Dochodzimy roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy.
Zajmujemy się sprawami o zastępcze usunięcie wad.
Poprzedni
Następny

Zajmujemy się sprawami związanymi z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.

Niestety żadna, choćby i perfekcyjnie sporządzona umowa nie daje gwarancji, że nasz kontrahent wykona należycie i terminowo swe zobowiązania. Powyższe rodzić może szereg roszczeń odszkodowawczych jak i o zastępcze wykonanie danej czynności na koszt i ryzyko dłużnika.
Kancelaria Kraków
Michał Podolec
radca prawny

Roszczenia z umów - porada prawna

Umów się przez Internet z radcą lub adwokatem

Termin spotkania / teleporady można zarezerwować przez Internet.

Koszt porady prawnej u adwokata lub radcy prawnego wynosi 250 PLN brutto.

Za usługę zapłacić można gotówką i kartą. Płatności obsługuje także system Przelewy24.

Umów się na spotkanie 1

Sprawy prowadzone w sądzie

Jeżeli sprawa jest już w toku, o ile jest to możliwe, prosimy o przesłanie na email skanu/fotokopii posiadanych dokumentów.

Wyślij dokumenty 2

Dokumenty potrzebne do wszczęcia sprawy

Jeżeli sprawa dopiero ma zostać zainicjowana, do Kancelarii warto przynieść:

1. umowę łączącą strony wraz z kompletem załączników i ewentualnych aneksów,
2. dowody potwierdzające spełnienie świadczenia wzajemnego,
3. komplet faktur wraz z dowodami zapłaty,
4. całość korespondencji Stron związanej z daną umową,
5. inne dowody potencjalnie istotne w sprawie, np. potwierdzające pozostawanie przez strony w stałych stosunkach gospodarczych.

3

Porada prawna

W trakcie spotkania adwokat lub radca prawny:

  1. ustali i podsumuje stan faktyczny istotny w sprawie,

  2. wyjaśni jakie roszczenia przysługują stronie oraz czy istnieje możliwość odstąpienia od umowy,

  3. omówi alternatywne sposoby rozwiązania sporu, potrzebę wszczęcia sprawy o zabezpieczenie,

  4. udzieli odpowiedzi na pytania związane z prawnymi aspektami sprawy.

MASZ PYTANIA? 606 89 77 39 4

Koszt sprawy

Na pierwszej wizycie w Kancelarii, przedstawimy kosztorys sprawy, w tym oferowaną przez Kancelarię stawkę za jej przyjęcie i poprowadzenie. Przy wycenie, uwzględniamy m.in. stopień skomplikowania sprawy, wartość szkody i szacowaną pracochłonność sprawy.

Nasze stawki zaczynają się od:

  1. od 246 PLN za korespondencję przedsądową (wezwanie do zapłaty/określonego zachowania),

  2. od 1.230 PLN za reprezentację w sprawie o zapłatę/zastępcze usunięcie wad

5

Pierwsze pismo procesowe

Pierwsze pismo procesowe najczęściej sporządzamy do 7 dni - zawsze jednak z uwzględnieniem ewentualnego terminu zakreślonego przez Sąd. 

Projekt pisma, przed nadaniem do sądu, zawsze konsultujemy i omawiamy z Klientem.

6

Reprezentacja w toku sprawy

Świadczymy usługi pełnej reprezentacji w ramach sprawy.

W razie takiej potrzeby, sporządzimy dalsze pisma procesowe, zarzuty do opinii biegłych, wnioski o zabezpieczenie lub zażalenia na postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

7
kancelaria kraków

Zakres usług

Korespondencja przedsądowa

Sporządzamy projekty wszelkich pism związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy

Reprezentacja
przed sądem

Świadczymy usługi reprezentacji we wszelkich sprawach sądowych dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Negocjacje

Zapewniamy wsparcie prawne w negocjacjach zmierzających do pozasądowego zakończenia sporu.

radca prawny kraków

Stawki