poinformowanie pracodawcy o skazaniu

Poinformowanie pracodawcy o skazaniu

Czy sąd powiadomi pracodawcę o zapadnięciu wyroku skazującego, treści rozstrzygnięcia i orzeczonej karze?

Zdarza się, iż jednym z pierwszych pytań zadawanych przez osoby, wobec których toczy się postępowanie karne jest pytanie o to, czy w wypadku niepomyślnego rozstrzygnięcia sąd powiadomi pracodawcę o zapadnięciu wyroku skazującego, treści rozstrzygnięcia i orzeczonej karze.

Udzielając odpowiedzi na to pytanie należy powołać się na przepisy Kodeksu karnego wykonawczego regulującego postępowanie wobec osoby skazanej po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu karnego, w tym w szczególności na przepisy. art. 180, 181, 182 i 183 k. k. w..

Zgodnie z brzmieniem wskazanych regulacji sąd z urzędu zawiadamia pracodawcę, instytucję rządową lub organy samorządu terytorialnego w wypadku orzeczenia wobec osoby skazanej środków karnych w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska. Sąd zawiadamia również odpowiednie instytucje (np. organy samorządu zawodowego) w razie orzeczenia zakazu wykonywania określonego zawodu. Sąd oczywiście podejmuje te czynności tylko w wypadku, gdy osoba skazana zajmuje objęte zakazem stanowisko lub wykonuje objęty zakazem zawód. Dzieje się tak oczywiście wówczas, gdy popełnienie przestępstwo pozostaje w związku z zajmowaniem stanowiska lub wykonywaniem określonego zawodu.

Sąd zawiadamia pracodawcę osoby skazanej również w wypadku orzeczenia wobec osoby skazanej zakazu prowadzenia pojazdów za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w sytuacji gdy skazany w czasie popełnienia przestępstwa prowadził pojazd wykonując pracę zarobkową.

Jeśli osoba skazana, w związku z zajmowaniem określonego stanowiska, czy też wykonywania określonego zawodu przynależy do organizacji gospodarczej (np. cechu), zrzeszenia zawodowego, czy stowarzyszenia, sąd zawiadamia również wskazane organizacje o orzeczeniu środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu.  

Gdy orzeczony został środek karny w postaci zakazu wykonywania określonej działalności gospodarczej sąd zobligowany jest zawiadomić organy administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwe z punktu widzenia działalności objętej zakazem lub miejsca zamieszkania osoby skazanej.

W wypadku orzeczenia środków karnych w postaci zakazu przebywania w określonych środowiskach i miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami lub zbliżania się do nich, sąd zawiadamia o tym właściwe dla miejsca pobytu skazanego organy administracji rządowej, samorządowej oraz organy sprawujące nadzór nad przestrzeganiem orzeczonych środków karnych (np. jednostki Policji). 

Odpowiedź na zadane w tytule niniejszego wpisu pytanie brzmi zatem: w znaczącej większości przypadków sąd nie zawiadamia z urzędu pracodawcy o fakcie zapadnięcia wyroku skazującego wobec pracownika. Zawiadomienia tego rodzaju mają miejsce w opisanych powyżej przypadkach. Podkreślenia wymaga jednak, iż czym innym jest indywidualne zawiadomienie pracodawcy o fakcie zapadnięcia wyroku skazującego, a czym innym wpisanie osoby skazanej do Krajowego Rejestru Karnego, co następuje każdorazowo z urzędu – w wypadku prawomocnego skazania za popełnienie przestępstwa.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email