
  2. w przypadku Porady Bez Rezerwacji Użytkownik zainicjuje to połączenie w ciągu 24 godzin od chwili zawarcia umowy,

– lecz połączenia nie uda się zrealizować, linia jest zajęta, lub Usługodawca z uwagi na inne wykonywane czynności nie jest w stanie odebrać połączenia, Użytkownik powinien ponowić połączenie jeszcze trzykrotnie, w odstępach 5 minutowych. Jeżeli Porada wciąż nie może w tym terminie zostać udzielona, Usługodawca w ciągu 24 godzin (z zastrzeżeniem ust 2) oddzwoni do Użytkownika na podany przez niego w formularzu numer Skype, lub numer telefonu (pod warunkiem, że numer ten jest zarejestrowany w Polsce [prefiks +48] oraz że jest to numer darmowy, tj. z którym połączenie nie wiążą się opłaty), lub wyśle SMS z powiadomieniem o gotowości odebrania telefonu i udzielenia Porady (w przypadku innych numerów). W sytuacji tej Użytkownik powinien podjąć ponowną próbę kontaktu.

 1. Usługodawca zastrzega możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Porady, w szczególności w przypadku gdy poprzednio udzielana Porada zakończy się z opóźnieniem. W przypadku odwołania terminu Porady, Usługodawca niezwłocznie zwróci Użytkownikowi uiszczoną opłatę za Poradę w wysokości nominalnej – na rachunek bankowy z którego dokonano płatności. W przypadku zmiany terminu Porady, Usługodawca zwróci Użytkownikowi opłatę za uiszczoną poradę w wysokości nominalnej, jeżeli Użytkownik złoży oświadczenie, że proponowany termin Porady mu nie odpowiada i z Usługi rezygnuje.
 2. Czas trwania Porady wynosić będzie do 30 minut.

 

 • 7

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Korzystanie z Usług, jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, mającego zainstalowaną jedną z poniżej wymienionych przeglądarek www: Firefox 3.5 lub wersja wyższa, IE 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa,
  2. dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): nie niższe niż System Windows Vista lub Windows 7 z przeglądarką Internet Explorer 9.0,
  3. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenie końcowe typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2; urządzenie końcowe typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2 lub urządzenie końcowe typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2,
  4. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 2.0,
  5. posiadanie dostępu do sieci Internet,
 2. Korzystanie z Porad za pośrednictwem Skype, wymaga instalacji tej aplikacji, dostępnej pod linkiem: https://www.skype.com/pl/get-skype/ Dla aplikacji Skype: wymogi techniczne podane są na stronie: https://support.skype.com/pl/faq/fa10328/jakie-sa-wymagania-systemowe-skype-a

 

 • 8

ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY USŁUG

 

 1. Usługodawca zastrzega prawo modyfikacji asortymentu swych towarów i usług w każdym czasie, z zastrzeżeniem obowiązku wykonania umów zawartych przed zmianą asortymentu.
 2. Usługodawca świadczy Sprzedaż na podstawie każdorazowego zamówienia Użytkownika.
 3. Użytkownik może złożyć zamówienie w formie:
  1. wiadomości przesyłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie,
  2. wiadomości email przesłanej Usługodawcy,
 4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika na Sprzedaż realizowaną w formie opisanej w ust 3 lit a wyżej, następuje z użyciem systemu informatycznego, w oparciu o instrukcje podawane na poszczególnych stronach związanych ze składaniem danego zamówienia. Złożone przez Użytkownika oświadczenie o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty i faktyczne dokonanie zapłaty za Usługę, tożsame jest w skutkach prawnych z zawarciem przez Strony umowy na udzielenie Porady w danym wariancie. Po zawarciu takiej umowy, Usługodawca prześle Użytkownikowi na wskazany przez Użytkownika email potwierdzenie warunków danego zamówienia.
 5. Usługodawca może oferować różne warianty płatności, a w szczególności:
  1. przelewy bezpośrednie,
  2. płatności kartą kredytową,
  3. płatności sms,
  4. płatności na telefon.
 6. Wskazane na Stronie lub w ofercie ceny za usługi odpłatne, są cenami brutto. Ceny nie obejmują kosztów dostawy, która wskazywana jest odrębnie, a także kosztów korzystania z usług tzw. przelewów bezpośrednich, które także wskazywane są odrębnie.
 7. W razie wątpliwości wyjaśnia się, że z uwagi na kluczowy czynnik ludzki w świadczonej Usłudze, nie jest ona usługą telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 25a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 6a rozporządzenia wykonawczego 282/2011 ani do usług elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 7 rozporządzenia wykonawczego 282/2011. Miejscem wykonania Usługi jest siedziba Usługodawcy, a to zgodnie z art. 28c ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tak też (per analogiam): interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.IV.2018 r. sygn. 0111-KDIB3-2.4012.23.2018.1.SR.
 8. Usługodawca świadczy Usługi dla Użytkowników z całego świata, z zastrzeżeniem, że Porady udzielane są wyłącznie w języku polskim.
 9. Na żądanie Użytkownika, Usługodawca wraz z fakturą za wykonanie Usługi doręczy mu szczegółowy raport, określający zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną: rodzaj, czas trwania, częstotliwość i inne parametry techniczne Usługi.

