podział majątku

Dział majątku wspólnego

Naturalną konsekwencją orzeczenia rozwodu, jest upadek stosunków osobistych między byłymi małżonkami. Często długoletnia batalia sądowa o samo wyrzeczenie rozwodu, stanowi jednak dopiero początek prawdziwych problemów.


Po rozwodzie, zazwyczaj pozostaje bowiem konieczność uregulowania spraw majątkowych: podziału majątku wspólnego, a często ustalenia zasad spłaty wspólnych kredytów.

Dodatkowych problemów może dostarczać sytuacja, gdy jeden z małżonków stara się ukryć majątek, nie dopuszcza drugiego exmałżonka do posiadania mieszkania, lub zdołał przepisać część aktywów na osoby trzecie.

Zasadą jest, że po rozwodzie, udział małżonków w majątku wspólnym jest równy. Od zasady tej ustawa przewiduje jednak wyjątek. W ramach sprawy o dział majątku wspólnego, możliwym jest bowiem ustalenie tzw. nierównych udziałów. Uzyskanie takiego rozstrzygnięcia w praktyce bywa trudne. Istotnym jest, że tego rodzaju roszczenia, mogą być skutecznie zgłaszane jedynie w ramach postępowania przed sądem I instancji. Jeżeli małżonek zbyt późno zdecyduje się na dochodzenie roszczeń z tym związanych – uzyskanie oczekiwanego efektu może nie być formalnie skuteczne.

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, w praktyce jest osiągalne w sytuacjach rażącego braku przyczynienia się jednego z małżonków do powstania majątku wspólnego. Orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka bywa pomocne w uzyskaniu takiego rozstrzygnięcia – nie jest jednak warunkiem koniecznym.

Niezależnie od kwestii ustalenia proporcji, w jakiej majątek wspólny winien zostać podzielony, w toku sprawy o dział majątku wspólnego, możliwym jest m.in. rozstrzyganie sporów dotyczących prawa własności nad daną rzeczą. Często bowiem zdarza się, że jeden z małżonków twierdzi, że dana rzecz została nabyta z majątku kawalerskiego lub otrzymana np.: w drodze darowizny. Przedmiotem działu, są zaś wyłącznie te rzeczy, które wchodziły do tzw. wspólnoty majątkowej małżeńskiej.

Nadto w toku sprawy o dział majątku wspólnego, można domagać się rozliczeń tzw. nakładów, czynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty, lub nakładów czynionych z majątku osobistego na majątek wspólny. Analogicznie, możliwym jest rozliczanie korzyści, którą odniósł małżonek, polegającej na spłacie jego osobistych długów z użyciem majątku wspólnego.

Jeżeli któryś z małżonków korzysta z rzeczy wspólnej z wyłączeniem drugiego małżonka, niekiedy istnieje możliwość rozliczenia tak uzyskiwanych pożytków.

Majątek wspólny, może zostać podzielony w następujący sposób:

– to co da się fizycznie podzielić, sąd co do zasady winien podzielić w ów sposób (np. jeżeli w ramach nieruchomości da się wyodrębnić samodzielne lokale – taki sposób podziału bywa najrozsądniejszy),

– jeżeli rzeczy nie da się fizycznie podzielić, rzecz może być przyznana jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem (lub bez) spłaty drugiego,

– w ostateczności, rzecz może zostać sprzedana w trybie licytacji komorniczej, a przedmiotem podziału będą pieniądze.

Ostatni ze sposobów działu majątku wspólnego jest najmniej korzystny, albowiem cena wywoławcza za daną rzecz w toku licytacji komorniczej, w praktyce jest zawsze niższa niż cena rynkowa.

Sprawy o podział majątku wspólnego, tyczą się działu majątku będącego z reguły dorobkiem wielu lat pracy. Wartość przedmiotu sporu bywa zazwyczaj znaczna. Inicjując tego rodzaju postępowanie, bądź stając się jego uczestnikiem w skutek złożenia wniosku przez drugą stronę, warto zwrócić się o fachową poradę prawną, lub zapewnić sobie należytą reprezentację ze strony radcy prawnego. Jedynie bowiem kompleksowa analiza sprawy, i należyte sformułowanie wniosków w toku sprawy umożliwi jej prawidłowe rozpoznanie przez sąd.

W praktyce często zdarza się, że nasi Klienci zwracają się o pomoc dopiero na etapie sporządzania apelacji od niekorzystnego postanowienia sądu I instancji. Często zaś, jest już za późno, by na tym etapie postępowania skutecznie powołać właściwe wnioski i dowody. Okoliczność, że przed sądem I Instancji strona nie korzystała z usług profesjonalnego pełnomocnika, nie stanowi w oczach sądu II instancji dostatecznego usprawiedliwienia.

Zamiast zdawać się na rozstrzygnięcie sądu, kwestię działu majątku wspólnego można także uregulować w odpowiedniej umowie. W zależności od składu tego majątku, umowa ta może być zawarta w zwykłej formie pisemnej, lub wymagać formy aktu notarialnego. Z uwagi na przedmiot tej umowy, warto powierzyć jej sporządzenie radcy prawnemu.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.