tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

Podpisał.

Postaram się bez zbędnych komentarzy opisać w żołnierskich słowach co nam to daje? Ocenę warunków skorzystania z bonusów pozostawiam Państwu.

Z racji obszerności tych zagadnień (ustawa liczy ~179 stron) poniżej zaprezentowano najważniejsze elementy ustawy z 31.III.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa o COVID).

Opieka nad dziećmi.

– zasiłek opiekuńczy w zw. z zamknięciem żłobka/przedszkola/szkoły, niemożnością świadczenia opieki przez nianię przedłużony o 14 dni, z możliwością dalszego przedłużenia rozporządzeniem Rady Ministrów,.

Jesteś rolnikiem, co ma więcej niż 1 ha lub dział specjalny?

– w sytuacjach j.w. dostaniesz zasiłek opiekuńczy przez 14 dni (też z opcją przedłużenia) wynoszący za dzień 1/30 emerytury podstawowej krus,

Prowadzisz żłobek/klub dziecięcy?

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy na programy rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 będą bezzwrotne.

Minister ds rodziny, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.

Jesteś na kwarantannie?

Ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu konieczności poddania się kwarantannie (po 14.III.2020 r.) w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego przysługuje zasiłek chorobowy (vide art. 25 i art. 89 nowelizacji).

Masz kredyty konsumenckie?

Wprowadzono limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego i wzory do ich wyliczenia (max 45% kwoty kredytu). Dług powyżej tego limitu „nie należy się”.

Co to oznacza w praktyce? Warto odgrzebać umowy/zlecić ich przejrzenie prawnikowi i wystąpić do kredytodawcy o przeliczenie zobowiązania.

Po upływie terminu, o którym mowa w art. 36 ust. 3 (rok od dnia wejścia w życie ustawy), kredytodawca, o którym mowa w art. 8d–8f, może za pozostały okres obowiązywania umowy, pobierać pozaodsetkowe koszty kredytu w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. kredycie konsumenckim

Masz inne pożyczki/kredyty bankowe?

Otóż postanowiono, że bank może dokonać zmiany warunków lub terminów spłaty mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli kredyt został udzielony przed 8.III.2020 r., zmiana jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej kredytobiorcy dokonaną nie wcześniej niż 30.IX.2019 r.

Handel w niedziele.

W trakcie epidemii i 30 dni po zakończeniu, ograniczenia handlu w niedziele nie obowiązuje w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności. Nie dotyczy to niedziel, w które wypada święto.

Przedłużenie/wstrzymanie terminów płatności.

– opłaty za użytkowanie wieczyste, jak i opłata za przekształcenie – termin płatności przesunięto do 30.VI.2020 r.,

– opłaty dla ZAIKS itp., oraz tzw. opłaty abonamentowe – wstrzymuje się pobieranie – pod warunkami wskazanymi w art. 15l ustawy o COVID,

– podatek od nieruchomości – Rada Gminy może zwolnić z tego  podatku „niektóre grupy przedsiębiorców” za „część 2020 r.”, lub przedłużyć terminy podatku za IV-V, nie dłużej niż do 30.IX.2020 r. (???),

– minister ds. finansów może rozporządzeniem zaniechać dochodzenia od dowolnej grupy/terytorium odsetek od dowolnego podatku,

– czynsze za lokale najmowane od gminy, mogą być umarzane lub rozkładane na raty przez starostę/prezydenta miasta,

– zakłady pracy w rozumieniu art. 31 PIT, pobierający zaliczki na podatek pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego winni przekazać te zaliczki do dnia 1 czerwca 2020 r., (jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19). Dotyczy to odpowiednio płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 tej ustawy, oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych,

– termin zapłaty podatku od przychodów z budynków (art. 38 ust 11 ustawy o PIT) – za III – V.2020 r. przedłuża się do 20.VII.2020 r., pod warunkami opisanymi w art. 52p ustawy. Podobne zasady mają dotyczyć podatników CIT

ZUS.

– brak opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty, jeżeli wniosek złożono w czasie epidemii lub 30 dni od ustania,

– Jeżeli termin wydania decyzji lub wypłaty świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, w razie przekroczenia tego terminu ZUS nie jest zobowiązany do wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego. (!!!)

– Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (jak rozumiem – łącznie ze sobą w przypadku 1 osobowych działalności), zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

– Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność”, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej i osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. Zasadę tą stosuje się odpowiednio do osoby wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

Wniosek o zwolnienie należy przedłożyć ZUSowi do 30.VI.2020 r. Zawartość wniosku określa art. 31zp ustawy o Covid.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania

– wprowadzono nowy obowiązek rejestracyjny: „Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy” (vide art. 22 nowelizacji – nowy art. 36 ust 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),

Zawarłeś umowę podlegającą pod PZP?

– Strony powinny się niezwłocznie poinformować o wpływie COVID-19 na wykonanie umowy (vide art. 15r ustawy),

– Strony mogą żądać dokumentów na potwierdzenie j.w.,

– Strona w ciągu 14 dni powinna się ustosunkować do stanowiska drugiej, w tym odnośnie nałożenia/braku podstaw do nałożenia kar umownych,

– zamawiający może w porozumieniu z wykonawcą zmienić umowę, w zakresie: terminu, sposobu wykonywania, zakresu i odpowiadającej jej zmianie wynagrodzenia, przy czym ewentualna podwyżka wynagrodzenia nie może przekroczyć 50%,

– Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy (!!!!!),

Brak zapisu, który wywoływałby automatyzm i zaniechanie pobrania/dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania umowy w terminie. Gdyby jednak zamawiający tak postanowił, czyn ten nie będzie stanowił naruszenia dyscypliny finansów publicznych ani przestępstwa.

Masz pozwolenie na pobyt/wizę/pracę?

Pozwolenia przedłuża się do 30 dni po ustaniu epidemii. Odnośnie pozwolenia na pobyt, w dużym uproszczeniu – złożenie samego wniosku legalizuje pobyt do tego czasu.

Prowadzisz biuro turystyczne?

Rozwiązanie/odstąpienie od umowy z powodu szczególnych okoliczności, staje się skuteczne dopiero po 180 dniach. Podróżny zamiast pieniędzy może zgodzić się na voucher, który „podlega ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki”.

Organizujesz wystawy/kongresy, działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, sportową, imprezy plenerowe?

W przypadku rozwiązania umowy z klientem, środki winny być zwrócone do 180 dni. Zamiast pieniędzy, Klient może zgodzić się na voucher na wydarzenie, które powinno odbyć się do 1 roku od dnia pierwotnego wydarzenia.

Prowadzisz hotel/jesteś przewodnikiem/pilotem wycieczki?

Obowiązuje identyczna zasada jak wyżej.

Prowadzisz działalność twórczą i artystyczną?

Możesz ubiegać się o „wsparcie finansowe” do ministra ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (lub wyznaczonej przez niego instytucji). Warunki jego przyznania (kiedyś) określi rozporządzenie.

Postojowe dla samozatrudnionych / agentów / zleceniobiorców / usługodawców

Jeżeli:

– powyższe tytuły to jedyna podstawa ubezpieczeń społecznych (czyli np. nie masz też etatu),

– jesteś obywatelem RP, legalnie przebywającym cudzoziemcem, lub masz prawo pobytu lub stałego pobytu i jesteś obywatelem UE, lub państwa członkowskiego EFTA,

– doszło do „przestoju w działalności” w związku z COVID

– działalność rozpocząłeś przed 1.II.2020 r. i:

a) jej nie zawiesiłeś, a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub

b) ją zawiesiłeś po 31.I.2020 r. oraz przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

Przy czym wymogów tych nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (wartość sprzedaży nie przekracza 200.000 PLN). Osoba ta dostanie jednak tylko 50% świadczenia postojowego.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli: 1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.; 2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Wniosek o postojowe składa się do ZUS, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od ustania stanu epidemii. W przypadku umów cywilnoprawnych, wniosek składa się za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego.

Zawartość wniosku opisuje art. 15zs ust 3.

Postojowe jest wolne od PIT (art. 52m ustawy o COVID).

Jesteś pracodawcą?

– badania okresowe pracowników, badania lekarskie i psychologiczne kierowców oraz lekarskie i psychologiczne maszynistów – zawieszono obowiązek ich przeprowadzania na czas epidemii. Po jej ustaniu w ciągu 60 dni trzeba je uzupełnić,

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemiologicznego,

Powrót do pracy po 30 dniowej chorobie oraz badania wstępne wciąż są wymagane.