 

 • 9

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Użytkownik uprawniony jest rozwiązać umowę na świadczenie Usługi w dowolnej formie, bez uzasadnienia, w terminach wskazanych w § 6 ust 7. Usługodawca uprawniony jest rozwiązać umowę na świadczenie Usług w dowolnej formie, bez uzasadnienia, z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty za Poradę w wysokości nominalnej, na rachunek bankowy z którego Usługodawca otrzymał wpłatę.

 

 • 10

ROZWIĄZYWANIE I ODSTĘPOWANIE OD UMÓW SPRZEDAŻY – PRAWA KONSUMENTA

 

 1. W przypadku zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży przez Użytkownika będącego konsumentem, może on w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od chwili zawarcia umowy na udzielenie Porady (tj. dokonanie zapłaty za Poradę). Do zachowania terminu wystarczy złożenie i wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu na adres siedziby lub adres email Usługodawcy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Konsument nie musi sporządzić oświadczenia w szczególnej formie, ale może skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Prawo to nie przysługuje także do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 • 11

RĘKOJMIA, GWARANCJA, PROCEDURA REKLAMACYJNA I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

 1. Usługodawca udziela rękojmi na Porady w zakresie i na zasadach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży konsumenckiej, Usługodawca jest odpowiedzialny za dostarczenie Porady odpowiadającej właściwemu stanowi prawnemu na dane zagadnienie, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z charakteru usługi, a opisanych w § 5.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji, jak również nie podaniem informacji.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za powodzenie danej sprawy, obowiązany jest na zasadach wynikających z ustawy o radcach prawnych do dołożenia należytej staranności w swoim działaniu.
 4. W przypadku konfliktu interesów pomiędzy Użytkownikiem a innym klientem Usługodawcy w konkretnej sprawie, Usługodawca zobowiązany i uprawniony jest powstrzymać się od czynności obsługi prawnej w związku z tą sprawą.
 5. Usługodawca nie udziela dodatkowych gwarancji.
 6. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Usługodawcę jakichkolwiek usług, mogą być wysyłane w formie papierowej na adres Usługodawcy wskazany na wstępie Regulaminu.
 7. Usługodawca powinien odnieść się do reklamacji w terminie 14 dni.
 8. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o jakich mowa w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

 • 12

DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszym informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:
  1. składania zamówienia,
  2. rejestracji,
  3. zakładania Konta,
  4. korespondowania i komunikowania się z Administratorem,

lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną, jest Usługodawca/y, których dane zawarte są na wstępie niniejszego Regulaminu.

