zwolnienie z podatku od spadku

Jak uzyskać zwolnienie z podatku od spadków

Dowiedz się w jaki sposób można uzyskać zwolnienie z podatku od spadków.


Śmierć osoby fizycznej jest zdarzeniem prawnym, które powoduje otwarcie spadku, co pociąga za sobą prawo do nabycia spadku przez spadkobierców. Spadkobierca ma możliwość złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi) lub z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem tej odpowiedzialności) albo spadek odrzucić.

Jak stanowi ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, przyjęcie spadku łączy się co do zasady z koniecznością uiszczenia podatku od spadku. W myśl postanowień ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje ułatwienie dla spadkobierców, którzy dziedziczą spadki niewielkiej wartości, w postaci kwot wolnych od podatku. Kwoty te są zróżnicowane ze względu na tzw. grupy podatkowe. Warto w tym miejscu wyartykułować , kto należy do konkretnej grupy:

I grupa podatkowa – małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie
II grupa podatkowa – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych
III grupa podatkowa – inni nabywcy
 

O opodatkowaniu spadku możemy mówić , kiedy nabycie przez nabywcę ( od jednej osoby) własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekracza kwotę : 

9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
 

Warto więc podkreślić, iż spadkobiercy, którzy nabywają spadek w wysokości niższej niż wskazuje ustawa, w ogóle nie muszę martwić się koniecznością zapłaty podatku.

Czy w sytuacji, kiedy czysta wartość spadku przekracza wskazane ustawowo wartości  jest możliwość zwolnienia się od zapłaty całości podatku?

Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, jednak dotyczy to ściśle określonego kręgu spadkobierców. Nabywcami , którzy mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków są : małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku jest zgłoszenie (na formularzu SD-Z2) nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego  w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Warto tu podkreślić, iż faktu nabycia majątku w ogóle nie trzeba zgłaszać, jeżeli wartość spadku nie przekracza 9637 zł.

Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych już po upływie tego 6 miesięcznego terminu od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza – ma on jeszcze możliwość zwolnienia się od podatku, jeżeli zgłosi nabycie rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się  o ich nabyciu oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (czyli opodatkowana zostanie nadwyżka ponad 9637 zł).

Zgodnie z ustaleniami przewidzianymi w ustawie, spadkobierca ma obowiązek zgłosić nabycie spadku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Jak prawidłowo określić, który naczelnik jest w danym przypadku „właściwy”?

Odpowiedź na to pytanie przynosi nam treść rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.  

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach dziedziczenia ustala się:

a) jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego – według miejsca położenia nieruchomości

b) jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione w lit. a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego – według miejsca położenia nieruchomości,


c) w przypadkach innych niż wymienione w lit. a i b – według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca jego pobytu;  

Koniecznym jest wyszczególnienie czy w składzie majątku spadkowego znajduje się nieruchomość. Jeżeli stanowi ona element masy spadkowej właściwym miejscowo jest organ miejsca położenia nieruchomości.

Jednak kiedy przedmiotem nabycia jest nieruchomość, która znajduje się w zasięgu działania więcej niż jednego naczelnika urzędu skarbowego – właściwym miejscowo jest organ według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca jego pobytu.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email