– pracodawca świadczący krytyczne usługi, (vide art. 15x ustawy o COVID) lub wobec którego wydano polecenie, na czas epidemii może zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji lub polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji; pracodawca winien wówczas zapewnić pracownikom zakwaterowanie, wyżywienie i nie może udzielić im urlopu, a udzielony wcześniej – ma odwołać,

– możesz uzyskać pewne niżej opisane „bonusy” o ile:

a) do końca III kwartału 2019 r. nie zalegałeś z podatkami, ZUS, Funduszem Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy (chyba że był układ ratalny),

b) nie występują u przedsiębiorcy przesłanki do ogłoszenia upadłości (TAK TO NIE ŻART)

Jeżeli spełniasz w/w warunki, oraz jeżeli nastąpił u ciebie spadek obrotów w związku z COVID-19 o:

  1. nie mniej niż o 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
  2. nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,

– wówczas możesz porozumieć się ze związkami zawodowymi lub w ich braku przedstawicielami pracowników i zawrzeć porozumienie w sprawie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy wynagrodzenia; porozumienie czyni zbytecznym wypowiadanie warunków pracy i płacy; winno zostać przesłane okręgowemu inspektorowi pracy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia,

a) przy przestoju (pracownik w tym wariancie nie świadczy pracy) pracodawca może wypłacić pracownikowi 50% wynagrodzenia (nie mniej niż minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem wymiaru etatu). Wynagrodzenie to  dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

b) obniżenie wymiaru czasu pracy, może nastąpić najwyżej o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie, to jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

Dofinansowania te przysługują na maksimum 3 miesiące od daty złożenia wniosku, i służą na pracownika, przez którego rozumie się też zleceniobiorcę. Okresy przestoju lub obniżenia wymiaru mogą być jednak dłuższe. 3 miesięczny okres może być przedłużony przez Radę Ministrów.

Do wypłaty i rozliczania tych dofinansowań stosuje się przepisy art. 7 – 16 ustawy o ochronie miejsc pracy, co oznacza min., że po otrzymaniu dofinansowania pracodawca nie może zwolnić pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres dofinansowania i dalsze 3 miesiące.

– jeżeli nie masz zaległości podatkowych/ZUS-ów/funduszy, a nastąpił spadek obrotów w rozumieniu jak wyżej, to dopuszczalne jest:

a) ograniczenie prawa do odpoczynku pracowników do max 8 h, z zachowaniem obowiązku udzielenia równoważnego odpoczynku w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni,

b) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy,

c) zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu

Co z paragonami/fakturami?

Można je drukować lub za zgodą nabywcy wystawiać elektronicznie, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Rozliczenie straty z działalności gospodarczej za 2020

Podatnicy PIT z działalności, którzy: 1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności – mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podobne zasady tyczyć będą podatników CIT (vide art. 6 nowelizacji i nowo dodane art. 37f – 38m ustawy o CIT).

Prowadzisz działalność w lokalu większym niż 2000 m2?

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu

Jesteś innym najemcą?

Jeżeli zawarłeś umowę najmu przed 31.III.2020 r., i powinna ona rozwiązać się po tej dacie, lecz przed 30.VI.2020 r., umowa ulega na wniosek najemcy przedłużeniu do 30.VI.2020 r. Nie stosuje się jednak tego do najemców, którzy posiadali określone zaległości, lub naruszyli np. zakaz podnajmu (vide art. 31s ustawy).

Do 30.VI.2020 r. wynajmujący nie może wypowiedzieć najmu ani jego warunków (z pewnymi wyjątkami opisanymi w art. 31t ust 2 i 3 ustawy o COVID).

Dofinansowanie od starosty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zleceniobiorców i usługodawców na wynagrodzenia / składki od wynagrodzeń

Dofinansowanie na nie dłużej niż 3 miesiące. Można się o takowe starać. Jest to jednak dofinansowanie uznaniowe, udzielane pod warunkiem „spadku obrotów gospodarczych”. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od spadku obrotów: 1) co najmniej 30% – 50% wynagrodzenia i składek, nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia, 2) co najmniej 50% – odpowiednio 70%, 3) co najmniej 80% – odpowiednio 90%. Materię tą szczegółowo reguluje art. 15zzb ustawy o COVID. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest utrzymanie zatrudnienia w okresie jego wypłaty i w okresie równym temu okresowi po zakończeniu dofinansowania – pod rygorem obowiązku zwrotu całości.

