BTE przedawnienie

Obrona przed Bankowym Tytułem Egzekucyjnym

Jakkolwiek w chwili obecnej, nie jest już możliwe wydawanie przez banki tzw. BTE – bankowych tytułów egzekucyjnych, to nie oznacza to, iż sprawy na kanwie tzw. BTE odeszły definitywnie do lamusa. Zdarzają się bowiem sytuacje, iż dawni dłużnicy banków otrzymują jeszcze w chwili obecnej nakazy zapłaty wydane przez sądy na rzecz nabywców wierzytelności objętych BTE, którymi są zwykle firmy windykacyjne, bądź fundusze sekurytyzacyjne.

Bankowe tytuły egzekucyjne były to dokumenty wystawiane przez banki w oparciu o księgi bankowe, którym kolejno sądy nadawały klauzule wykonalności, co umożliwiało wszczęcie egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikom w zdecydowanie uproszczony sposób.

Czy istnieje zatem możliwość obrony przed tego rodzaju działaniami nabywców wierzytelności? Otóż, istnieje. Skuteczną metodą obrony jest w wielu przypadkach w takiej sytuacji podniesienie przez dłużnika zarzutu przedawnienia roszczenia objętego bankowym tytułem egzekucyjnym.

Jak bowiem wynika z orzecznictwa sądów, nabywca wierzytelności objętej BTE, a zatem firma windykacyjna, bądź fundusz sekurytyzacyjny nie mogą domagać się przeniesienia na siebie klauzuli wykonalności nadanej na rzecz banki, gdyż są to instytucje rodzajowo inne. Koniecznym zatem jest wniesienie przez tego rodzaju podmiot powództwa. Ten moment jest istotny z punktu widzenia zgłoszenia zarzutu przedawnienia przez dłużnika.

Uznaje się bowiem w orzecznictwie sądowym, iż wszelkie czynności mające na celu przerwanie biegu terminu przedawnienia dokonane przez bank nie są skuteczne wobec nabywcy wierzytelności, który bankiem nie jest. Istotnym zaś jest, iż termin przedawnienia BTE wynosi 3 lata – jest to bowiem roszczenie związane z prowadzoną przez bank działalnością gospodarczą.

Jak wynika bowiem z jednolitego orzecznictwa sądowego, w tym przede wszystkim z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt: III CZP 29/16: „Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.)”.

Sąd Najwyższy wskazał w uzasadnieniu swej uchwały:Nie może ujść uwagi, że przerwa biegu przedawnienia została spowodowana czynnością banku zmierzającą do egzekwowania roszczenia, podczas gdy nabywcy niebędącemu bankiem miałaby służyć do jego dochodzenia. Nabywca wierzytelności nie będący bankiem nabywa wierzytelność w swej treści i przedmiocie tożsamą z wierzytelnością zbywającego banku, ale nie wchodzi w sytuację prawną zbywcy wywołaną przerwą biegu przedawnienia i rozpoczęciem biegu na nowo. Czynność wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez bank wywołuje materialnoprawny skutek przerwy biegu przedawnienia jedynie w stosunku do wierzyciela objętego bankowym tytułem wykonawczym, natomiast nabywca wierzytelności niebędący bankiem, nawet jeżeli nabycie nastąpiło po umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c. i rozpoczęciu biegu terminu przedawnienia w stosunku do banku na nowo, nie może się powołać na przerwę biegu przedawnienia wywołaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez pierwotnego wierzyciela będącego bankiem.

Wyjątkowość przywileju wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego prowadzi do wniosku, że skoro nie może on być podstawą egzekucji na rzecz innych osób niż w nim wskazane, z wyjątkiem następstwa prawnego po stronie wierzyciela innego banku, to również materialnoprawne skutki wszczęcia postępowania egzekucyjnego jako czynności wierzyciela – banku prowadzącej do przerwy biegu przedawnienia dotyczą wyłącznie tego wierzyciela i nie dotyczą nabywcy nie będącego bankiem.”

Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy i fachowej oceny, czy stan faktyczny pozwoli na skuteczną obronę opartą na powyższych rozważaniach.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.