poświadczanie za zgodność z oryginałem

Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem

W toku postępowania cywilnego, z reguły zachodzi konieczność przedłożenia stosownych dowodów, potwierdzających słuszność formułowanych przez daną stronę tez. Najlepiej, gdy twierdzenia strony, da się poprzeć stosownym dokumentem. Dowody w tej formie, są z reguły bardziej wiarygodne, niż dowody ze świadków. Na żądanie strony przeciwnej, dokumenty te winno się przedstawić w oryginale, lub w poświadczonym odpisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje, że co do zasady są winien oddalić dowody z kopii dokumentów nie popartych oryginałem lub ich poświadczonym odpisem.


Najczęściej, strona woli pozostawić oryginał dokumentu u siebie. Musi zatem zwrócić się do notariusza o sporządzenie stosownego odpisu. Ewentualnie, jeżeli strona jest reprezentowana przez radcę prawnego, adwokata, rzecznika patentowego, lub radcę prokuratorii generalnej – pełnomocnik ów może poświadczyć taki dokument „za zgodność z oryginałem”.

Gdzie w tym wszystkim absurd? Śpieszę z wyjaśnieniami:

Często prowadzę spory sądowe, w których zachodzi konieczność powołania ponad 1.000 różnych dokumentów.

Ustawa o radcach prawnych (i analogiczna ustawa prawo o adwokaturze) precyzuje, że: „Radca prawny ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis radcy prawnego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) radca prawny stwierdza to w poświadczeniu.”.

W konsekwencji, zachodzi konieczność obicia każdej kopii dokumentu stosowną pieczęcią, oraz opatrzenia go podpisem. Uczynienie tego na 1.000 dokumentach, zajmuje ~dzień pracy.

Czas poświęcony na tego rodzaju formalności, jest czasem straconym. Jest to bowiem czynność techniczna, a nie merytoryczna.

Zamiast domagać się pieczątek, wystarczającym byłoby dopuszczenie złożenia przez radcę prawnego zbiorczego oświadczenia, które dokumenty załączone do danego pisma w kopii, radca „poświadcza z oryginałem”. Sporządzanie takiego spisu, zajęłoby zdecydowanie mniej czasu, niż nabicie tysiąca pieczątek, i nakreślenie tysiąca podpisów. 

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.