Mikropożyczka

Starosta może udzielić mikroprzedsiębiorcy pożyczkę, w kwocie do 5.000 PLN, oprocentowanie 0,05 stopy redyskonta weksli NBP (czyli oprocentowanie wynosi 0,0525, na 12 miesięcy, 3 miesięczna karencja. Warunkiem jej otrzymania, jest prowadzenie działalności przed 1.III.2020 r. i złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy po ogłoszeniu naboru.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.

Powyższa konstrukcja sugeruje, że decyzja o umorzeniu nie jest uznaniowa.

Nie wiadomo, co jeśli mikroprzedsiębiorca nie zatrudnia nikogo, a tym samym po 3 miesiącach nie zmniejszy stanu zatrudnienia. Można twierdzić, że pożyczka i tak powinna podlegać umorzeniu, a w tym wypadku warunek ma w istocie niezastrzeżony charakter.

Przerwanie i zawieszenie terminów

– W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów: 1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, 2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, 3) przedawnienia, 4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie, 5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, 6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Przepis ten (art. 15zzr), nie wiadomo czy przez niedbalstwo, przeoczenie czy celowy zabieg – odnosi się do terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego. Zakres zaś tego przepisy, oraz dalsze ustępy teoretycznie sugerują, że może i chodzić o terminy prawa cywilnego.

– Nie biegnie nadto przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia

– W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 2) postępowaniach egzekucyjnych, 3) postępowaniach karnych, 4) postępowaniach karnych skarbowych, 5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia, 6) postępowaniach administracyjnych, 7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 8) kontrolach celno-skarbowych, 9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), 10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa wyżej (art. 15zzs ust. 1), nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5 (tzw. pilne), terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego

– Ponadto, wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych odpowiednio w dziale V rozdziale 3 oddziale 3 oraz dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, może określić, w drodze zarządzenia szczegółowe warunki organizacji pracy Krajowej Izby Odwoławczej związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowane środki zapewniające bezpieczeństwo, mając na względzie konieczność podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19.

– Bieg terminu: 1) na milczące załatwienie sprawy, 2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania, 3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa w ust. 1.

Powyższe może zatem de facto całkowicie zawiesić tok postępowań administracyjnych, m.in. o warunki zabudowy czy pozwolenie na budowę.

– Termin na wydanie interpretacji podatkowej przedłuża się o 3 miesiące.

– termin wykonania badań technicznych na wniosek może być przedłużony przez urząd dozoru technicznego do 6 miesięcy; podoba zasada tyczy się legalizacji urządzeń pomiarowych

Wstrzymanie eksmisji.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Poręczenia i gwarancje z BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej

Terminy sprawozdawcze/rejestracyjne

– Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych

– Osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 .

– termin na rejestracje w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych wydłużono o 3 miesiące,

Odliczenie darowizn od podatku

Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19: 1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19; 2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych; 3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej. 2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej: 1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny; 2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny; 3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Podobne zasady mają dotyczyć odliczenia od podatku CIT (vide nowy art. 38g do ustawy o CIT) oraz zryczałtowanego podatku dochodowego (vide art. 23 nowelizacji i art. 57b i 57c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Zebrania na odległość organów w spółkach kapitałowych

W posiedzeniu zarządu spółki z o.o. można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Podobne zasady dotyczyć mają Rad nadzorczych (vide znowelizowany art. 222 k.s.h.).

Także i zgromadzenia wspólników będą mogły być procedowane na odległość (vide nowe brzmienie art. 234[1] k.s.h. – wchodzi w życie 3.IX.2020 r.]

Analogiczne uregulowania wprowadzono do spółki akcyjnej (vide nowe brzmienie art. 371, 388 i 406[5] k.s.h.)

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Uruchom WhatsApp
Napisz do nas.
Porozmawiaj z prawnikiem!
Witamy!

Zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.