nowelizacja

Rozległa nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego – przyjaźniej i proobywatelsko?

1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzając nowelizację, ustawodawca miał na celu przede wszystkim usprawnienie i przyspieszenie postępowania administracyjnego . Warto przyjrzeć się najważniejszym z wprowadzonych zmian.

 Po pierwsze, dodany został art. 7a k.p.a., który stanowi, że w sytuacji gdy przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony. W ten sposób na grunt postępowania administracyjnego została wprowadzona zasada tzw. przyjaznej interpretacji przepisów. Przepisu tego nie stosuje się jeśli sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ, a także gdy wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego, oraz w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych. Po drugie, nowelizacja dodaje nowy rozdział 5a k.p.a., który wprowadza postępowanie mediacyjne. Zgodnie z tymi zapisami, w toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Mediacja jest dobrowolna, a jej celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody. Kolejną nowością jest instytucja milczącego załatwienia sprawy, która została uregulowana w rozdziale 8a k.p.a. Zgodnie z nowym art. 122a § 1 k.p.a., sprawa może być załatwiona milcząco, tylko jeżeli przepis szczególny tak stanowi.  Polega to na uwzględnieniu w całości żądania strony jeżeli w terminie miesiąca od jego doręczenia organowi, organ ten nie wydał decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji. Milczące załatwienie sprawy następuje w dniu następującym po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy organ przed upływem terminu do załatwienia sprawy zawiadomi stronę o braku sprzeciwu, milczące załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia. Następną zmianą, która również ma na celu przyspieszenie postępowania, jest wprowadzenie na grunt k.p.a. postępowania uproszczonego. Podobnie jak w przypadku milczącego załatwiania sprawy, organ może załatwić sprawę w tym trybie tylko gdy przepis szczególny tak stanowi. Co do zasady, postępowanie uproszczone może dotyczyć interesu prawnego lub obowiązku tylko jednej strony. W omawianym trybie strona wnosi podanie z wykorzystaniem urzędowego formularza, w którym wskazuje okoliczności i dowody mające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. Nowością są także regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych oraz europejskiej współpracy administracyjnej. Zmiany wprowadzone omawianą ustawą dotknęły także postępowanie sądowoadministracyjne. Istotną nowością jest rezygnacja z wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi do sądu administracyjnego. W poprzednim stanie prawnym wymóg ów dotyczył aktów, na które nie przysługiwał środek zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym.  W obecnym stanie prawnym, w odniesieniu do aktów z art. 3 § 2 pkt. 4 p.s.a., skargę można wnieść w  terminie trzydziestu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności, natomiast w stosunku do wszystkich innych aktów skargę można wnieść w każdym czasie. Skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. Poza wspomnianą wyżej zmianą, do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dodano rozdział 3a, w którym uregulowano możliwość wniesienia sprzeciwu od decyzji organu odwoławczego wydanej w postępowaniu administracyjnym o uchyleniu decyzji w całości i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji w sytuacji gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.