 1. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do złożenia zamówienia, uniemożliwia jego złożenie.
 3. Podmioty, które przekazały Administratorowi swe dane, zwane będą dalej jako Przekazujący.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Przekazującym w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. nazwisko i imiona Przekazującego,
  2. adres zameldowania na pobyt stały,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit b,
  4. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Przekazującego,
  5. adresy elektroniczne Przekazującego,
  6. numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub nr VATUE.
 5. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Przekazującym, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia, w tym w szczególności: dane dotyczące karty kredytowej, karty debetowej lub rachunku bankowego – wyłącznie gdy jest to konieczne do dokonania płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę. W tym wypadku Usługodawca każdorazowo oznacza i wyróżnia te dane, które są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Przekazującego również inne dane dotyczące Przekazującego, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 7. Administrator przetwarza nadto dane eksploatacyjne, a to:
  1. oznaczenia identyfikujące Przekazującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 wyżej,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Przekazujący,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Administrator przetwarza tzw. dane wrażliwe Przekazującego w zakresie koniecznym dla należytego wykonania Usługi.
 9. Przekazujący ma prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, sprzeciwu i wycofania zgody na ich przetwarzanie, „bycia zapomnianym“, przenoszenia danych oraz wnoszenia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Przekazującego w celu świadczenia usług droga elektroniczną, a w szczególności w celu:
  1. umożliwienia logowania przez Użytkownika do Konta lub innych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,
  2. realizacji łączącej Strony umowy, a w szczególności: weryfikowania tożsamości Użytkownika, obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem w przypadku oferowania odpłatnych usług, obsługi procesu płatności, w tym w ramach tzw. przelewów bezpośrednich, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora w związku z wykonaniem umowy, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą, świadczenia ewentualnej obsługi posprzedażowej, rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy, realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.
  3. korespondowania z Przekazującymi,
  4. korespondowania z Przekazującymi w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
  5. ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkowników, w tym gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora, analityki ruchu Użytkowników na stronach internetowych Administratora,
  6. zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych.
 11. Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe także w celach marketingowych, a to przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego, w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika, w także po zakończeniu świadczenia usługi drogą elektroniczną, jedynie pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę, przy czym zgoda ta ma każdorazowo charakter dobrowolny, a oświadczenie o jej ewentualnym udzieleniu będzie wyraźnie wyodrębnione na Stronie.
 12. W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie (przelewy24.pl, PayU, PayPal itd), dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi:
  1. usługa PayU – PayU, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 274399, NIP: 7792308495
  2. usługa przelewy24.pl – PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, KRS: 347935,
  3. usługa DotPay – Dotpay S.A., ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków, KRS: 296790,
  4. PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
 13. Serwis internetowy Administratora korzysta z systemu Google Analytics, który m.in. w celach statystycznych monitoruje i analizuje zachowanie użytkowników na Stronie, w szczególności poprzez:
  1. monitorowanie ruchu na Stronie i jej podstronach (odnotowywanie faktu odwiedzenia strony, czasu spędzonego na Stronie lub podstronach, daty odwiedzin itd.),
  2. ustalanie rodzaju urządzenia z którego doszło do odwiedzenia strony (smartfon, tablet, komputer itd.),
  3. ustalenie w jaki sposób osoba trafiła na Stronę (bezpośrednie wpisanie adresu, linki, media społecznościowe, hasło wpisane w wyszukiwarkę itd.)
  4. ustalenie kraju, z którego osoba odwiedza Stronę.
 14. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności stosowanej przez osoby trzecie, a w szczególności Google czy operatora usługi Disqus zawarte są m.in. pod linkami:
  1. https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  2. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
  3. https://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles
 15. Korzystanie przez Użytkownika na portalu internetowym Administratora z funkcjonalności i usług oferowanych przez inne podmioty, takich jak: przelewy bezpośrednie (PayU, przelewy24.pl itd.), komentowanie i ocenianie treści zawartych na stronie (Disquss), polubienie, śledzenie, udostępnienie zawartości (Facebook, Google+, Twitter itd.), może wiązać się z koniecznością akceptacji regulaminów i polityk prywatności osób trzecich.
 16. Administrator informuje, że hipotetycznie może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, co potencjalnie może mieć miejsce w przypadku korzystania przez Przekazującego z usług typu VPN z użyciem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, a także gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie danych do państwa trzeciego z inicjatywy Usługodawcy nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W bieżącej działalności Administratora, przekazane mu dane mogą nadto być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach transferu plików z użyciem oprogramowania Dropbox, prowadzonego przez (Dropbox International Unlimited Company lub Dropbox Inc., 333 Brannan Street, San Francisco CA 94107). Dane te mogą być przechowywane na serwerach w/w spółek. Dropbox stosuje odpowiednie zabezpieczenia gromadzonych danych, zgodny jest z programami Tarcza Prywatności EU-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria – USA, w ramach których przewidziana jest m.in. procedura dochodzenia roszczeń (JAMS) https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim . Dropbox posiada nadto certyfikat zgodności z normą ISO 27018, uznanym na całym świecie standardem praktyk dotyczących prywatności w chmurze obliczeniowej i ochrony danych. Użytkownik może zwrócić się do Administratora o uzyskanie kopii danych.
 17. Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty obsługujące płatności.
 18. Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, spedycyjne, transportowe, związane z doręczaniem korespondencji i przesyłek, a także pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązującego prawa.
 19. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 20. Administrator chroni i zabezpiecza przekazane mu dane osobowe, zapewniając do nich dostęp wyłącznie upoważnionym osobom. Administrator stosuje nadto niezbędne środki techniczne, informatyczne, fizyczne i organizacyjne gwarantujące należyte zabezpieczenie i ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator korzysta w szczególności z zabezpieczeń takich jak: szyfrowanie SSL, zapory (firewall), programy antywirusowe, szyfrowanie danych. Administrator informuje, że nigdy nie prosi Użytkowników o podanie hasła, które ewentualnie zostało utworzone przez Użytkownika w celu dostępu do usług lub serwisów Administratora.

 

 

 

 

 • 13

POLITYKA COOKIES

 1. Strona i Usługodawca korzysta z tzw. plików cookies, tj. plików z danymi przechowywanych na komputerze/tablecie/telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności w celach:
  1. usprawnienia i polepszenia funkcjonowania Strony,
  2. dostosowania Strony do preferencji Użytkownika,
  3. rozpoznawania Użytkownika i spersonalizowania Strony,
  4. tworzenia statystyk,
  5. utrzymania stanu zalogowania, tj. utrzymania tzw. sesji,
  6. reklamowych, a w szczególności dostosowania ich treści do preferencji Użytkownika,
  7. analitycznym, a w szczególności analizy ruchu na stronie internetowej Administratora,
 3. Użytkownik w każdym czasie może nie wyrazić zgody na obsługę plików cookies, odpowiednio konfigurując swą przeglądarkę internetową.

 

 • 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Usługodawca powiadomi o zmianie regulaminu zarejestrowanych Użytkowników. Zmienioną treść Regulaminu stosuje się do umów i zdarzeń zawartych lub zaistniałych po dokonaniu zmiany.
 3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę przed zawarciem każdorazowej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, w sposób umożliwiający pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Realizując obowiązek ustawowy Usługodawca informuje o możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na ten temat dostępne są w szczególności pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy – zgodny z załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

…………………………………………………

dane sprzedającego

 

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) : 

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) :       

 

– Adres konsumenta(-ów) :

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.